ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารสำนักงาน กฟอ.พฒ. วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความสะอาดภายในอาคารและส่วนควบของสำนักงานจำนวน 3 คน ประจำปี 2564 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด