ประกาศประกวดราคา สอบราคา
สอบราคาจัดซื้อโครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงภายในอาคารเรียนและนอกอาคารเรียน (อาคารเรียนหลังใหม่) โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 5 รายการ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 สอบราคาจัดซื้อโครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงภายในอาคารเรียนและนอกอาคารเรียน (อาคารเรียนหลังใหม่) โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 5 รายการ รายละเอียด : สอบราคาจัดซือโครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงภายในอาคารเรียนและนอกอาคารเรียน (อาคารเรียนหลังใหม่) โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 5 รายการ ระยะเวลา : ตั้งแต่วันที่ 7 ส.ค.2560 ถึงวันที่ 21 ส.ค.2560 ติตต่อสอบถาม : กองพัสุดและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 038-455921 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่ http//www.gprocurrmint.go.th และเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี http//www.chon.go.th
สอบราคาจ้างโครงการขุดสระเก็บน้ำ ม.7 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 สอบราคาจ้างโครงการขุดสระเก็บน้ำ ม.7 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี รายละเอียด : สอบราคาจ้างโครงการขุดสระเก็บน้ำ ม.7 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ระยะเวลา : ตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค. 2560 ถึงวันที่ 18 ส.ค. 2560 ติดต่อสอบถาม : ที่ว่าการอำเภอบางละมุง (ห้องการเงินและบัญชี) ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3811-2277 ในวันและเวลาราชการ
สาธารณสุข ชลบุรี ดำเนินการประกาศขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการประกาศขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๓ รายการ ของโรงพยาบาลสัตหีบ กม.๑๐ ได้แก่ บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๑-๒ หลังลำดับที่๑ บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๑-๒ หลังลำดับที่๒ และบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๗-๘ หลังลำดับที่ ๑๒ ผู้สนใจขอดูสิ่งปลูกสร้างที่จะขายทอดตลาด ได้ที่โรงพยาบาลสัตหีบ กม.๑๐ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไป ในเวลาราชการ หากผู้เข้าประมูลไม่ไปดูสถานที่และสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ทางราชการจะถือว่าได้ไปดูสถานที่และสิ่งปลูกสร้างแล้ว โดยกำหนดขายทอดตลาดในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมวชิรปาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ฝ่ายงานบริหารทั่วไป โทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘ – ๙๓๒๔๖๕
ประกวดซื้อรายการที่ รายการที่ 244 เครื่องมือผ่าตัดทางช่องท้องผ่านกล้อง จำนวน 1 ชุด วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ประกวดซื้อรายการที่ รายการที่ 244 เครื่องมือผ่าตัดทางช่องท้องผ่านกล้อง จำนวน 1 ชุด ระยะเวลา : ระหว่างวันที่ 10 – 27 พฤศจิกายน 2560 ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ติดต่อสอบถาม : 038-320-200 ต่อ 1169 หรือ 2169 ในวันและเวลาราชการ ติดตามรายละเอียดทางเว็บไซต์ www.somdej.or.th
ประกวดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ (รวมอะไหล่) ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ประกวดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ (รวมอะไหล่) ปีงบประมาณ 2561 ระยะเวลา : ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 038-320-200 ต่อ 1169 หรือ 2169 ในวันและเวลาราชการ ติดตามรายละเอียดทางเว็บไซต์ www.somdej.or.th
ประกวดราคาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำพื้นที่โรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำพื้นที่โรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2561 ระยะเวลา : ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 038-320-200 ต่อ 1169 หรือ 2169 ในวันและเวลาราชการ ติดตามรายละเอียดทางเว็บไซต์ www.somdej.or.th
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของหน่วยงานในสังกัด วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะจันทร์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด จำนวน 4 แห่ง รายการครุภัณฑ์อื่นๆ จำนวน 20 รายการ รวม 20 ชิ้น ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ติดต่อสอบถาม : โทร 038 – 166265 โทรสาร 038 –166264
สอบราคาซื้อรายการที่ 262 ชุดหัวกล้องพร้อมกล้องส่องตรวจ ขนาด 10 มิลลิเมตร สำหรับผ่าตัดผ่านกล้อง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ระยะเวลา : ระหว่างวันที่ 10 – 22 พฤศจิกายน 2560 ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ติดต่อสอบถาม : โทร 038-320-200 ต่อ 1169 หรือ 2169 ในวันและเวลาราชการ ติดตามรายละเอียดทางเว็บไซต์ www.somdej.or.th
สอบราคา วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 สำนัก/กรม : โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เรื่อง ประกวดราคาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำพื้นที่โรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2561 ระยะเวลา : ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 038-320-200 ต่อ 1169 หรือ 2169 ในวันและเวลาราชการ ติดตามรายละเอียดทางเว็บไซต์ www.somdej.or.th
สอบราคา วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 สำนัก/กรม : โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เรื่อง ประกวดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ (รวมอะไหล่) ปีงบประมาณ 2561 ระยะเวลา : ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 038-320-200 ต่อ 1169 หรือ 2169 ในวันและเวลาราชการ ติดตามรายละเอียดทางเว็บไซต์ www.somdej.or.th
สอบราคา วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะจันทร์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด จำนวน 4 แห่ง รายการครุภัณฑ์อื่นๆ จำนวน 20 รายการ รวม 20 ชิ้น ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ติดต่อสอบถาม : โทร 038 – 166265  โทรสาร 038 –166264  
... อ่านทั้งหมด