ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
ประกาศ ธพว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดหาและพัฒนาระบบเพื่อตรวจสอบภายใน (Audit Tool) โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศ ธพว. เรื่อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผู้ให้บริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 24 อัตรา ระยะเวลา 2 ปี โดยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศ ธพว. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผู้เช่ารถยนต์ จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศ ธพว. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผู้จัดทำของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2565 โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศ ธพว. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผู้จัดทำปฏิทินแขวน ปฏิทินตั้งโต๊ะ และบัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Card) ประจำปี 2565 โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศ ธพว. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2565 โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศ ธพว. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างที่ปรึกษาให้บริการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยด้าย Cyber (Cyber Security) โดยวิธีการคัดเลือก วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศ ธพว. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2565 โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศ ธพว. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างที่ปรึกษาประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (Quality Assessment Review)(QAR) โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศ ธพว. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ สำหรับใช้ในกิจการของธนาคาร จำนวน 147 คัน ระยะเวลาบริการ 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศ ธพว. เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 12 เครื่อง ประจำอาคาร SME BANK TOWER ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศ ธพว. เรื่อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแบบจำลองคะแนนเครดิต (Credit Scoring Model) และการพัฒนาการคำนวณหาอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม (Risk-Based Pricing) วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศ ธพว. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดเช่ารถยนต์ สำหรับใช้ในกิจการของธนาคาร จำนวน 4 รายการ รวมทั้งสิ้น 31 คน ระยะเวลา 5 ปี ด้วยวิธิประกวดราคาทางอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศ ธพว. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างที่ปรึกษากระบวนการบูรณาการในการกำกับดูแลที่ดี บริหารความเสี่ยง และการปฏิบัตตามกฎเกณฑ์ (Governance Risk and Compalinance : GRC) วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศ ธพว. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผู้ให้บริการ Call Center 1357 และสื่อสังคมออนไลน์ ระยะเวลา 2 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศ ธพว. เรื่อง ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผู้ให้บริการ Call Center 1357 วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศ ธพว. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผู้ให้บริการสำรวจข้อมูลและสารสนเทศทางการตลาด โดยวิธีการคัดเลือก วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศ ธพว. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผู้ตรวจสอบหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดตั้งป้ายของธนาคาร สำหรับ 57 สาขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศ ธพว. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างผู้ให้บริการออกแบบและตกแต่งพื้นที่ของ ธพว.ในการมหกรรมการเงินปี 2564 (Money Expo 2021) โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ IT Compliance โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศ ธพว. เรื่องรายงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศ ธพว. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผู้ให้บริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 33 อัตรา ระยะเวลาบริการ 1 ปี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศ ธพว. เรื่อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผู้ให้บริการจัดทำเสื้อโปโลตราสัญญลักษณ์ธนาคาร จำนวน 7,000 ตัว โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศ ธพว. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา งานจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์/DRUM) จำนวน 8 รายการ จำนวนทั้งสิ้น 1,300 กล่อง โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศ ธพว. เรื่อ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ฌดือนกรกฎาคม 2563- เดือนกันยายน 2563 วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศ ธพว. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์/DRUM) จำนวน 8 รายการ รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,300 กล่อง โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศ ธพว. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดจ้างผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัยประจำอาคาร SME BANK TOWER จำนวน 24 อัตรา ระยะเวลา 1 ปี ด้วยวืธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-bidding) วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศ ธพว. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผู้จัดทำชุดของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2564 โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศ ธพว. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างผู้จัดทำปฏิทินแขวน ปฏิทินตั้งโต๊ะ และบัตรอวยพรอิเล็กทรอนิส์ (E-Card) ประจำปี 2564 โดยวิธีคัดเลืก วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศ ธพว. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาการจัดจ้างผู้ให้บริการทางการแพทย์ ห้องพยาบาลประจำอาคาร SME BANK TOWER ระยะเวลาบริการ 2 ปี โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศ ธพว. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563) วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศ ธพว. เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี(ระหว่างปี 2564-2568) และแผนประจำปี 2564 โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศ ธพว. เรื่อง ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างผู้ให้บริการเช่ารถยนต์ ประจำตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ จำนวน 1 คัน ระยะเวลาบริการ 5 ปี โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศ ธพว. เรื่อง ประกาสชื่อผุ้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการจัดจ้างผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ แบบเหมาจ่ายรายเดือน 140 หมายเลขพร้อมเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศ ธพว. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์/DRUM) โดยวิธีการคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563) วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศ ธพว. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างผู้ให้บริการออกแบบและตกแต่งพื้นที่ของ SME D Bank ในงานมหกรรมการเงิน ปี 2563 (Money Expo 2020)โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศ ธพว. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าโครงการจัดจ้างผู้ให้บริการเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในกิจการของ ธพว. 3 ประเภท รวมทั้งสิ้น 91 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาผู้ให้เช่าบริการเช่าเครื่องพิมพ์สมุดคู่ฝาก บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนียน จำกัด วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ผู้ให้บริการระบบบำรุงรักษาระบบจัดเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลการจัดหาผู้ให้บริการเช่าศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง พร้อมอุปกรณ์เสริม วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ให้บริการข้อมูลล้มละลาย และข้อมูลขายทอดตลาดทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการให้บริการจัดทำของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2561 วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะให้บริการรักษาความสะอาดประจำอาคาร SME Bank Tower จำนวน 36 อัตรา สำหรับระยะเวลา 2 ปี วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการให้บริการ จัดทำปฏิทินแขวน ปฏิทินตั้งโต๊ะ และบัตรอวยพรปีใหม่ ประจำปี 2561 วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างผู้ให้บริการปรับปรุงตกแต่ง สำนักงานเขต 14 ประจำสาขาสุพรรณบุรี วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบ/ อุปกรณ์ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อ License สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ PC จำนวน 70 เครื่อง วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ผลการประกวดราคาการจัดหา License โครงการ Hardware และ Software ระบบสินเชื่อปัจจุบัน วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC จำนวน 70 เครื่อง วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ผลการคัดเลือกที่ปรึกษาโครงการจัดทำนโยบายและมาตรฐานรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ ปี 2560 วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาผู้ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการออกแบบและตกแต่งพื้นที่ธนาคารในงานมหกรรมการเงิน 2560 วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างผุ้ให้บริการ Call Center 1357 ประจำปี 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะประกวดราคาเช่ารถยนต์ สำหรับใช้ในกิจการของธนาคาร จำนวน 3 รายการ รวมทั้งสิ้น 19 คัน วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาโครงการการให้บริการ Call Center แบบตอบรับ IVR (Interactive Voice Response) วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 30 อัตรา โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการป้องกันและรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ (Risk Assessment Phasel) วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการ ประกวดราคาจัดเช่ารถยนต์ จำนวน 31 คัน สำหรับใช้ในกิจการของ ธพว. วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ผู้ให้บริการปรับปรุงห้องเตรียมอาหาร ชั้น 11 วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด