กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
ประกาศกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2562 วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดน้ำหนักความเสี่ยงของสินทรัพย์ และค่าแปลงสภาพของภาระผูกพันของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเป็นสถาบันการเงิน วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
กฎกระทรวงว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๙ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกำหนดกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ ๔๔๙) พ.ศ. ๒๕๔๙ [กิจการของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ] วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๕๐) พ.ศ. ๒๕๔๙ [เพื่อยกเว้นอากรแสตมป์ให้แก่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ] วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
พระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งซ่อมกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด