ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ระบบจำหน่ายแรงต่ำนอกไลน์แรงสูง (แบบเฉพาะคราว) ไตรมาส ที่2 ปี 2564 กฟอ.ลาดยาว และ กฟฟ.ในสังกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ระบบจำหน่ายแรงสูงและแรงต่ำใต้ไลน์แรงสูง ไตรมาส 4 ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ระบบจำหน่ายแรงสูงและแรงต่ำใต้ไลน์แรงสูง ไตรมาส 3 ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ผลการพิจารณาประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ระบบจำหน่ายแรงต่ำนอกไลน์แรงสูง ไตรมาส ที่ 2 ปี 2563 (กฟอ.ลาดยาว และ กฟฟ.ในสังกัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ระบบจำหน่ายแรงต่ำนอกไลน์แรงสูง ไตรมาส ที่ 2 ปี 2563 (กฟอ.ลาดยาว และ กฟฟ.ในสังกัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ระบบจำหน่ายแรงต่ำนอกไลน์แรงสูง ไตรมาส ที่ 1 ปี 2563 (กฟอ.ลาดยาว และ กฟฟ.ในสังกัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ระบบจำหน่ายแรงต่ำนอกไลน์แรงสูง ไตรมาส ที่ 1 ปี 2563 (กฟอ.ลาดยาว และ กฟฟ.ในสังกัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ระบบจำหน่ายแรงต่ำนอกไลน์แรงสูง ปี 2562 (กฟอ.ลาดยาว และ กฟฟ.ในสังกัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตงานโครงการพัฒนาระบบสายส่งและจำหน่าย คพจ.๑ (แผน ๓ แผน ๔) ปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาตัดต้นไม้ระบบจำหน่ายแรงสูงและแรงต่ำใต้ไลน์ ครั้งที่ 2/2562 (กฟอ.ลาดยาว และ กฟฟ.ในสังกัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาตัดต้นไม้ระบบจำหน่ายแรงสูงและแรงต่ำใต้ไลน์ ครั้งที่ 1 ปี 2562 (กฟอ.ลาดยาว และ กฟฟ.ในสังกัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ระบบจำหน่ายแรงสูงและแรงต่ำใต้ไลน์ ครั้งที่ 1/2561 กฟอ.ลาดยาว ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบ คพจ.1(แผน3,แผน4) ประจำปี 2561 วิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ระบบจำหน่ายแรงสูงและแรงต่ำใต้ไลน์แรงสูง ครั้งที่ 3/2561 กฟอ.ลาดยาว ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคางานจ้างเหมา ก่อสร้างคลังโปร่งเก็บพัสดุ และรื้อถอนลาน คสล. ของเดิม ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ระบบจำหน่ายแรงสูงและแรงต่ำใต้ไลน์แรงสูง ครั้งที่ 2/2561 กฟอ.ลาดยาว ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมานิติบุคคลจัดหางานพนักงานรักษาความปลอดภัย บริเวณสำนักงาน คลังพัสดุ และบริเวณบ้านพักพนักงาน กฟอ.ลาดยาว ปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เดือน สิงหาคม 2560 สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ กระบวนการงดจ่ายไฟและต่อกลับ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา เดือน กรกฏาคม 2560 วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เดือน กรกฏาคม จ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง และแรงต่ำใต้ไลน์แรงสูง ประจำปี 2560 ครั้งที่ 6 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เดือน กรกฏาคม จ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง และแรงต่ำใต้ไลน์แรงสูง ประจำปี 2560 ครั้งที่ 5 วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เดือน กรกฏาคม จ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง และแรงต่ำใต้ไลน์แรงสูง ประจำปี 2560 ครั้งที่ 5 วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน มกราคม 2560 - มิถุนายน 2560 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เดือน พฤษภาคม จ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง และแรงต่ำใต้ไลน์แรงสูง ประจำปี 2560 ครั้งที่ 4 วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เดือน เมษายน 2560 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
เดือน พฤษภาคม จ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง และแรงต่ำนอกไลน์แรงสูง วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เดือน มีนาคม 2560 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560 
เดือน เมษายน 2560 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560 
เดือน กุมภาพันธ์ 2560 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
เดือน มกราคม จ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง และแรงต่ำใต้ไลน์แรงสูง ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน กรกฏาคม 2559 - ธันวาคม 2559 วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
เดือน มกราคม ประการสอบราคาจ้างเหมางดจ่ายไฟและต่อกลับมิเตอร์ ปี 2560 วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้ ครั้งที่ 1 ปี 2560 วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือน พฤศจิกายน 2559 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
เดือน ธันวาคม ประการสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ปี 2560 วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือน ตุลาคม 2559 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
เดือน กันยายน 2559 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
เดือน สิงหาคม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้ ครั้งที่ 4 ปี 2559 วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือน กรกฏาคม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้ ครั้งที่ 3 ปี 2559 วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือน มิถุนายน 2559 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน มกราคม 2559 - มิถุนายน 2559 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
เดือน พฤษภาคม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงต่ำนอกไลน์แรงสูง ปี 2559 วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือน เมษายน 2559 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้ ครั้งที่ 2 ปี 2559 วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ สอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งคอนสื่อสาร PEA (ก.พ.) ปี 2559 วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประการสอบราคาจ้างเหมางดจ่ายไฟและต่อกลับมิเตอร์ (ผบป.) ปี 2559 วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ปี 2559 วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้ ครั้งที่ 1 ปี 2559 วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประการสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ปี 2558 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประการสอบราคาจ้างเหมางดจ่ายไฟและต่อกลับมิเตอร์ (ผบป.) ปี 2558 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประการสอบราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้ (ครั้งที่ 3) ปี 2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประการสอบราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้ (ครั้งที่ 2) ปี 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประการสอบราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้ (ครั้งที่ 1) ปี 2558 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อ เครื่องมือ-เครื่องใช้ ประจำ สำนักงาน ปี 2557 วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด