พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2559 แผนกบริหารงานทั่วไป 
2 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2559 แผนกบริหารงานทั่วไป 
3 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2558 แผนกบริหารงานทั่วไป 
4 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2559 แผนกบริหารงานทั่วไป 
5 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2559 แผนกบริหารงานทั่วไป 
6 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2559 แผนกบริหารงานทั่วไป 
7 ผลการติดตั้งมิเตอร เดือน กุมภาพันธ์ 2559 
8 ผลการติดตั้งมิเตอร์ เดือน ตุลาคม 2558 แผนกมิเตอร์ 
9 ผลการติดตั้งมิเตอร เดือน มกราคม 2559 แผนกมิเตอร์ 
10 ผลการติดตั้งมิเตอร์ เดือน มีนาคม 2559 แผนกมิเตอร์ 
11 ผลการติดตั้งมิเตอร์ เดือน เมษายน 2559 แผนกมิเตอร์ 
12 ผลการติดตั้งมิเตอร์เดือน กรกฎาคม 2559 แผนกมิเตอร์ 
13 ผลการติดตั้งมิเตอร์เดือน กันยายน 2559 แผนกมิเตอร์ 
14 ผลการติดตั้งมิเตอร์เดือน ตุลาคม 2559 แผนกมิเตอร์ 
15 ผลการติดตั้งมิเตอร์เดือน ธันวาคม 2559 แผนกมิเตอร์ 
16 ผลการติดตั้งมิเตอร์เดือน พฤศจิกายน 2559 แผนกมิเตอร์ 
17 ผลการติดตั้งมิเตอร์เดือน มิถุนายน 2559 แผนกมิเตอร์ 
18 ผลการติดตั้งมิเตอร์เดือน มิถุนายน 2559 แผนกมิเตอร์ 
19 ผลการติดตั้งมิเตอร์เดือน สิงหาคม 2559 แผนกมิเตอร์ 
20 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2558 ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า (แบบรายปี) แผนกบริหารงานทั่วไป 
21 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2558 ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาเอกชนตัด้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง 22 kV (แบบรายครั้ง) ปีงบประมาณ 2558 แผนกบริหารงานทั่วไป 
22 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2558 ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า (แบบรายปี) แผนกบริหารงานทั่วไป 
23 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2559 รายงานผลการเปิดซองสอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งคอนสื่อสาร 
24 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฏาคม 2558 แผนกบริหารงานทั่วไป 
25 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2558 แผนกบริหารงานทั่วไป 
26 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2557 แผนกบริหารงานทั่วไป 
27 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2557 แผนกบริหารงานทั่วไป 
28 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2557 แผนกบริหารงานทั่วไป 
29 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2558 ผลการสอบราคาจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัย แผนกบริหารงานทั่วไป 
30 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2558 แผนกบริหารงานทั่วไป 
31 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2558 แผนกบริหารงานทั่วไป 
32 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2558 แผนกบริหารงานทั่วไป 
33 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2558 แผนกบริหารงานทั่วไป 
34 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2558 แผนกบริหารงานทั่วไป 
35 ผลการติดตั้ง มิเตอร์ เดือน ตุลาคม 2557 
36 ผลการติดตั้งมิเตอร์ เดือน กรกฏาคม 2558 แผนกมิเตอร์ 
37 ผลการติดตั้งมิเตอร์ เดือน กันยายน 2558 แผนกมิเตอร์ 
38 ผลการติดตั้งมิเตอร เดือน กุมภาพันธ์ 2558 แผนกมิเตอร์ 
39 ผลการติดตั้งมิเตอร เดือน ธันวาคม 2557 แผนกมิเตอร์ 
40 ผลการติดตั้งมิเตอร เดือน ธันวาคม 2558 แผนกมิเตอร์ 
41 ผลการติดตั้งมิเตอร เดือน พฤศจิกายน 2557 แผนกมิเตอร์ 
42 ผลการติดตั้งมิเตอร์ เดือน พฤศจิกายน 2558 แผนกมิเตอร์ 
43 ผลการติดตั้งมิเตอร์ เดือน พฤษาคม 2558 แผนกบริหารงานทั่วไป 
44 ผลการติดตั้งมิเตอร เดือน มกราคม 2558 แผนกมิเตอร์ 
45 ผลการติดตั้งมิเตอร์ เดือน มิถุนายน 2558 แผนกมิเตอร์ 
46 ผลการติดตั้งมิเตอร์ เดือน มีนาคม 2558 แผนกมิเตอร์ 
47 ผลการติดตั้งมิเตอร์ เดือน เมษายน 2558 แผนกมิเตอร์ 
48 ผลการติดตั้งมิเตอร์ เดือน สิงหาคม 2558 แผนกมิเตอร์ 
49 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2559 
50 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2559 รายงานผลการสอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งคอนสื่อสาร แผนกบริหารงานทั่วไป 
51ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 เรื่องจัดซื้อเครื่องมือ-เครื่องใช้(ช่าง) แผนกบริหารงานทั่วไป 
52 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2559 ประกาศสอบราคา จ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย บ้านลำพญาไม้-แยกบ้านบัวชุม จุดที่ 2 แผนกบริหารงานทั่วไป 
53 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2559 แผนกบริหารงานทั่วไป 
54 ผลการติดตั้งมิเตอร์เดือน พฤษภาคม 2559 แผนกมิเตอร์ 
55 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2559 ยกเลิกการประกาศราคา ช่วงแยกศรีเทพ-บ้านเกาะรัง จุดที่ 3 แผนกบริหารงานทั่วไป 
56 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2559 ประกาศผลการพิจารณา-สี่แยกบ้านลำพญาไม้-แยกบ้านบัวชุม-จุดที่-3 แผนกบริหารงานทั่วไป 
57 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2559 การประกาศผลการเปิดซองจ้างเหมาบุคคลภายนอก ช่วงแยกศรีเทพ-บ้านเกาะรัง จุดที่ 4 แผนกบริหารงานทั่วไป 
58 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2559 ประกาศผลพิจารณา-สี่แยกหนองสรวง-สี่แยกโค้งรถไฟจุดที่-2 แผนกบริหารงานทั่วไป 
59 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างงานขยายเขตไฟสาธารณะบ้านซับนารี แผนกก่อสร้าง 
60 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบ้านซับไทร แผนกก่อสร้าง 
61 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2559 ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า 
62 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม2559 แผนกบริหารงานทั่วไป 
63 ผลการติดตั้งมิเตอร เดือน มกราคม 2560 แผนกมิเตอร์ 
64 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2560 แผนกบริหารงานทั่วไป 
65 ผลการติดตั้งมิเตอร เดือน กุมภาพันธ์ 2560 แผนกมิเตอร์ 
66 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2560 แผนกบริหารงานทั่วไป 
67 ผลการติดตั้งมิเตอร์ เดือน มีนาคม 2560 แผนกมิเตอร์ 
68 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2560 แผนกบริหารงานทั่วไป 
69 ผลการติดตั้งมิเตอร์ เดือน เมษายน 2560 แผนกมิเตอร์ 
70 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2560 แผนกบริหารงานทั่วไป 
71 ผลการติดตั้งมิเตอร์ เดือน พฤษภาคม 2560 แผนกมิเตอร์ 
72 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2560 แผนกบริหารงานทั่วไป 
73 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2560 ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างรั้ว ประตูรั้ว และป้ายชื่อสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอลำสนธิ (ครั้งที่ 2) แผนกบริหารงานทั่วไป 
74 ผลการติดตั้งมิเตอร เดือน มีนาคม 2560 แผนกมิเตอร์ 
75 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2560 แผนกบริหารงานทั่วไป 
76 ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน มิถุนายน 2560 แผนกมิเตอร์ 
77 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2560 แผนกบริหารงานทั่วไป 
78 ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำดือน กรกฎาคม 2560 
79 ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำดือน สิงหาคม 2560 แผนกมิเตอร์ 
80 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2560 แผนกบริหารงานทั่วไป 
81 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2560 แผนกบริหารงานทั่วไป 
82 ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำดือน กันยายน 2560 แผนกมิเตอร์ 
83 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2560 แผนกบริหารงานทั่วไป 
84 ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำดือน ตุลาคม 2560 แผนกมิเตอร์ 
85 ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำดือน พฤศจิกายน 2560 แผนกมิเตอร์ 
86 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2560 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ของ กฟอ.ชัยบาดาล (แบบรายปี) ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 
87 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2561 ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการด้านมิเตอร์แรงต่ำ ของ กฟอ.ชัยบาดาล และ กฟย.ลำสนธิ ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แผนกบัญชีและประมวลผล 
88 ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำดือน ธันวาคม 2560 แผนกมิเตอร์ 
89 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2561 แผนกบริหารงานทั่วไป 
90 ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำดือน มกราคม 2561 แผนกมิเตอร์ 
91 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2561 แผนกบริหารงานทั่วไป 
92 ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 แผนกมิเตอร์ 
93 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2561 แผนกบริหารงานทั่วไป 
94 ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน มีนาคม 2561 
95 ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน เมษายน 2561 แผนกมิเตอร์ 
96 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างถนน-ลาน คสล. และถมดินเพิ่มเติมให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอลำสนธิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แผนกบริหารงานทั่วไป 
97 ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 แผนกมิเตอร์ 
98 ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 แผนกมิเตอร์ 
99 ผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2561 (ไม่มีการสอบราคา) แผนกบริหารงานทั่วไป 
100 ผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2561 (ไม่มีการสอบราคา) แผนกบริหารงานทั่วไป 
101 ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 แผนกมิเตอร์ 
102 ผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2561 (ไม่มีการสอบราคา) แผนกบริหารงานทั่วไป 
103 ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน กันยายน 2561 แผนกมิเตอร์ 
104 ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน สิงหาคม 2561 แผนกมิเตอร์ 
105 ผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง เดือน กันยายน 2561 (ไม่มีการสอบราคา) แผนกบริหารงานทั่วไป 
106 ผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2561 (ไม่มีการสอบราคา) แผนกบริหารงานทั่วไป 
107 ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน ตุลาคม 2561 แผนกมิเตอร์ 
108 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2561 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แผนกบริหารงานทั่วไป 
109 ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 แผนกมิเตอร์ 
110 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2561 ประกวดราคาเหมาเอกชนดำเนินการด้านมิเตอร์แรงต่ำ 1 เฟส ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แผนกบัญชีและประมวลผล 
111 ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน ธันวาคม 2561 แผนกมิเตอร์ 
112ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2562 ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้วแนวระบบไฟฟ้า (แบบรายปี) ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 
113 ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน มกราคม 2562 แผนกมิเตอร์ 
114 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2562 (ไม่มีการสอบราคา) แผนกบริหารงานทั่วไป 
115 ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 แผนกมิเตอร์ 
116 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2562 (ไม่มีการสอบราคา) แผนกบริหารงานทั่วไป 
117 ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน มีนาคม 2562 แผนกมิเตอร์ 
118 ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน เมษายน 2562 แผนกมิเตอร์ 
119 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2562 (ไม่มีการสอบราคา) แผนกบริหารงานทั่วไป 
120 ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 แผนกมิเตอร์ 
121 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2562 (ไม่มีการสอบราคา) แผนกบริหารงานทั่วไป 
122 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2562 (ไม่มีการสอบราคา) แผนกบริหารงานทั่วไป 
123 ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 แผนกบริการลูกค้า 
124ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2562 (ไม่มีการสอบราคา) แผนกบริหารงานทั่วไป 
125 ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 แผนกบริการลูกค้า 
126ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2562 (ไม่มีการสอบราคา) แผนกบริหารงานทั่วไป 
127 ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน สิงหาคม 2562 แผนกบริการลูกค้า 
128ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2562 (ไม่มีการสอบราคา) แผนกบริหารงานทั่วไป 
129 ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน กันยายน 2562 แผนกบริการลูกค้า 
130 ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 แผนกบริการลูกค้า 
131ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2562 (ไม่มีการสอบราคา) แผนกบริหารงานทั่วไป 
132ผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2562 (ไม่มีการสอบราคา) แผนกบริหารงานทั่วไป 
133 ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 แผนกมิเตอร์ 
134ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2562 จ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า กฟอ.ชัยบาดาล (แบบรายปี) ประจำปี 2563 แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 
135 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2563 ประกวดราคาจ้าง-จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำของ กฟภ. งานงดจ่ายไฟ ปี 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอลำสนธิ แผนกบัญชีและประมวลผล 
136 ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 แผนกบริการลูกค้า 
137 ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน มกราคม 2563 แผนกบริการลูกค้า 
138ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2563 (ไม่มีการสอบราคา) แผนกบริหารงานทั่วไป 
139 ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 แผนกบริการลูกค้า 
140 ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน มีนาคม 2563 แผนกบริการลูกค้า 
141ผลการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2563 (ไม่มีการสอบราคา) แผนกบริหารงานทั่วไป 
142 ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แผนกบริหารงานทั่วไป 
143 ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน เมษายน 2563 แผนกบริการลูกค้า 
144 ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 แผนกบริการลูกค้า 
145ผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2563 (ไม่มีการสอบราคา) แผนกบริหารงานทั่วไป 
146 ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 แผนกบริการลูกค้า 
147ผลการจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2563 (ไม่มีการสอบราคา) แผนกบริหารงานทั่วไป 
148 ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 
149ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม 2563 (ไม่มีการสอบราคา) แผนกบริหารงานทั่วไป 
150 ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 แผนกมิเตอร์ 
151ผลการจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 2563 (ไม่มีการสอบราคา) แผนกบริหารงานทั่วไป 
152 ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างงานย้ายแนวระบบจำหน่าย 22 kV เพื่อรองรับการก่อสร้างสะพานในทางหลวง หมายเลข 2089 ตอนน้ำตกวังก้านเหลือง - ลำนารายณ์ ที่ กม.69+089 (ฝั่งขวา), (ฝั่งซ้าย) อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี แผนกก่อสร้าง 
153 ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วงสี่แยกลำนารายณ์ (ฝั่งขวา) - สามแยกบัวชุม (จุดที่ 2) อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี แผนกก่อสร้าง 
154 ผลการพิจารณาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบ คพจ.1 (แผน 3) ประจำปี 2563 จำนวน 8 รายการ แผนกคลังพัสดุุ 
155 ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน กันยายน 2563 แผนกบริการลูกค้า 
156 ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 แผนกบริการลูกค้า 
157ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2563 (ไม่มีการสอบราคา) 
158 ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 แผนกบริการลูกค้า 
159ผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2563 (ไม่มีการสอบราคา) 
160 ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2563 ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าด้วยระบบ Invoice Notification System (INSx) ปี 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แผนกบัญชีและประมวลผล 
161 ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2563 ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำของ กฟภ. งานงดจ่ายไฟ ปี 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แผนกบัญชีและประมวลผล 
162 ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 แผนกบริการลูกค้า 
163 ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน มกราคม 2564 แผนกบริการลูกค้า 
164ผลการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2564 (ไม่มีการสอบราคา) 
165 ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 แผนกบริการลูกค้า 
166ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2564 (ไม่มีการสอบราคา) 
167 ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน มีนาคม 2564 แผนกบริการลูกค้า 
168ผลการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2564 (ไม่มีการสอบราคา) 
169 ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน เมษายน 2564 แผนกบริการลูกค้า 
170ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2564 (ไม่มีการสอบราคา) 
171 ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 แผนกบริการลูกค้า 
172ผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2564 (ไม่มีการสอบราคา) 
173 ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน มิถุนายน 2564 แผนกบริการลูกค้า 
174 ผลการพิจารณาประกวดราคาจัดซื้อ ประจำเดือน มิถุนายน 2564 
175 ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 แผนกบริการลูกค้า 
176 ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 แผนกบริการลูกค้า 
177 ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน กันยายน 2564 แผนกบริการลูกค้า 
178 ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 แผนกบริการลูกค้า 
179 ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 แผนกบริการลูกค้า 
180 ผลการพิจารณาประกวดราคางานจ้างเหมา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 
181 ผลการพิจารณาประกวดราคางานจ้างเหมา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 
182 ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 แผนกบริการลูกค้า 

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 นโยบาย นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
2 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2557 
3 นโยบายการต่อต้านทุจริต ปี 2558 
4 นโยบายการบริหารและพัฒนา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
5 นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใส ปี 2558 
6 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและคุ้มครองให้ความเป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเบาะแส ปี 2557 
7 นโยบายองค์กร ปี 2557 
8 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
9 แผนแม่บทสายงานกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อมของ PEA ปี 2558-2560 
10 ภาพรวมทิศทางและยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 
11 นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น 
12 นโยบายด้านการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญา 
13 นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ปี 2560 
14 นโยบายการขับเคลื่อนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 4.0 
15 นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
16 นโยบาย ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
17 15.นโยบายด้านการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญา 
18 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560 
19 นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใส V.2.0 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล 
20 นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส V.2.0 
21 นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต ปี 2560 
22 ประกาศเจตจำนง "สุจริตตามรอยพ่อ กฟภ.ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน" ของผู้อำนวยการเขต 
23 ประกาศเจตจำนง “สุจริตตามรอยพ่อ  กฟภ. ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน” ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล 
24 แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ. ปี 2560-2564 
25 แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟภ. (พ.ศ.2560-2564)(ทบทวนคร้้งที่ 1 พ.ศ.2561) 
26 แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ.2561) 
27 นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน 
28 นโยบายกฟภ.โปร่งใส 
29 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2562 
30 นโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจ ปี 2564 แผนกบริหารงานทั่วไป 
31 นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2564 แผนกบริหารงานทั่วไป 
32 ประกาศนโยบา่ยและปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2563 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 แผนงบประมาณประจำปี 2558 
2 แผนงบประมาณประจำปี 2559 
3 แผนปฏิบัติประจำปี 2558 
4 แผนปฏิบัติประจำปี 2559 
5 แผนงบประมาณประจำปี 2560 แผนกบริหารงานทั่วไป 
6 แผนปฏิบัติประจำปี 2560 
7 แผนงบประมาณประจำปี 2561 
8 แผนปฏิบัติประจำปี 2561 
9 ขออนุมัติดำเนินโครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี ประจำปี 2561-2563 
10 แผนงบประมาณประจำปี 2562 
11 แผนปฏิบัติประจำปี 2562 
12 แผนงบประมาณประจำปี 2563 
13 แผนปฏิบัติประจำปี 2563 
14 แผนงบประมาณประจำปี 2564 แผนกบัญชีและประมวลผล 
15 แผนปฏิบัติประจำปี 2564 แผนกบริการลูกค้า 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 กรอบแนวทางในการจัดหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในภาพรวม 
2 คู่มือ แนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สำหรับหน่วยงานของรัฐ 
3 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 
4 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนงานการรับฟังเสียงลูกค้าทางสื่อสังคมออนไลน์ 
5 คู่มือผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทบ้านอยู่อาศัย 
6 การตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและการใช้สายดิน 
7 การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ. 
8 คู่มือความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าในสภาวะน้ำท่วม 
9 คู่มือความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าและการปฐมพยาบาลผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูด 
10 คู่มือผู้ใช้ไฟฟ้าสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม 
11 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารของ กฟอ.ชัยบาดาล ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 แผนกบริหารงานทั่วไป 
12 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจติดตามประกาศเผยแพร่รายละเอียดจัดซื้อจัดจ้าง แผนกบริหารงานทั่วไป 
13 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร หรือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสาร แผนกบริหารงานทั่วไป 
14 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน แผนกบริหารงานทั่วไป 
15 คำสั่งแต่งตั้งมอบหมายติดตามเรื่องร้องเรียนทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำ กฟอ.ชัยบาดาล แผนกบริหารงานทั่วไป 
16 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ "สายงานการไฟฟ้าโปร่งใส 2.0" แผนกบริหารงานทั่วไป 
17 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการศูนย์งานบริการลูกค้า (Front Manager) 
18 Work Manual เล่มหลัก แผนกบริหารงานทั่วไป 
19 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท. PEA) แผนกบริหารงานทั่วไป 
20 ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ 2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1-22 ) 
21 คำสั่งแต่งตั้งพนักงานนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 
22 คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน 
23 คู่มือคุณภาพการบริการ 
24 คู่มือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสวนของ กฟภ. ปี 2552 
25 มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 
26 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ แผนกบริหารงานทั่วไป 
27 คู่มือแนวทางปฏิบัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 ของ กฟอ.ชบด. และ กฟฟ.ในสังกัด 
28 คำสั่งแต่งตั้งพนักงานนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน แผนกบริหารงานทั่วไป 
29 คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชนบท กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (นิติบุคคล) แผนกมิเตอร์ 
30 คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชนบท กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (บุคคลธรรมดา) 
31 คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชนบท กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (นิติบุคคล) แผนกมิเตอร์ 
32 คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชนบท กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (บุคคลธรรมดา) แผนกมิเตอร์ 
33 คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตเมือง กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (นิติบุคคล) แผนกมิเตอร์ 
34 คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตเมือง กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (บุคคลธรรมดา) แผนกมิเตอร์ 
35 คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตเมือง กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (นิติบุคคล) แผนกมิเตอร์ 
36 คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตเมือง กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (บุคคลธรรมดา) 
37 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "สายงานการไฟฟ้าโปร่งใส 2.0" ประจำปี 2561 แผนกบริหารงานทั่วไป 
38 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ ประจำปี 2561 แผนกบริหารงานทั่วไป 
39 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารของ กฟอ.ชัยบาดาล ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปี 2561 แผนกบริหารงานทั่วไป 
40 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ประจำปี 2561 แผนกบริหารงานทั่วไป 
41 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจติดตามประกาศเผยแพร่รายละเอียดจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 แผนกบริหารงานทั่วไป 
42 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์พรบ.ข้อมูลข่าวสาร หรือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2561 แผนกบริหารงานทั่วไป 
43 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการศูนย์งานบริการลูกค้า (Front Manager) ประจำปี 2561 แผนกบริหารงานทั่วไป 
44 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักในการเร่งรัดติดตามการสอบสวน ประจำปี 2561 แผนกบริหารงานทั่วไป 
45 คำสั่งมอบหมายติดตามเรื่องร้องเรียนทุจริต ประพฤติมิชอบ กฟอ.ชัยบาดาล ประจำปี 2561 แผนกบริหารงานทั่วไป 
46 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนการงานบริการข้อมูลศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. 
47 คู่มือด้านการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญผ่านทาง Website 
48 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "สายงานการไฟฟ้าโปร่งใสอย่างยั่งยืน" ประจำปี 2561 
49 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "สายงานการไฟฟ้าโปร่งใสอย่างยั่งยืน" ประจำปี 2562 แผนกบริหารงานทั่วไป 
50 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ ประจำปี 2562 แผนกบริหารงานทั่วไป 
51 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานควบคุมภายในส่วนย่อย ประจำปี 2562 แผนกบริหารงานทั่วไป 
52 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ประจำปี 2562 แผนกบริหารงานทั่วไป 
53 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจติดตามประกาศเผยแพร่รายละเอียดจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 แผนกบริหารงานทั่วไป 
54 คำสั่งมอบหมายติดตามเรื่องร้องเรียนทุจริต ประพฤติมิชอบ กฟอ.ชัยบาดาล ประจำปี 2562 แผนกบริหารงานทั่วไป 
55 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแผนปฏิบัติ กฟอ.ชัยบาดาล ประจำปี 2562 แผนกบริหารงานทั่วไป 
56 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารของ กฟอ.ชัยบาดาล ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปี 2562 แผนกบริหารงานทั่วไป 
57 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน "ศูนย์ราชการสะดวก" แผนกบริหารงานทั่วไป 
58 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จุดคัดกรองลูกค้าและระบบบัตรคิว ประจำปี 2562 แผนกบริหารงานทั่วไป 
59 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์พรบ.ข้อมูลข่าวสาร หรือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2562 แผนกบริหารงานทั่วไป 
60 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการศูนย์งานบริการลูกค้า (Front Manager) ประจำปี 2562 แผนกบริหารงานทั่วไป 
61 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักในการเร่งรัดติดตามการสอบสวน ประจำปี 2562 แผนกบริหารงานทั่วไป 
62 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักในการเร่งรัดติดตามการสอบสวน ประจำปี 2563 แผนกบริหารงานทั่วไป 
63 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารของ กฟอ.ชัยบาดาล ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปี 2564 แผนกบริหารงานทั่วไป 

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภาระกิจที่เกี่ยวข้อง 
2ไม่มีภาระกิจที่เกี่ยวข้อง 

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 12/2559 
2 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุม ครั้งที่ 4/2558 
3 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุม ครั้งที่ 6/2557 
4 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุม ครั้งที่ 7/2557 
5 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 1/2557 
6 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 2/2557 
7 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 3/2557 
8 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 4/2557 
9 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 5/2557 
10 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 7/2558 
11 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 8/2558 
12 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 9/2558 
13 มติคณะรัฐมนตรี : การดำเนินงานตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
14 มติคณะรัฐมนตรี : การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นายถวิล เปลี่ยนศรี) 
15 มติคณะรัฐมนตรี : การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
16 มติคณะรัฐมนตรี : การปรับค่าจ้างชดเชยให้ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างแรกบรรจุของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ 
17 มติคณะรัฐมนตรี : การปรับปรุงบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ 
18 มติคณะรัฐมนตรี : การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1 (การค้ำประกันเงินกู้ให้กับรัฐวิสาหกิจ การกู้เงินของรัฐวิสาหกิจเพื่อดำเนินโครงการลงทุนและการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้) 
19 มติคณะรัฐมนตรี : การรายงานผลการดำเนินการประเด็นเรื่องสำคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติและข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน - 2 กันยายน 2557) (การปรับโครงสร้างและการบริหารจัดการด้านพลังงาน) 
20 มติคณะรัฐมนตรี : การรายงานรายการรายจ่ายลงทุนที่มีงบประมาณตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไปของปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
21 มติคณะรัฐมนตรี : การสนับสนุนการดำเนินงาของศูนย์ดำรงธรรม 
22 มติคณะรัฐมนตรี : ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ ปี 2557-2558 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
23 มติคณะรัฐมนตรี : ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับงานที่ทำเป็นโครงการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เพิ่มเติม) 
24 มติคณะรัฐมนตรี : ขอความเห็นชอบปรับปรุงสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
25 มติคณะรัฐมนตรี : ขอความเห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกู้เงินระยะสั้นประเภทกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) 
26 มติคณะรัฐมนตรี : ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา โดยไม่ถือเป็นวันลา 
27 มติคณะรัฐมนตรี : ขอปรับเพิ่มเงินลงทุน (Cost Overrun) โครงการพัฒนาระบบส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8 ส่วนที่ 1 
28 มติคณะรัฐมนตรี : ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อชำระหนี้ค่าขยายเขตไฟฟ้าที่ยังค้างชำระให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
29 มติคณะรัฐมนตรี : ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (การปรับโครงสร้างพลังงาน ให้รัฐวิสาหกิจจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action plan) 
30 มติคณะรัฐมนตรี : ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle-EV Car) การแต่งตั้งประธานกรรมการบริหารและผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจต่างๆ 
31 มติคณะรัฐมนตรี : ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (มาตรการประหยัดพลังงานและแนวทางการใช้พลังงานทดแทนต่าง ๆ เช่น ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์) 
32 มติคณะรัฐมนตรี : ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่มีผลกระทบต่อประชาชน การปรับปรุงแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 
33 มติคณะรัฐมนตรี : ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (แผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านพลังงานระยะยาว การผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในแต่ละพื้นที่ การพิจารณาแนวทางการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ฯ 
34 มติคณะรัฐมนตรี : ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน การบริหารจัดการพลังงาน) 
35 มติคณะรัฐมนตรี : ข้อสั่งการหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (แนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน การประมูลโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากเอกชนรายใหญ่ (Independent Power Producer : IPP) 
36 มติคณะรัฐมนตรี : โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล 
37 มติคณะรัฐมนตรี : โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
38 มติคณะรัฐมนตรี : โครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ประตูระบายน้ำและ อ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน 
39 มติคณะรัฐมนตรี : แต่งตั้งผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว) 
40 มติคณะรัฐมนตรี : พลังงานไทย 
41 มติคณะรัฐมนตรี : มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2558 (ครั้งที่ 1) แนวทางการดำเนินการกับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) อัตราการรับซื้อไฟฟ้าพิเศษจากขยะอุตสาหกรรมฯ 
42 มติคณะรัฐมนตรี : มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพิ่มเติม (แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ) 
43 มติคณะรัฐมนตรี : ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 32 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง (การรักษาเสถียรภาพความมั่นคง การพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การพัฒนาและโครงการเชื่อมโยงสายส่งไฟฟ้าอาเซียน 
44 มติคณะรัฐมนตรี : ร่างแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยโครงการบูรณาการการด้านไฟฟ้าระหว่างลาว ไทย มาเลเซียและสิงคโปร์ 
45 มติคณะรัฐมนตรี : รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบกลางและเงินงบประมาณเหลือจ่าย 
46 มติคณะรัฐมนตรี : รายงานผลการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2558 ไตรมาส 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2557) 
47 มติคณะรัฐมนตรี : รายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (การวางระบบการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ การปฏิรูปการกำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (SFIs) การสร้างความโปร่งใสในการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ฯ 
48 มติคณะรัฐมนตรี : รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 32 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
49 มติคณะรัฐมนตรี : รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐเร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ) 
50 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 3/2557 
51 มติคณะรัฐมนตรี : การดำเนินงานตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
52 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่1/2560 
53 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่1/2560 
54 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่1/2560 
55 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่1/2560 
56 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่1/2560 
57 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่1/2560 
58 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่1/2560 
59 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่1/2560 
60 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่1/2560 
61 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 10/2559 
62 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 10/2559 
63 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 10/2559 
64 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 10/2559 
65 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 10/2559 
66 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 11/2559 
67 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 11/2559 
68 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 11/2559 
69 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 12/2559 
70 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 12/2559 
71 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 12/2559 
72 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 12/2559 
73 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 12/2559 
74 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 12/2559 
75 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 12/2559 
76 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 12/2559 
77 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 12/2559 
78 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 12/2559 
79 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 12/2559 
80 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 12/2559 
81 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 13/2559 
82 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 7/2559 
83 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 7/2559 
84 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 8/2559 
85 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 8/2559 
86 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 8/2559 
87 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 8/2559 
88 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 8/2559 
89 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 8/2559 
90 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 8/2559 
91 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 8/2559 
92 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 8/2559 
93 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 8/2559 
94 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 8/2559 
95 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 8/2559 
96 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 8/2559 
97 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 8/2559 
98 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 8/2559 
99 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 6_2560 วาระที่ 5.7การพิจารณาผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4_2560 
100 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 6_2560 วาระที่ 5.8 การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2559 ของ กฟภ. 
101 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 6_2560 วาระที่ 5.9 ขอความเห็นชอบแบบแสดงการเปิดเผยกความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ กฟภ. 
102 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 6_2560 วาระที่ 6.2 รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ปี 2560 ผลเดือน ม.ค.-มี.ค.2560 ประจำเดือน เม.ย.2560 
103 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 6_2560 วาระที่ 6.3 รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ กฟภ. ไตรมาสที่1_2560 
104 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 6_2560 วาระที่ 6.4 รายงานการจัดซื้อและจัดจ้างของคณะกรรมการบริหาร 
105 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 6_2560 วาระที่ 6.4 รายงานผลการประชุมกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่1_2560 
106 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 6_2560 วาระที่ 6.5 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 3_2560 
107 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 7/2560 วาระ 6.2 รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ.ปี 2560 ผลเดือน ม.ค.-เม.ย.2560 ประจำเดือน พ.ค.2560 
108 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 7_2560 วาระที่ 6.3 รายงานสถานะการบริการประชาชนหลังการขาย ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน ก.พ.2560 
109 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 7_2560 วาระที่ 6.8 รายงานการอนุมัติจ่ายเงินโบนัส ประจำปี 2559 แนะนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน 
110 ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ปี 2559 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
111 ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ปี 2560 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
112 ขอความเห็นชอบปรับปรุงสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
113 ขอปรับเพิ่มเงินลงทุน (Cost Overrun)โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก ระยะที่ 2 (น้ำหมันและน้ำสาน) จังหวัดเลย 
114 ขอผ่อนผันการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เพื่อดำเนินงานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าระดับแรงดัน 115 กิโลโวทย์ ช่วงสถานีไฟฟ้าฮอด อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ถึงสถานีไฟฟ้าแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 
115 โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2 
116 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 
117 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
118 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 
119 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (6 พื้นที่) 
120 โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 
121 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 
122 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ( 
123 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 
124 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 
125 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 
126 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 
127 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 
128 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 
129 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 
130 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 
131 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 
132 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 
133 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 
134 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 
135 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 
136 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 
137 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 
138 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 
139 แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
140 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 5.13 ขออนุมัติใช้เงินดอกผลจากกองทุนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าฯ 
141 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 5.14 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานของแผนงานออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้ง IP Core ระยะที่ 2 ตามงบลงทุนประจำปี 2560 
142 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 5.5 ขอความเห็นชอบปรับลดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2559 กรณีการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่างบประมาณ 
143 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 5.6 ขออนุมัติสนับสนุนงบประมาณประชาสัมพันธ์ด้านการแข่งขันกีฬาประจำปี 2560 ให้สโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
144 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 6.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2560 
145 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 6.2 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการแก้ปัญหาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ 3 จ.ชายแดนใต้ 
146 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 6.4 รายงานผลการดำเนินงานตามร่างบันทึกข้อตกลงฯ 
147 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 6.7 รายงานสถานะการบริการประชาชนหลังการขาย ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน ต.ค.2559 
148 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 6.9 รายงานการจัดซื้อและจัดจ้างของคณะกรรมการบริหาร 
149 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 3/2560 วาระที่ 6.10 รายงานความคืบหน้าตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประจำเดือน ก.พ.2560 
150 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6/2560 วาระที่ 5.7 การพิจารณาผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2560 
151 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6/2560 วาระที่ 5.8 การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2559 ของ กฟภ. 
152 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6/2560 วาระที่ 5.9 ขอความเห็นชอบแบบแสดงการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ กฟภ. 
153 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6/2560 วาระที่ 6.2 รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงของ กฟภ.ปี 2560 ผลเดือน ม.ค.-มี.ค.2560 ประจำเดือน เม.ย.2560 
154 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6/2560 วาระที่ 6.3 รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ กฟภ.ไตรมาสที่ 1/2560 
155 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6/2560 วาระที่ 6.4 รายงานผลการประชุมกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 1/2560 
156 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6/2560 วาระที่ 6.41 รายงานการจัดซื้อและจัดจ้างของคณะกรรมการบริหาร 
157 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6/2560 วาระที่ 6.5 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมครั้งที่ 3/2560 
158 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 7/2560 วาระที่ 6.2 รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ.ปี 2560 ผลเดือน ม.ค. – เม.ย. 2560 
159 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 7/2560 วาระที่ 6.3 รายงานสถานการณ์บริการประชาชนหลังการขาย ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน ก.พ.2560 
160 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 7/2560 วาระที่ 6.8 รายงานการอนุมัติจ่ายเงินโบนัส ประจำปี 2559 และนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน 
161 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. วาระที่ 5.1.1 การพิจารณาแต่งตั้งประธานอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของ ผวก.และประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษพนักงาน กฟภ. และอุทธรณ์คำสั่งให้พนักงานชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิด 
162 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 5.3.4 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 
163 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 5.3.5 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 
164 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 5.3.7 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 
165 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 6.2.1 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 
166 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 6.2.11 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 
167 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 6.2.2 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 
168 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 6.2.3 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 
169 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. วาระที่ 5.1.8 การแต่งตั้งกรรมการบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
170 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. วาระที่ 5.3.3 ผลการดำเนินงานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 4 
171 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 เม.ย. 2561 
172 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 เม.ย. 2561 
173 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 15 พ.ค. 2561 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 เดือนมกราคม 2558 ประกาศสอบราคา (ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
2 เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ประกาศสอบราคา (ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
3 เดือนมีนาคม 2558 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้า (รายปี) 
4 เดือนเมษายน 2558 ประกาศสอบราคา (ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
5 เดือนพฤษภาคม 2558 ประกาศสอบราคา (ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
6 เดือนมิถุนายน 2558 ประกาศสอบราคา (ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
7 เดือนกรกฎาคม 2558 ประกาศสอบราคา (ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
8 เดือนสิงหาคม 2558 ประกาศสอบราคา (ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
9 เดือนกันยายน 2558 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้า (รายครั้ง) 
10 เดือนตุลาคม 2558 ประกาศสอบราคา (ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
11 เดือนพฤศจิกายน 2558 ประกาศ สอบราคาจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัย 
12 เดือนธันวาคม 2558 ประกาศสอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งคอนสื่อสาร 
13 เดือนธันวาคม 2558 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้า (รายปี2559) 
14 เดือนมกราคม 2559 ประกาศสอบราคา (ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
15 เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ประกาศสอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งคอนสื่อสารครั้งที่ 2 
16 เดือนมีนาคม 2559 ประกาศสอบราคา จ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย บ้านลำพญาไม้-แยกบ้านบัวชุม จุดที่ 2 แผนกบริหารงานทั่วไป 
17 เดือนเมษายน 2559 ประกาศสอบราคา (ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) แผนกบริหารงานทั่วไป 
18 เดือนพฤษภาคม 2559 ประกาศสอบราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วงแยกศรีเทพ-บ.เกาะรัง (จุดที่ 3) แผนกบริหารงานทั่วไป 
19 เดือนพฤษภาคม 2559 ประกาศสอบราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วงแยกศรีเทพ-บ้านเกาะรัง จุดที่ 4 แผนกบริหารงานทั่วไป 
20 เดือน พฤษภาคม 2559 ประกาศสอบราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วงสี่แยกหนองสรวง-สี่แยกโค้งรถไฟ จุดที่2 แผนกบริหารงานทั่วไป 
21 เดือนพฤษภาคม 2559 ประกาศสอบราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วงบ้านลำพญาไม้-บ้านบัวชุม จุดที่ 3 แผนกบริหารงานทั่วไป 
22 เดือน มิถุนายน 2559 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วง แยกศรีเทพ-บ้านเกาะรัง (จุดที่ 3) แผนกบริหารงานทั่วไป 
23 เดือน กรกฎาคม 2559 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) แผนกบริหารงานทั่วไป 
24 เดือน สิงหาคม 2559 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) 
25 เดือน กันยายน 2559 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างงานขยายเขตไฟสาธารณะบ้านซับนารี แผนกก่อสร้าง 
26 เดือน กันยายน 2559 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบ้านซับไทร แผนกก่อสร้าง 
27 เดือน ตุลาคม 2559 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้า 
28 เดือน พฤศจิกายน 2559 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) แผนกบริหารงานทั่วไป 
29 เดือน ธันวาคม 2559 ประกาศ จัดหาตัวแทนดำเนินการกระบวนงานจดจ่ายไฟและต่อกลับ กฟอ.ชัยบาดาล และกฟย.ลำสนธิ แผนกบัญชีและประมวลผล 
30 เดือน ธันวาคม 2559 ประกาศ ใบแจ้งความสอบราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวเสาไฟฟ้า แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 
31 เดือน มกราคม 2560 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) แผนกบริหารงานทั่วไป 
32 เดือน กุมภาพันธ์ 2560 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) แผนกบริหารงานทั่วไป 
33 เดือน มีนาคม 2560 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) แผนกบริหารงานทั่วไป 
34 เดือน เมษายน 2560 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) แผนกบริหารงานทั่วไป 
35 เดือน พฤษภาคม 2560 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) แผนกบริหารงานทั่วไป 
36 เดือน มิถุนายน 2560 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างรั้ว ประตูรั้ว และป้ายชื่อสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอลำสนธิ (ครั้งที่ 2) แผนกบริหารงานทั่วไป 
37 เดือน กรกฏาคม 2560 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) แผนกบริหารงานทั่วไป 
38 เดือน สิงหาคม 2560 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) แผนกบริหารงานทั่วไป 
39 เดือน กันยายน 2560 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) แผนกบริหารงานทั่วไป 
40 เดือน ตุลาคม 2560 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) แผนกบริหารงานทั่วไป 
41 เดือน พฤศจิกายน 2560 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) แผนกบริหารงานทั่วไป 
42 เดือน ธันวาคม 2560 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ของ กฟอ.ชัยบาดาล (แบบรายปี) ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 
43 เดือน ธันวาคม 2560 ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการด้านมิเตอร์แรงต่ำ ของ กฟอ.ชัยบาดาล และ กฟย.ลำสนธิ ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แผนกบัญชีและประมวลผล 
44 เดือน มกราคม 2561 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) แผนกบริหารงานทั่วไป 
45 เดือน กุมภาพันธ์ 2561 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) แผนกบริหารงานทั่วไป 
46 เดือน มีนาคม 2561 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) แผนกบริหารงานทั่วไป 
47 เดือน เมษายน 2561 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) แผนกบริหารงานทั่วไป 
48 เดือน พฤษภาคม 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างถนน-ลาน คสล. และถมดินเพิ่มเติมให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอลำสนธิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แผนกบริหารงานทั่วไป 
49 เดือน มิถุนายน 2561 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) แผนกบริหารงานทั่วไป 
50 เดือน กรกฎาคม 2561 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) แผนกบริหารงานทั่วไป 
51 เดือน สิงหาคม 2561 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) แผนกบริหารงานทั่วไป 
52 เดือน กันยายน 2561 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) แผนกบริหารงานทั่วไป 
53 เดือน ตุลาคม 2561 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) แผนกบริหารงานทั่วไป 
54 เดือน พฤศจิกายน 2561 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แผนกบริหารงานทั่วไป 
55 เดือน พฤศจิกายน 2561 ประกวดราคาเหมาเอกชนดำเนินการด้านมิเตอร์แรงต่ำ 1 เฟส ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แผนกบัญชีและประมวลผล 
56เดือน ธันวาคม 2561 ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้วแนวระบบไฟฟ้า (แบบรายปี) ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 
57 เดือน มกราคม 2562 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) แผนกบริหารงานทั่วไป 
58 เดือน กุมภาพันธ์ 2562 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) แผนกบริหารงานทั่วไป 
59 เดือน มีนาคม 2562 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) แผนกบริหารงานทั่วไป 
60 เดือน เมษายน 2562 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) แผนกบริหารงานทั่วไป 
61 เดือน พฤษภาคม 2562 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) แผนกบริหารงานทั่วไป 
62 เดือน มิถุนายน 2562 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) แผนกบริหารงานทั่วไป 
63เดือน กรกฏาคม 2562 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) แผนกบริหารงานทั่วไป 
64เดือน สิงหาคม 2562 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) แผนกบริหารงานทั่วไป 
65เดือน กันยายน 2562 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) แผนกบริหารงานทั่วไป 
66เดือน ตุลาคม 2562 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) แผนกบริหารงานทั่วไป 
67เดือน พฤศจิกายน 2562 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) แผนกบริหารงานทั่วไป 
68 เดือน ธันวาคม 2562 จ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า กฟอ.ชัยบาดาล (แบบรายปี) ประจำปี 2563 แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 
69 เดือน ธันวาคม 2562 ประกวดราคาจ้าง-จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำของ กฟภ. งานงดจ่ายไฟ ปี ๒๕๖๓ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอลำสนธิ  แผนกบัญชีและประมวลผล 
70เดือน มกราคม 2563 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) แผนกบริหารงานทั่วไป 
71เดือน กุมภาพันธ์ 2563 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) แผนกบริหารงานทั่วไป 
72 เดือน มีนาคม 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
73เดือน เมษายน 2563 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) แผนกบริหารงานทั่วไป 
74เดือน พฤษภาคม 2563 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) แผนกบริหารงานทั่วไป 
75เดือน มิถุนายน 2563 (ไม่มีการสอบราคา) แผนกบริหารงานทั่วไป 
76 งานย้ายแนวระบบจำหน่าย 22 kV เพื่อรองรับการก่อสร้างสะพานในทางหลวง หมายเลข 2089 ตอนน้ำตกวังก้านเหลือง - ลำนารายณ์ ที่ กม.69+089 (ฝั่งขวา), (ฝั่งซ้าย) อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แผนกก่อสร้าง 
77 งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วงสี่แยกลำนารายณ์ (ฝั่งขวา) - สามแยกบัวชุม (จุดที่ 2) อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) แผนกก่อสร้าง 
78 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบ คพจ.1 (แผน 3) ประจำปี 2563 จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แผนกคลังพัสดุุ 
79เดือน ตุลาคม 2563 (ไม่มีการสอบราคา) 
80เดือน พฤศจิกายน 2563 (ไม่มีการสอบราคา) 
81 ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าด้วยระบบ INSx ปี 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แผนกบัญชีและประมวลผล 
82 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำของ กฟภ. งานงดจ่ายไฟ ปี 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) แผนกบัญชีและประมวลผล 
83 จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าแบบรายปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 
84เดือน ธันวาคม 2563 (ไม่มีการสอบราคา) 
85เดือน มกราคม 2564 (ไม่มีการสอบราคา) 
86เดือน กุมภาพันธ์ 2564 (ไม่มีการสอบราคา) 
87เดือน มีนาคม 2564 (ไม่มีการสอบราคา) 
88เดือน เมษายน 2564 (ไม่มีการสอบราคา) 
89 ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตงานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า,งานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แผนกคลังพัสดุุ 
90 ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 3 (คพจ.2.3) และโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 4 (คพจ.2.4) ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แผนกคลังพัสดุุ 
91 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำของ กฟภ. งานงดจ่ายไฟ ปี 2565 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล แผนกบัญชีและประมวลผล 
92 ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าด้วยระบบ Invoice Notification System (INSx) ปี 2565 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล 
93 ประกวดราคา- จัดซื้อคอนสื่อสารพร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ประกอบ ระยะที่ 2 ในพื้นที่ กฟอ.ชัยบาดาล เส้นทางที่ 1 ถนนหล่มสัก 3 - จัดซื้อคอนสื่อสารพร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ประกอบ ระยะที่ 2 ในพื้นที่ กฟอ.ชัยบาดาล เส้นทางที่ 2 ถนนสระบุรี 5 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 รายงานการสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำ(ไตรมาส1)ปี 2559 แผนกบริหารงานทั่วไป 
2 วิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558 แผนกบริหารงานทั่วไป 
3สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2558 (สอบราคา) 
4 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2558 (ตกลงราคา) 
5สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2558 (สอบราคา) 
6 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2558 (ตกลงราคา) 
7สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2558 (สอบราคา) 
8 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2558 (ตกลงราคา) 
9สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2558 (สอบราคา) 
10 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559 (ตกลงราคา) 
11 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559 (สอบราคา) 
12 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558 (ตกลงราคา) 
13 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558 (สอบราคา) 
14 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558 (ตกลงราคา) 
15 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558 (สอบราคา) 
16 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558 (ตกลงราคา) 
17สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558 (สอบราคา) 
18 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2558 (ตกลงราคา) 
19 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2558 (สอบราคา) 
20 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2558 (ตกลงราคา) 
21 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559 (ตกลงราคา) 
22สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559 (สอบราคา) 
23 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2558 (ตกลงราคา) 
24สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2558 (สอบราคา) 
25 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2558 (ตกลงราคา) 
26สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2558 (สอบราคา) 
27 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2558 (ตกลงราคา) 
28สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2558 (สอบราคา) 
29 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558 (ตกลงราคา) 
30สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558 (สอบราคา) 
31 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559 (ตกลงราคา) แผนกบริหารงานทั่วไป 
32 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559 (สอบราคา) 
33 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559 (ตกลงราคา) แผนกบริหารงานทั่วไป 
34สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559 (สอบราคา) แผนกบริหารงานทั่วไป 
35 รายงานการสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำ(ไตรมาส2)ปี 2559 แผนกก่อสร้าง 
36 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559 (ตกลงราคา) แผนกบริหารงานทั่วไป 
37 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559 (สอบราคา) แผนกบริหารงานทั่วไป 
38 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559 (ตกลงราคา) แผนกบริหารงานทั่วไป 
39 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559 (สอบราคา) แผนกบริหารงานทั่วไป 
40 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2559 (ตกลงราคา) แผนกบริหารงานทั่วไป 
41สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2559 (สอบราคา) แผนกบริหารงานทั่วไป 
42 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559 (ตกลงราคา) แผนกบริหารงานทั่วไป 
43สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559 (สอบราคา) แผนกบริหารงานทั่วไป 
44 รายงานการสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำ(ไตรมาส3)ปี 2559 แผนกบริหารงานทั่วไป 
45 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559 (ตกลงราคา) แผนกบริหารงานทั่วไป 
46 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559 (สอบราคา) แผนกบริหารงานทั่วไป 
47 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559 (ตกลงราคา) แผนกบริหารงานทั่วไป 
48สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559 (สอบราคา) แผนกบริหารงานทั่วไป 
49 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559 (ตกลงราคา) แผนกบริหารงานทั่วไป 
50 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559 (สอบราคา) 
51 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559 (ตกลงราคา) 
52 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559 (สอบราคา) 
53 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 แผนกบริหารงานทั่วไป 
54 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 (ตกลงราคา) แผนกบริหารงานทั่วไป 
55สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 (สอบราคา)ไม่มีการสอบราคา แผนกบริหารงานทั่วไป 
56 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 แผนกบริหารงานทั่วไป 
57 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (ตกลงราคา) แผนกบริหารงานทั่วไป 
58สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (สอบราคา)ไม่มีการสอบราคา 
59 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 แผนกบริหารงานทั่วไป 
60 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 (ตกลงราคา) แผนกบริหารงานทั่วไป 
61สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 (สอบราคา)ไม่มีการสอบราคา แผนกบริหารงานทั่วไป 
62 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 แผนกบริหารงานทั่วไป 
63 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 (ตกลงราคา) 
64สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 (สอบราคา)ไม่มีการสอบราคา แผนกบริหารงานทั่วไป 
65 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 แผนกบริหารงานทั่วไป 
66 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 แผนกบริหารงานทั่วไป 
67 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 แผนกบริหารงานทั่วไป 
68 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560 แผนกบริหารงานทั่วไป 
69 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560 แผนกบริหารงานทั่วไป 
70 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 แผนกบริหารงานทั่วไป 
71 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 
72 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 แผนกบริหารงานทั่วไป 
73 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 แผนกบริหารงานทั่วไป 
74 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 แผนกบริหารงานทั่วไป 
75 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 แผนกบริหารงานทั่วไป 
76 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 แผนกบริหารงานทั่วไป 
77 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 แผนกบริหารงานทั่วไป 
78 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 แผนกบริหารงานทั่วไป 
79 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 แผนกบริหารงานทั่วไป 
80 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 แผนกบริหารงานทั่วไป 
81 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 แผนกบริหารงานทั่วไป 
82 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 แผนกบริหารงานทั่วไป 
83 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 แผนกบริหารงานทั่วไป 
84 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 แผนกบริหารงานทั่วไป 
85 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 แผนกบริหารงานทั่วไป 
86 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 แผนกบริหารงานทั่วไป 
87 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 แผนกบริหารงานทั่วไป 
88 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 แผนกบริหารงานทั่วไป 
89 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 แผนกบริหารงานทั่วไป 
90 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 แผนกบริหารงานทั่วไป 
91 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 แผนกบริหารงานทั่วไป 
92 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 แผนกบริหารงานทั่วไป 
93 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 แผนกบริหารงานทั่วไป 
94 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 แผนกบริหารงานทั่วไป 
95 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 แผนกบริหารงานทั่วไป 
96 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 แผนกบริหารงานทั่วไป 
97 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 แผนกบริหารงานทั่วไป 
98 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 แผนกบริหารงานทั่วไป 
99 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 แผนกบริหารงานทั่วไป 
100 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 แผนกบริหารงานทั่วไป 
101 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 แผนกบริหารงานทั่วไป 
102 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 แผนกบริหารงานทั่วไป 
103 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 แผนกบริหารงานทั่วไป 
104 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 แผนกบริหารงานทั่วไป 
105 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 แผนกบริหารงานทั่วไป 
106 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 แผนกบริหารงานทั่วไป 
107 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 แผนกบริหารงานทั่วไป 
108 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 แผนกบริหารงานทั่วไป 
109 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 แผนกบริหารงานทั่วไป 
110 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 แผนกบริหารงานทั่วไป 
111 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 แผนกบริหารงานทั่วไป 
112 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 แผนกบริหารงานทั่วไป 
113 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 แผนกบริหารงานทั่วไป 
114 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 แผนกบริหารงานทั่วไป 
115 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 แผนกบริหารงานทั่วไป 
116 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 แผนกบริหารงานทั่วไป 
117 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564 แผนกบริหารงานทั่วไป 
118 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 แผนกบริหารงานทั่วไป 
119 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 แผนกบริหารงานทั่วไป 
120 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 แผนกบริหารงานทั่วไป 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ข้อ 1 (1.7_0) นำส่งข้อสังเกตุและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 
2 ข้อ 1 (1.7_1) แจ้งเวียนรายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2560 และรายงานผลการเกินทางไปดูงานและตรวจเยี่ยมพนักงานในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ 
3 ข้อ 1 (1.8) รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
4 ข้อ 2(2.5) คู่มือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท.PEA) 
5 ข้อ 3(3.4) ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยระเบียบพนักงาน (ฉบับที่ 23) พ.ศ.2558 
6 ข้อ 3(3.5) คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ.2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1-22) 
7 ข้อ 4(4.3) นำส่งรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของ สตภ.ไตรมาส 4/2559 
8 ข้อ 5(5.1) คุณสมบัติทั่วไป คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และสถานที่ปฏิบัติงานสังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ลพบุรี) ภาค 1 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
9 ข้อ 5(5.1) คุณสมบัติทั่วไป คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และสถานที่ปฏิบัติงานสังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ลพบุรี) ภาค 1 คุณวุฒิปริญญาตรี 
10 ข้อ 5(5.4) หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องการพิจารณาให้คุณ หรือให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน 
11 ข้อ 6(6.3) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
12 ข้อ 6(6.4) รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของ สตภ. ไตรมาส 4/2559 

สัญญาอื่นๆ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สัญญาจ้างทำความสะอาด แผนกบริหารงานทั่วไป 
2 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าเป็นรายปี แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 
3 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าเป็นรายปี แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 
4 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าเป็นรายปี แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 
5 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าเป็นรายปี แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 
6 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าเป็นรายปี แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 
7 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าเป็นรายปี แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 
8 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าเป็นรายปี แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 
9 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าเป้นรายปี แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 
10 สัญญาเช่าสำนักงานสำเร็จรูป แผนกบริหารงานทั่วไป 
11 สัญญาจ้างเหมาต่อเติมอาคารอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง แผนกบริหารงานทั่วไป 
12 สัญญาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน (ชั้นบน) และปรับปรุงอาคารโรงเก็บมิเตอร์ แผนกบริหารงานทั่วไป 
13 สัญญาจ้างทำความสะอาด แผนกบริหารงานทั่วไป 
14 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ แผนกมิเตอร์ 
15 สัญญาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย แผนกบริหารงานทั่วไป 
16 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ แผนกบัญชีและประมวลผล 
17 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ แผนกบัญชีและประมวลผล 
18 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ แผนกบัญชีและประมวลผล 
19 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าเป็นรายปี แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 
20 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าเป็นรายปี แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 
21 สัญญาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 
22 สัญญาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน (ต่อ) แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 
23 สํญญาจ้างแม่บ้าน 
24 สัญญาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน (ชั้นบน) 
25 สัญญาจ้างเหมาต่อเติมอาคารอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 
26 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าเป็นรายปี นางชลอ ฉุนหอม 
27 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าเป็นรายปี นายชินโชติ ดุลย์โกวิท 
28 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าเป็นรายปี นายธนกร ฉุนหอม F4.1 
29 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าเป็นรายปี นายธนกร ฉุนหอม F4.2 
30 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าเป็นรายปี นายธนกร ฉุนหอม F7.1 
31 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าเป็นรายปี นายมิ่ง สีขุนทด 
32 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าเป็นรายปี นายมิ่ง สีขุนทด F1,8,5 
33 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าเป็นรายปี นายมิ่ง สีขุนทด f4,6 
34 สัญญาเช่าสำนักงานสำเร็จรูป 
35 สัญญาจ้าง ติดตั้งมิเตอร์ นายรำไพ อากรนาค แผนกมิเตอร์ 
36 สัญญาจ้างด้านมิเตอร์ นางจิราณี รู้การนา แผนกบัญชีและประมวลผล 
37 สัญญาจ้างด้านมิเตอร์ นายวัชรพงษ์ วงศ์พันธ์ แผนกบัญชีและประมวลผล 
38 สัญญาจ้างด้านมิเตอร์ นายเสริม พึมขุนทด 
39 สัญญาจ้างตัดต้นไม้ นายธนากร ฉุนหอม F7-2 แผนกบัญชีและประมวลผล 
40 สัญญาจ้างตัดต้นไม้ นายมิ่่ง สีขุนทด F2-F9 แผนกบริหารงานทั่วไป 
41 สัญญาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย แผนกบริหารงานทั่วไป 
42 สัญญาจ้างแม่บ้าน นางสาวนาตยา ดาวดวงน้อย แผนกบริหารงานทั่วไป 
43 รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558 
44 สัญญาซื้อขายคอน พร้อมติดตั้ง แผนกบริหารงานทั่วไป 
45 สัญญาซื้อขายคอนสื่อสารพร้อมติดตั้ง แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 
46 สัญญาจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วงบ้านลำพญาไม้-แยกบ้านบัวชุม (จุดที่ 2) จังหวัดลพบุรี 
47 สัญญาจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วงบ้านลำพญาไม้-แยกบัวชุม (จุดที่2) จังหวัดลพบุรี แผนกก่อสร้าง 
48 สัญญาจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วงบ้านลำพญาไม้-แยกบ้านบัวชุม (จุดที่3) อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี แผนกก่อสร้าง 
49 สัญญาจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย บ้านลำพญาไม้-แยกบัวชุม จุดที่ 3 แผนกก่อสร้าง 
50 สัญญาจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วงสี่แยกหนองสรวง-สี่แยกโค้งรถไฟ (จุดที่2) อำเภอชัยบาดาล จ.ลพบุรี แผนกก่อสร้าง 
51 สัญญาจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย สี่แยกหนองสรวง-สี่แยกโค้งรถไฟ จุดที่ 2 แผนกก่อสร้าง 
52 สัญญาจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วงแยกศรีเทพ-เกาะรัง (จุดที่3) จังหวัดเพชรบูรณ์ แผนกก่อสร้าง 
53 สัญญาจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วงแยกศรีเทพ-เกาะรัง (จุดที่4) จังหวัดเพชรบูรณ์ แผนกก่อสร้าง 
54 สัญญาจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย แยกศรีเทพ-เกาะรัง จุดที่ 3 แผนกก่อสร้าง 
55 สัญญาจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย แยกศรีเทพ-เกาะรัง จุดที่ 4 แผนกก่อสร้าง 
56 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ แผนกมิเตอร์ 
57 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ นายสมยศ บุญประเสริฐ แผนกมิเตอร์ 
58 สัญญาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย แผนกบริหารงานทั่วไป 
59 สัญญาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย แผนกบริหารงานทั่วไป 
60 สัญญาจ้างทำความสะอาด แผนกบริหารงานทั่วไป 
61 สัญญาจ้างทำความสะอาด นางสุนันท์ สุขดี แผนกบริหารงานทั่วไป 
62 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ แผนกบัญชีและประมวลผล 
63 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ แผนกบัญชีและประมวลผล 
64 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ แผนกบัญชีและประมวลผล 
65 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ แผนกบัญชีและประมวลผล 
66 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ นางจิราณี รู้การนา แผนกบัญชีและประมวลผล 
67 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ นายวัชรพงษ์ วงศ์พันธ์ แผนกบัญชีและประมวลผล 
68 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ นายเสริม พึมขุนทด แผนกบัญชีและประมวลผล 
69 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ นายอดุลย์ เปกสันเทียะ แผนกบัญชีและประมวลผล 
70 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าเป็นรายปี แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 
71 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าเป็นรายปี แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 
72 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าเป็นรายปี นายธนกร ฉุนหอม ะบำรุงรักษา 
73 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าเป็นรายปี นายมิ่ง สีขุนทด แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 
74 สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างรั้ว ประตูรั้ว และป้ายชื่อสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี แผนกบริหารงานทั่วไป 
75 สัญญาจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 
76 สัญญาจ้างทำความสะอาด ประจำปี 2561 แผนกบริหารงานทั่วไป 
77 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าเป็นรายปี ประจำปี 2561 
78 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี 2561 แผนกบัญชีและประมวลผล 
79 สัญญาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2561 
80 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าเฉพาะคราว แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 
81 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าเฉพาะคราว แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 
82 สัญญาจ้างสำรวจและบันทึกข้อมูลสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ลงในระบบริหารจัดการทรัพยากรสื่อสารโทรคมนาคม (TAMS) แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 
83 สัญญาจ้างก่อสร้างถนน-ลาน คสล. และถมดินเพิ่มเติมให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอลำสนธิ 
84 น.3/ชบด./จ015/2561 ลว.4 ธ.ค.2561 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ 2562 แผนกมิเตอร์ 
85 น.3/ชบด./จ.019/2561 ลว.18 ธ.ค.2561 สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2562 แผนกบริหารงานทั่วไป 
86 น.3/ชบด./จ.016/2561 ลว.25 ธ.ค.2561 สัญญาจ้างทำความสะอาด ประจำปี 2562 แผนกบริหารงานทั่วไป 
87 น.3/ชบด./จ.020/2561 ลว.26 ธ.ค.2561 (สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ 2562) แผนกบัญชีและประมวลผล 
88 น.3ชบด./จ.001/2562 ลว.14 ม.ค.2562 (สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าเป็นรายปี ประจำปี 2562 (นายธนากร ฉุนหอม)) แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 
89 น.3ชบด./จ.002/2562 ลว.14 ม.ค.2562 (สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าเป็นรายปี ประจำปี 2562 นายมิ่ง สีขุนทด) แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 
90 น.3/ชบด./จ.003/2562 ลว.7 ก.พ.262 (สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารสื่อสาร ขนาด 4x4 เมตร พร้อมระบบปรับอากาศให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี) แผนกบริหารงานทั่วไป 
91 น.3/ชบด./ช.004/2562 ลว.25 ก.พ.2562 (สัญญาเช่าที่ดิน นางแสงอรุณ มีนาค) แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 
92 น.3/ชบด./ช.005/2562 ลว.25 ก.พ.2562 (สัญญาเช่าที่ดินนางเสงี่ยม สินสวัสดิ์) แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 
93 น.3/ชบด./ช.006/2562 ลว.27 ก.พ.2562 (สัญญาเช่าพื้นที่ นายธนินท์รัฐ ถิระอิทธิวัฒน์) แผนกบริหารงานทั่วไป 
94 น.3/ชบด./จ.007/2562 ลว.7 พ.ค.2562 (สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้เเนวระบบไฟฟ้าเฉพาะคราว) 
95 น.3/ชบด./จ.008/2562 ลว.7 มิ.ย.2562 (สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารสื่่อสารชั่วคราว ให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล) 
96 น.3ชบด.จ.009/2562 ลว.19 มิ.ย.262 (สัญญาจ้างสำรวจและบันทึกข้อมูลสายสื่อสารโทรคมนาคม บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ลงในระบบบริหารจัดการทรัพยากรสื่อสารโทรคมนาคม (TAMS)) แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 
97 น.3/ชบด./จ.010/2562 ลว.25 ก.ค.2562 (สัญญาจ้างก่อสรา้งอาคารปฏิบัติงานชั่วคราว ขนาด 5*12 เมตร ให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล) แผนกบริหารงานทั่วไป 
98 น.3ชบด.จ.012/2562 ลว.13 ก.ย.2562 (สัญญาจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 
99 น.3/ชบด./จ.013/2562 ลว.30 ก.ย.2562 (สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าเฉพาะคราว) แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 
100 น.3/ชบด./จ.016/2562 ลว.16 ธ.ค.2562 (สัญญาจ้างห้องน้ำชั่วคราว ขนาด 9.00x4.90 เมตร) แผนกบริหารงานทั่วไป 
101 น.3ชบด./จ.44/2562 ลว.16 ธ.ค.2562 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี 2563 แผนกมิเตอร์ 
102 น.3/ชบด./จ.001/2563 ลว.24 ธ.ค.2563 สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย แผนกบริหารงานทั่วไป 
103 น.3/ชบด./จ.002/2563 ลว.25 ธ.ค.2562 สัญญาจ้างทำความสะอาด แผนกบริหารงานทั่วไป 
104 น.3ชบด./จ.003/2563 ลว.10 ม.ค.2563 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ แผนกบัญชีและประมวลผล 
105 น.3ชบด./จ.004/2563 ลว.15 ม.ค.2563 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้เเนวระบบไฟฟ้ากรณีแบบรายปี (หจก.กฤติยา 2499 คอนสตรัคชั่น) แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 
106 น.3ชบด./จ.005/2563 ลว.15 ม.ค.2563 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้เเนวระบบไฟฟ้ากรณีแบบรายปี (นายมิ่ง สีขุนทด) แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 
107 น.3ชบด./จ.006/2563 ลว.15 ม.ค.2563 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้เเนวระบบไฟฟ้ากรณีแบบรายปี (นายธนากร ฉุนหอม) แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 
108 น.3ชบด./จ.007/2563 ลว.12 ก.พ.2563 สัญญาจ้างก่อสร้างห้องน้ำชาย-หญิง และผู้พิการ ให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี แผนกบริหารงานทั่วไป 
109 น.3ชบด./จ.008/2563 ลว.12 พ.ค.2563 สัญญาจ้างก่อสร้างคลังพัสดุ ให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี แผนกบริหารงานทั่วไป 
110 น.3ชบด./จ.009/2563 ลว.2 มิ.ย.2563 ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาจ้างทำความสะอาด(นางจันทร์เพ็ญ ขุนทอง) แผนกบริหารงานทั่วไป 
111น.3ชบด./จ.010/2563 ลว.10 มิย.2563 จ้างเหมาตัดต้นไม้เฉพาะคราว กฟอ.ชบด.(นายรุ่งศักดิ์ คำแก้ว) แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 
112 น.3ชบด./ช.011/2563 ลว.31 ส.ค.2563 สัญญาเช่าพื้นที่ (นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล) แผนกบริหารงานทั่วไป 
113 น.3ชบด./จ.013.63 ลว.23 ก.ย.2563 สัญญาจ้างบริการจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนการงดจ่ายไฟให้ผู้ใช้ไฟฟ้า(นางบุญช่วย นวลปลั่ง) แผนกบัญชีและประมวลผล 
114 น.3 ชบด./จ.016/2563 ลว. 27 พ.ย. 2563 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ (นางสุนีย์ กลิ่นศรีสุข) แผนกบริหารงานทั่วไป 
115 น.3 ชบด./จ.017/2563 ลว. 30 พ.ย. 2563 สัญญาจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แผนกบริหารงานทั่วไป 
116 น.3/กฟอ.ชบด./จ.018/2563 ลว. 28 ธ.ค. 2563 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าเฉพาะคราว (นายรุ่งศักดิ์ คำแก้ว) แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 
117 น.3/กฟอ.ชบด./จ.021/2563 ลว. 28 ธ.ค. 2563 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายเป็นรายปี (นายธนกร ฉุนหอม) แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 
118 น.3 ชบด.(จ) 20/2563 ลว. 29 ธ.ค. 2563 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ (นายอาคม สวัสดินันทน์) แผนกบริหารงานทั่วไป 
119 น.3 ชบด./จ.019/2563 ลว.29 ธ.ค. 2563 สัญญาจ้างบริการจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนการงดจ่ายไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้า แผนกบริหารงานทั่วไป 
120 น.3/ชบด./จ.001/2564 ลว. 4 ม.ค. 2564 สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย แผนกบริหารงานทั่วไป 
121 น.3ชบด./จ.003/2564 ลว.6 ม.ค.2564สัญญาจ้างปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านจงโก(ตรงข้ามวัด) ม.8 ต.หนองรี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี (นางสาวอุไรพร ภูศรี) แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 
122 น.3ชบด./จ.004/2564 ลว.6 ม.ค.2564สัญญาจ้างปรับปรุงระบบจำหน่ายซอยคชเสนีย์ 8 ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี (นางสาวอุไรพร ภูศรี) แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 
123 น.3/ชบด./จ.005/2564 ลว. 25 ม.ค. 2564 สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย (เพิ่ม2คน)คลังพัสดุ แผนกบริหารงานทั่วไป 
124 น.3ชบด./จ.002/2564 ลว.29 ม.ค.2564สัญญาจ้างทำความสะอาด(นางสำเริง มูลเหลา) แผนกบริหารงานทั่วไป 
125 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบบไฟฟ้าเฉพาะคราวที่น.3ชบด.จ.006.2564ลว.4 ก.พ.64 (นายมิ่ง สีขุนทด) แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 
126 น.3/ชบด./ช.001/2564 ลว.25 ก.พ.2564 สัญญาเช่าพื้นที่ข้างกฟอ.ชบด. (นายธนินท์รัฐ ถิระอิทธิวัฒน์) แผนกบริหารงานทั่วไป 
127 น.3 ชบด./จ.014/2563 ลว. 19 มี.ค.2564 สัญญาจ้างก่อสร้างงานย้ายแนวระบบจำหน่าย 22 KV เพื่อรองรับการก่อสร้างสะพานในทางหลวง หมายเลข 2089 ตอนน้ำตกวังก้านเหลือง-ลำนารายณ์ ที่กม.69+089(ฝั่งขวา),(ฝั่งซ้าย)อำเภอ/เขต ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี แผนกก่อสร้าง 
128 น.3 ชบด./จ.015/2563 ลว. 19 มี.ค.2564 สัญญาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วงสี่แยกลำนารายณ์ (ฝั่งขวา) - สามแยกบัวชุม (จุดที่2) อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี แผนกก่อสร้าง 
129 น.3ชบด./จ.007/2564 ลว.31 พ.ค.2564สัญญาจ้างทำความสะอาด(นางสาวรัชนี หล้าแหล้) แผนกบริหารงานทั่วไป 
130 น.3ชบด./จ.008/2564 ลว.31 พ.ค.2564สัญญาจ้างทำความสะอาด(นางสาวดารนี ใจคง) แผนกบริหารงานทั่วไป 
131 น.3ชบด./จ.009/2564 ลว.31 พ.ค.2564สัญญาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์สำนักงาน กฟอ.ชัยบาดาล (หจก.สุรเกียรติ เอ็นจิเนียริ่ง) แผนกบริหารงานทั่วไป 
132 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบบไฟฟ้าเฉพาะคราวที่น.3ชบด.จ.010.2564 ลว.12 ก.ค.64 (นายรุ่งศักดิ์ คำแก้ว) แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 
133 น.3ชบด./จ.011/2564 ลว.29 ก.ค.64 สัญญาจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 
134 น.3ชบด./จ.012/2564 ลว. 27ส.ค.64 สัญญาจ้างเหมาติดตั้งตาข่ายกันนกที่อาคารสำนักงาน กฟอ.ชัยบาดาล แผนกก่อสร้าง 
135 น.3ชบด./ช.002/2564 ลว.30 ส.ค.2564 สัญญาเช่าพื้นที่วางเสา คอร.คลังพัสดุ (นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล) แผนกคลังพัสดุุ 
136 น.3ชบด./จ.013/2564 ลว.19 ต.ค.64 สัญญาจ้างเหมาจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม สี่แยกไฟแดงลำนารายณ์-หมู่บ้านบุญส่ง แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 
137น.3ชบด./จ.014/2564 ลว.19 ต.ค.64 สัญญาจ้างเหมาจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม สี่แยกไฟแดงลำนารายณ์-หมู่บ้านศุภกัญญา แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 
138 น.3ชบด./จ.016/2564 ลว.22 พ.ย.64 สัญญาจ้างทำของจ้างบุคคลภายนอก ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ ประจำปี2565 แผนกมิเตอร์ 
139 น.3ชบด./จ.015/2564ลว. 24 พ.ย.64 สัญญจ้างเหมาซื้อคอนสื่อสารพร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ประกอบปี2564 แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
2 ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แผนกบริหารงานทั่วไป 
3 งานย้ายแนวระบบจำหน่าย 22 kV เพื่อรองรับการก่อสร้างสะพานในทางหลวง หมายเลข 2089 ตอนน้ำตกวังก้านเหลือง - ลำนารายณ์ ที่ กม.69+089 (ฝั่งขวา), (ฝั่งซ้าย) อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แผนกก่อสร้าง 
4 งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วงสี่แยกลำนารายณ์ (ฝั่งขวา) - สามแยกบัวชุม (จุดที่ 2) อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) แผนกก่อสร้าง 
5 น.3ชบด./ช.011/2563 ลว.31 ส.ค.2563 สัญญาเช่าพื้นที่ (นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล) แผนกบริหารงานทั่วไป 
6 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบ คพจ.1 (แผน 3) ประจำปี 2563 จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แผนกคลังพัสดุุ 
7 ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างงานย้ายแนวระบบจำหน่าย 22 kV เพื่อรองรับการก่อสร้างสะพานในทางหลวง หมายเลข 2089 ตอนน้ำตกวังก้านเหลือง - ลำนารายณ์ ที่ กม.69+089 (ฝั่งขวา), (ฝั่งซ้าย) อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี แผนกก่อสร้าง 
8 น.3ชบด./จ.013.63 ลว.23 ก.ย.2563 สัญญาจ้างบริการจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนการงดจ่ายไฟให้ผู้ใช้ไฟฟ้า(นางบุญช่วย นวลปลั่ง) แผนกบัญชีและประมวลผล 
9 ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วงสี่แยกลำนารายณ์ (ฝั่งขวา) - สามแยกบัวชุม (จุดที่ 2) อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี แผนกก่อสร้าง 
10 ผลการพิจารณาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบ คพจ.1 (แผน 3) ประจำปี 2563 จำนวน 8 รายการ แผนกคลังพัสดุุ 
11 น.3 ชบด./จ.016/2563 ลว. 27 พ.ย. 2563 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ (นางสุนีย์ กลิ่นศรีสุข) แผนกมิเตอร์ 
12 น.3 ชบด./จ.017/2563 ลว. 30 พ.ย. 2563 สัญญาจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 
13 ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าด้วยระบบ INSx ปี 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แผนกบัญชีและประมวลผล 
14 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำของ กฟภ. งานงดจ่ายไฟ ปี 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) แผนกบัญชีและประมวลผล 
15 จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าแบบรายปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 
16 ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2563 ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าด้วยระบบ Invoice Notification System (INSx) ปี 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แผนกบัญชีและประมวลผล 
17 ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2563 ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำของ กฟภ. งานงดจ่ายไฟ ปี 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แผนกบัญชีและประมวลผล 
18 น.3/กฟอ.ชบด./จ.018/2563 ลว. 28 ธ.ค. 2563 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าเฉพาะคราว (นายรุ่งศักดิ์ คำแก้ว) แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 
19 น.3/กฟอ.ชบด./จ.021/2563 ลว. 28 ธ.ค. 2563 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายเป็นรายปี (นายธนกร ฉุนหอม) แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 
20 น.3 ชบด.(จ) 20/2563 ลว. 29 ธ.ค. 2563 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ (นายอาคม สวัสดินันทน์) แผนกบัญชีและประมวลผล 
21 น.3 ชบด./จ.019/2563 ลว.29 ธ.ค. 2563 สัญญาจ้างบริการจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนการงดจ่ายไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้า แผนกบัญชีและประมวลผล 
22 น.3/ชบด./จ.001/2564 ลว. 4 ม.ค. 2564 สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย แผนกบริหารงานทั่วไป 
23 น.3ชบด./จ.003/2564 ลว.6 ม.ค.2564สัญญาจ้างปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านจงโก(ตรงข้ามวัด) ม.8 ต.หนองรี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี (นางสาวอุไรพร ภูศรี) แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 
24 น.3ชบด./จ.004/2564 ลว.6 ม.ค.2564สัญญาจ้างปรับปรุงระบบจำหน่ายซอยคชเสนีย์ 8 ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี (นางสาวอุไรพร ภูศรี) แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 
25 น.3/ชบด./จ.005/2564 ลว. 25 ม.ค. 2564 สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย (เพิ่ม2คน)คลังพัสดุ แผนกบริหารงานทั่วไป 
26 น.3ชบด./จ.002/2564 ลว.29 ม.ค.2564สัญญาจ้างทำความสะอาด(นางสำเริง มูลเหลา) แผนกบริหารงานทั่วไป 
27 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบบไฟฟ้าเฉพาะคราวที่น.3ชบด.จ.006.2564ลว.4 ก.พ.64 (นายมิ่ง สีขุนทด) แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 
28 น.3/ชบด./ช.001/2564 ลว.25 ก.พ.2564 สัญญาเช่าพื้นที่ข้างกฟอ.ชบด. (นายธนินท์รัฐ ถิระอิทธิวัฒน์) แผนกบริหารงานทั่วไป 
29 น.3 ชบด./จ.014/2563 ลว. 19 มี.ค.2564 สัญญาจ้างก่อสร้างงานย้ายแนวระบบจำหน่าย 22 KV เพื่อรองรับการก่อสร้างสะพานในทางหลวง หมายเลข 2089 ตอนน้ำตกวังก้านเหลือง-ลำนารายณ์ ที่กม.69+089(ฝั่งขวา),(ฝั่งซ้าย)อำเภอ/เขต ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี แผนกก่อสร้าง 
30 น.3 ชบด./จ.015/2563 ลว. 19 มี.ค.2564 สัญญาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วงสี่แยกลำนารายณ์ (ฝั่งขวา) - สามแยกบัวชุม (จุดที่2) อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี แผนกก่อสร้าง 
31 ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตงานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า,งานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แผนกคลังพัสดุุ 
32 น.3ชบด./จ.007/2564 ลว.31 พ.ค.2564สัญญาจ้างทำความสะอาด(นางสาวรัชนี หล้าแหล้) แผนกบริหารงานทั่วไป 
33 น.3ชบด./จ.008/2564 ลว.31 พ.ค.2564สัญญาจ้างทำความสะอาด(นางสาวดารนี ใจคง) แผนกบริหารงานทั่วไป 
34 น.3ชบด./จ.009/2564 ลว.31 พ.ค.2564สัญญาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์สำนักงาน กฟอ.ชัยบาดาล (หจก.สุรเกียรติ เอ็นจิเนียริ่ง) แผนกบริหารงานทั่วไป 
35 ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 3 (คพจ.2.3) และโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 4 (คพจ.2.4) ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แผนกคลังพัสดุุ 
36 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบบไฟฟ้าเฉพาะคราวที่น.3ชบด.จ.010.2564 ลว.12 ก.ค.64 (นายรุ่งศักดิ์ คำแก้ว) แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 
37 ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำของ กฟภ. งานงดจ่ายไฟ ปี 2565 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
38 ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าด้วยระบบ Invoice Notification System (INSx) ปี 2565 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
39 ผลการพิจารณาจัดซื้อคอนสื่อสารพร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ประกอบ ระยะที่ 2 ในพื้นที่ กฟอ.ชัยบาดาล เส้นทางที่ 1 ถนนหล่มสัก 3 - จัดซื้อคอนสื่อสารพร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ประกอบ ระยะที่ 2 ในพื้นที่ กฟอ.ชัยบาดาล เส้นทางที่ 2 ถนนสระบุรี 5