เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
ข้อ 14.1 การจัดอบรมให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด กฟฟ.ชัยนาท วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ข้อ 14.1 การจัดอบรมให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด กฟฟ.ชัยนาท ... อ่านต่อ
ข้อ 1.1 ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวก เพิ่มเติม วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ข้อ 1.1 ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวก เพิ่มเติม ... อ่านต่อ
ข้อ 9.4 นำเสนอผลการดำเนินการตามแผนให้คณะกรรมการฯ ตั้งแต่ มค-มิย.2560 วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ข้อ 9.4 นำเสนอผลการดำเนินการตามแผนให้คณะกรรมการฯ ตั้งแต่ มค-มิย.2560 ... อ่านต่อ
ข้อ 3.1 คณะกรรมการ/คณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กฟจ.ชัยนาท เพิ่มเติม วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ข้อ 3.1 คณะกรรมการ/คณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กฟจ.ชัยนาท เพิ่มเติม ... อ่านต่อ
ข้อ 10.2 - ข้อ 10.3 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ทางศูนย์ฯกายภาพ และ อิเล็กทรอนิกส์ และเสนอผู้บริหารรับทราบ ไตรมาส 2/2560 วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ข้อ 10.2 - ข้อ 10.3 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ทางศูนย์ฯกายภาพ และ อิเล็กทรอนิกส์ และเสนอผู้บริหารรับทราบ ไตรมาส 2/2560 ... อ่านต่อ
ข้อ 9.2 นำเสนอขออนุมัติปรับแผนให้คณะกรรมการฯ เห็นชอบ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ข้อ 9.2 นำเสนอขออนุมัติปรับแผนให้คณะกรรมการฯ เห็นชอบ ... อ่านต่อ
ข้อ 9.2 นำเสนอขออนุมัติปรับแผนให้คณะกรรมการฯ เห็นชอบ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ข้อ 9.2 นำเสนอขออนุมัติปรับแผนให้คณะกรรมการฯ เห็นชอบ ... อ่านต่อ
ข้อ 9.1 -ขออนุมัติปรับแผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2560 วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ข้อ 9.1 -ขออนุมัติปรับแผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2560 ... อ่านต่อ
ข้อ 12.1 - ข้อ 12.3 สถิติผู้มาใช้บริการ ทางศูนย์ฯกายภาพ และ อิเล็กทรอนิกส์ สรุปผล และเสนอผู้บริหารรับทราบ ไตรมาสที่ 2/2560 วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ข้อ 12.1 - ข้อ 12.3 สถิติผู้มาใช้บริการ ทางศูนย์ฯกายภาพ และ อิเล็กทรอนิกส์ สรุปผล และเสนอผู้บริหารรับทราบ ไตรมาสที่ 2/2560 ... อ่านต่อ
11.1 - ข้อ 11.3 สำรวจความพึงพอใจ ทางศูนย์ฯกายภาพ และ อิเล็กทรอนิกส์ สรุปผล และเสนอผู้บริหารรับทราบ ไตรมาสที่ 2/2560 วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 11.1 - ข้อ 11.3 สำรวจความพึงพอใจ ทางศูนย์ฯกายภาพ และ อิเล็กทรอนิกส์ สรุปผล และเสนอผู้บริหารรับทราบ ไตรมาสที่ 2/2560 ... อ่านต่อ
ข้อ 13 การให้บริการด้วยความรวดเร็ว วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 ข้อ 13 การให้บริการด้วยความรวดเร็ว ... อ่านต่อ
ข้อ 15 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / ศึกษาดูงาน 2559 วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 ข้อ 15 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / ศึกษาดูงาน 2559 ... อ่านต่อ
ข้อ 3.1 คณะกรรมการ/คณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กฟจ.ชัยนาท วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 ข้อ 3.1 คณะกรรมการ/คณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กฟจ.ชัยนาท ... อ่านต่อ
ข้อ 1.3 ป้ายชื่อศูนย์ และป้ายบอกทาง วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 ข้อ 1.3 ป้ายชื่อศูนย์ และป้ายบอกทาง ... อ่านต่อ
ข้อ 2.1 - ข้อ 2.4 วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกในศูนย์ข้อมูลฯทางกายภาพ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 ข้อ 2.1 - ข้อ 2.4 วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกในศูนย์ข้อมูลฯทางกายภาพ ... อ่านต่อ
ข้อ 1.2 เป็นสัดส่วน วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 ข้อ 1.2 เป็นสัดส่วน ... อ่านต่อ
ข้อ 1.1 ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวก วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 ข้อ 1.1 ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวก ... อ่านต่อ
ข้อ 3.2 เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์และหรือมีชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 ข้อ 3.2 เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์และหรือมีชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้ ... อ่านต่อ
ข้อ 4.2.1 - ข้อ 4.2.4 ดัชนีประจำแฟ้ม มาตรา 7 วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 ข้อ 4.2.1 - ข้อ 4.2.4 ดัชนีประจำแฟ้ม มาตรา 7 ... เชื่อมโยง
ข้อ 4.2.1 - ข้อ 4.2.4 ดัชนี มาตรา 7 ทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 ข้อ 4.2.1 - ข้อ 4.2.4 ดัชนี มาตรา 7 ทางอิเล็กทรอนิกส์ ... เชื่อมโยง
ข้อ 4.2.5 - ข้อ 4.2.17 ดัชนี มาตรา 9 ทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 ข้อ 4.2.5 - ข้อ 4.2.17 ดัชนี มาตรา 9 ทางอิเล็กทรอนิกส์ ... เชื่อมโยง
ข้อ 5.2 การนำข้อมูลข่าวสารเข้าแฟ้มตามมาตรา 7(4) ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 ข้อ 5.2 การนำข้อมูลข่าวสารเข้าแฟ้มตามมาตรา 7(4) ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ... เชื่อมโยง
ข้อ 5.1 การนำข้อมูลข่าวสารเข้าแฟ้มตามมาตรา 7(1) - 7(3) ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 ข้อ 5.1 การนำข้อมูลข่าวสารเข้าแฟ้มตามมาตรา 7(1) - 7(3) ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ... เชื่อมโยง
ข้อ 5.3 การนำข้อมูลข่าวสารเข้าแฟ้มตามมาตรา 9(1) ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 ข้อ 5.3 การนำข้อมูลข่าวสารเข้าแฟ้มตามมาตรา 9(1) ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ... เชื่อมโยง
ข้อ 5.4 การนำข้อมูลข่าวสารเข้าแฟ้มตามมาตรา 9(2) ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 ข้อ 5.4 การนำข้อมูลข่าวสารเข้าแฟ้มตามมาตรา 9(2) ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ... เชื่อมโยง
ข้อ 5.5 การนำข้อมูลข่าวสารเข้าแฟ้มตามมาตรา 9(3) ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 ข้อ 5.5 การนำข้อมูลข่าวสารเข้าแฟ้มตามมาตรา 9(3) ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ... เชื่อมโยง
ข้อ 5.6 การนำข้อมูลข่าวสารเข้าแฟ้มตามมาตรา 9(4) ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 ข้อ 5.6 การนำข้อมูลข่าวสารเข้าแฟ้มตามมาตรา 9(4) ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ... เชื่อมโยง
ข้อ 5.7 การนำข้อมูลข่าวสารเข้าแฟ้มตามมาตรา 9(5) ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 ข้อ 5.7 การนำข้อมูลข่าวสารเข้าแฟ้มตามมาตรา 9(5) ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ... เชื่อมโยง
ข้อ 5.8 การนำข้อมูลข่าวสารเข้าแฟ้มตามมาตรา 9(6) ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 ข้อ 5.8 การนำข้อมูลข่าวสารเข้าแฟ้มตามมาตรา 9(6) ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ... เชื่อมโยง
ข้อ 5.9 การนำข้อมูลข่าวสารเข้าแฟ้มในส่วนของสัญญาอื่นๆ ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 ข้อ 5.9 การนำข้อมูลข่าวสารเข้าแฟ้มในส่วนของสัญญาอื่นๆ ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ... เชื่อมโยง
ข้อ 5.10 การนำข้อมูลข่าวสารเข้าแฟ้มตามมาตรา 9(7) ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 ข้อ 5.10 การนำข้อมูลข่าวสารเข้าแฟ้มตามมาตรา 9(7) ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 ... เชื่อมโยง
ข้อ 5.11 การนำข้อมูลข่าวสารเข้าแฟ้มตามมาตรา 9(8) ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (ประกาศประกวดราคา สอบราคา ฯ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 ข้อ 5.11 การนำข้อมูลข่าวสารเข้าแฟ้มตามมาตรา 9(8) ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (ประกาศประกวดราคา สอบราคา ฯ ... เชื่อมโยง
ข้อ 5.12 การนำข้อมูลข่าวสารเข้าแฟ้มตามมาตรา 9(8) ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1) วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 ข้อ 5.12 การนำข้อมูลข่าวสารเข้าแฟ้มตามมาตรา 9(8) ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1) ... เชื่อมโยง
ข้อ 5.13 การนำข้อมูลข่าวสารเข้าแฟ้มตามมาตรา 9(8) ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ) วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 ข้อ 5.13 การนำข้อมูลข่าวสารเข้าแฟ้มตามมาตรา 9(8) ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ) ... เชื่อมโยง
ข้อ 5.14 การนำข้อมูลข่าวสารเข้าแฟ้มตามมาตรา 9(8) ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส) วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 ข้อ 5.14 การนำข้อมูลข่าวสารเข้าแฟ้มตามมาตรา 9(8) ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส) ... เชื่อมโยง
ข้อ 5.15 การนำข้อมูลข่าวสารเข้าแฟ้มตามมาตรา 9(8) ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ) วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 ข้อ 5.15 การนำข้อมูลข่าวสารเข้าแฟ้มตามมาตรา 9(8) ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ) วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 ... เชื่อมโยง
ข้อ 8.1 - ข้อ 8.2 คู่มือปฏิบัติงาน และ คู่มือ/ขั้นตอนการให้บริการประชาชน วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 ข้อ 8.1 - ข้อ 8.2 คู่มือปฏิบัติงาน และ คู่มือ/ขั้นตอนการให้บริการประชาชน วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 ... เชื่อมโยง
ข้อ 10.2 - ข้อ 10.3 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ทางศูนย์ฯกายภาพ และ อิเล็กทรอนิกส์ และเสนอผู้บริหารรับทราบ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 ข้อ 10.2 - ข้อ 10.3 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ทางศูนย์ฯกายภาพ และ อิเล็กทรอนิกส์ และเสนอผู้บริหารรับทราบ ... อ่านต่อ
ข้อ 14.3 อบรมผ่าน E-Learning วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 ข้อ 14.3 อบรมผ่าน E-Learning ... อ่านต่อ
ข้อ 15 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / ศึกษาดูงาน 2560 วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 ข้อ 15 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / ศึกษาดูงาน 2560 ... อ่านต่อ
ข้อ 16 รายงานผลการปฏิบัติ พ.ร.บ.ขอ้มูลข่าวสารของราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เว๊บไซต์) วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 รายงานผลการปฏิบัติ พ.ร.บ.ขอ้มูลข่าวสารของราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เว๊บไซต์) ... อ่านต่อ
ข้อ 17 การร้องเรียน วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 การร้องเรียน ... อ่านต่อ
ข้อ 18 การอุทธรณ์ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ข้อ 19 การประชาสัมพันธ์ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ข้อ 14.1 การจัดอบรมให้เจ้าหน้าที่ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ข้อ 14.2 การจัดอบรมให้ประชาชน วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ข้อ 4.1 ดัชนีรวมทางกายภาพและทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ข้อ 6 การจัดทำสันแฟ้ม วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ข้อ 7.2 การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ข้อ 9.1 แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2560 วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ข้อ 9.2 นำเสนอแผนให้คณะกรรมการฯ เห็นชอบ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ข้อ 9.3 การปฏิบัติตามแผนอย่างเป็นรูปธรรม วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ข้อ 11.1 - ข้อ 11.3 สำรวจความพึงพอใจ ทางศูนย์ฯกายภาพ และ อิเล็กทรอนิกส์ สรุปผล และเสนอผู้บริหารรับทราบ ประจำปี 2559 วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
11.1 - ข้อ 11.3 สำรวจความพึงพอใจ ทางศูนย์ฯกายภาพ และ อิเล็กทรอนิกส์ สรุปผล และเสนอผู้บริหารรับทราบ ไตรมาสที่ 1/2560 วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ข้อ 12.1 - ข้อ 12.3 สถิติผู้มาใช้บริการ ทางศูนย์ฯกายภาพ และ อิเล็กทรอนิกส์ สรุปผล และเสนอผู้บริหารรับทราบ ไตรมาสที่ 1/2560 วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ข้อ 20 หน่วยงานในสังกัด*มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ข้อ 9.4 นำเสนอผลการดำเนินการตามแผนให้คณะกรรมการฯ  ข้อ 9.4 นำเสนอผลการดำเนินการตามแผนให้คณะกรรมการฯ ... อ่านต่อ
ข้อ 10.1 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น  ข้อ 10.1 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด