พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 เเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘ ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
2เเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘ ไม่มีผลการสอลราคา 
3 เเดือน กันยายน ๒๕๕๘ ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
4เเดือน กันยายน ๒๕๕๘ ไม่มีผลการสอบราคา 
5 เเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
6เเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ ไม่มีผลการสอบราคา 
7 เเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘ ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
8 เเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘ ผลการสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งคอนสื่อสาร 
9 เเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘ ผลการสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย 
10 เเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
11เเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ไม่มีผลการสอบราคา 
12 เเดือน มกราคม ๒๕๕๙ ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
13เเดือน มกราคม ๒๕๕๙ ไม่มีผลการสอบราคา 
14 เเดือน สิงหาคม ๒๕๕๘ ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
15เเดือน สิงหาคม ๒๕๕๘ ไม่มีผลการสอบราคา 
16 ดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ผลการสอบราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้ฟีเดอร์ ๓ 
17 ดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ผลการสอบราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้ฟีเดอร์ ๔ 
18 ดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ผลการสอบราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้ฟีเดอร์ ๔ 
19 ดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ผลการสอบราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้ฟีเดอร์ ๖ 
20 ดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ผลการสอบราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้ฟีเดอร์ ๗ 
21 เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
22 เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ผลการสอบราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้ฟีเดอร์ ๑ 
23 เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘ ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
24เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘ ไม่มีผลการสอบราคา 
25 เดือน มกราคม ๒๕๕๘ ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
26เดือน มกราคม ๒๕๕๘ ไม่มีการสอบราคา 
27 เดือน มิถุนายน ๒๕๕๘ ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
28เดือน มิถุนายน ๒๕๕๘ ไม่มีผลการสอบราคา 
29 เดือน มีนาคม ๒๕๕๘ ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
30เดือน มีนาคม ๒๕๕๘ ไม่ผลการสอบราคา 
31 เดือน เมษายน ๒๕๕๘ ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
32เดือน เมษายน ๒๕๕๘ ไม่มีผลการสอบราคา 
33 เดือน กุมภาพันธ์ 2559 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
34เดือน กุมภาพันธ์ 2559 ไม่มีการสอบราคา 
35 เดือน มีนาคม 2559 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
36เดือน มีนาคม 2559 ไม่มีการสอบราคา 
37 เดือน เมษายน 2559 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
38เดือน เมษายน 2559 ไม่มีการสอบราคา 
39 เดือน พฤษภาคม 2559 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
40เดือน พฤษภาคม 2559 ไม่มีสอบราคา 
41 เดือน มิถุนายน 2559 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
42เดือน มิถุนายน 2559 ไม่มีสอบราคา 
43 เดือน กรกฎาคม 2559 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
44เดือน กรกฎาคม 2559 ไม่มีสอบราคา 
45 เดือน สิงหาคม 2559 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
46เดือน สิงหาคม 2559 ไม่มีสบอราคา 
47 เดือน กันายน 2559 ผลการติดตั้งมิเตอ์ 
48เดือน กันายน 2559 ไม่มีสอบราคา 
49 เดือน ตุลาคม 2559 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
50 เดือน พฤศจิกายน 2559 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
51เดือน พฤศจิกายน 2559 ไม่มีสอบราคา 
52 ประกาศราชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปี 2560 
53 ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
54 ประกาศราชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมาตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ประจำปี 2560 
55 ประจำเดือน มกราคม 2560 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
56 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
57 ประจำเดือน มีนาคม 2560 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
58 ประจำเดือน เมษายน 2560 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
59 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
60 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
61 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ผลการการติดตั้งมิเตอร์ 
62 ประกาศราชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมาตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 2) 
63 ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ผลการการติดตั้งมิเตอร์ 
64 ประจำเดือน กันยายน 2560 ผลการการติดตั้งมิเตอร์ 
65 ประจำเดือน ตุลาคม 2560 ผลการการติดตั้งมิเตอร์ 
66 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ผลการการติดตั้งมิเตอร์ 
67 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ผลการการติดตั้งมิเตอร์ 
68 ประจำเดือน มกราคม 2561 ผลการการติดตั้งมิเตอร์ 
69 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ผลการการติดตั้งมิเตอร์ 
70 ประจำเดือน มีนาคม 2561 ผลการการติดตั้งมิเตอร์ 
71 ประจำเดือน เมษายน 2561 ผลการการติดตั้งมิเตอร์ 
72 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ผลการการติดตั้งมิเตอร์ 
73 ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ผลการการติดตั้งมิเตอร์ 
74 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ผลการการติดตั้งมิเตอร์ 
75 ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ผลการการติดตั้งมิเตอร์ 
76 ประจำเดือน กันยายน 2561 ผลการการติดตั้งมิเตอร์ 
77 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ผลการการติดตั้งมิเตอร์ 
78 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ผลการการติดตั้งมิเตอร์ 
79 ประกาศราชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมาตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ประจำปี 2562 
80 ประกาศราชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปี 2562 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(e-bidding) 
81 ประจำเดือน ธันวาคม 2561 ผลการการติดตั้งมิเตอร์ 
82 ประจำเดือน มกราคม 2562 ผลการการติดตั้งมิเตอร์ 
83 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ผลการการติดตั้งมิเตอร์ 
84 ประจำเดือน มีนาคม 2562 ผลการการติดตั้งมิเตอร์ 
85 ประกาศราชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้ ประจำปี 2562 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(e-bidding) ครั้งที่ 1/2562 
86 ประจำเดือน เมษายน 2562 ผลการการติดตั้งมิเตอร์ 
87 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ผลการการติดตั้งมิเตอร์ 
88 ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ผลการการติดตั้งมิเตอร์ 
89 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ผลการการติดตั้งมิเตอร์ 
90 ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ผลการการติดตั้งมิเตอร์ 
91 ประจำเดือน กันยายน 2562 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
92 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
93 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
94 ประกาศราชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมาตัด-ต่อกลับมิเตอร์ (e-bidding)ประจำปี 2563 
95 ประกาศราชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปี 2563 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(e-bidding) 
96 ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
97 ประจำเดือน มกราคม 2563 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
98 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
99 ประจำเดือน มีนาคม 2563 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
100 ประกาศราชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย สำนักงานขนส่งตาคลี-บ้านหนองพิกุล(จุดที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
101 ประจำเดือน เมษายน 2563 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
102 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
103 ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
104 ประกาศราชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ศูนย์บริการลูกค้า PEA Front Office ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
105 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
106 ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
107 ประจำเดือน กันยายน 2563 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
108 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
109 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
110 จ้างบุคคลภายนอกรับจ้างแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าผ่านโปรแกรมระบบหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า INSx กฟอ.ตาคลี และ กฟฟ.ในสังกัด ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
111 ประกาศราชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปี 2564 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(e-bidding) 
112 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
113 ประจำเดือน มกราคม 2564 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
114 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
115 ประจำเดือน มีนาคม 2564 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
116 ประกาศราชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาค่าแรงปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณบ้านหลักแปด (จุด1) ต.หัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(e-bidding) 
117 ประกาศราชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาค่าแรงปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณบ้านหลักแปด (จุด2) ต.หัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(e-bidding) 
118 ประจำเดือน เมษายน 2564 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
119 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
120 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
121 ประกาศราชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดซื้อจัดจ้างคอนสื่อสารและอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้ง กฟอ.ตาคลี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(e-bidding) 
122 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
123 ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
124 ประจำเดือน กันยายน 2564 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
125 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
126 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
127 ประกาศผู้ชนะจ้างบุคคลภายนอกรับจ้างแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าผ่านโปรแกรมระบบหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า INSx กฟอ.ตาคลี และ กฟฟ.ในสังกัด ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
128 ประกาศราชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดซื้อจัดจ้างคอนสื่อสารและอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้ง กฟอ.ตาคลี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(e-bidding) 
129 ประกาศราชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปี 2565 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(e-bidding) 
130 ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
131 ประกาศราชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมาตัด-ต่อกลับมิเตอร์ (e-bidding)ประจำปี 2565 

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ๑.นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี 
2 ๑๐.นโยบาย กฟภ.โปร่งใส 
3 ๒.นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
4 ๓.นโยบายองค์กรปี ๒๕๕๗ 
5 ๔.นโยบายบริหารและพัฒนากฟภ. 
6 ๕.นโยบายนายเสริมสกุล 
7 ๖.แผนแม่บทcsr 
8 ๗.ภาพรวมทิศทางกลยุทธ 
9 ๘.แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
10 ๙.นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น 
11 นโยบายกิจกรรมคุณภาพ 5ส ประจำปี 2559 โดย นายบุญเลิศ โตทวี ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี 
12 นโยบายกิจกรรมคุณภาพ ประจำปี 2558 โดย นายบุญเลิศ โตทวี ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี (5ส) 
13 นโยบายกิจกรรมคุณภาพคิวซี ประจำปี 2558 โดย นายบุญเลิศ โตทวี ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี 
14 นโยบายกิจกรรมคุณภาพคิวซี ประจำปี 2559 โดย นายบุญเลิศ โตทวี ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี 
15 นโยบายสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2558 โดย นายบุญเลิศ โตทวี ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี 
16 นโยบายสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559 โดย นายบุญเลิศ โตทวี ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี 
17 ประกาศนโยบาย ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 
18 นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 
19 นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของการไฟ้าส่วนภูมิภาค 
20 ประกาศนโยบายการขับเคลื่อนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 4.0 
21 นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน 
22 นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี 
23 นโยบายกิจกรรมคุณภาพ 5ส ประจำปี 2562 โดย นายสมนึก กล่ำรักษ์ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี 
24 นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของการไฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 
25 นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของการไฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี ประจำปี 2562 
26 นโยบายกิจกรรมคุณภาพ ประจำปี 2563 โดย นายศิริยุทธ กาญจนากร ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี 
27 นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของการไฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 
28 นโยบายกิจกรรมคุณภาพ ประจำปี 2564 โดย นายพลกฤษณ์ เหมือนุญ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ประจำปี ๒๕๕๘ 
2 แผนโครงการ Big Cleaning Line ชุมชนใหม่บ้านโพนทอง ชุมชนที่ ๙ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 
3 แผนงบประมาณประจำปี ๒๕๕๘ 
4 แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘ กฟอ.ตาคลี 
5 แผนปฏิบัติประจำปี ๒๕๕๘ กฟน.๓ 
6 แผนปฏิบัติการประจำปี 2559 กฟน.3 
7 แผนปฏิบัติการประจำปี 2559 กฟอ.ตาคลี 
8 แผนปฏิบัติการประจำปี 2560 กฟน.3 
9 แผนปฏิบัติการประจำปี 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี 
10 แผนปฏิบัติการประจำปี 2561 กฟน.3 
11 แผนปฏิบัติการประจำปี 2561 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี 
12 แผนงบประมาณประจำปี 2561 
13 แผนปฏิบัติการประจำปี 2562 กฟน.3 
14 แผนปฏิบัติการประจำปี 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี 
15 แผนปฏิบัติการประจำปี 2563 กฟน.3 
16 แผนปฏิบัติการประจำปี 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี 
17 แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 กฟน.3 
18 แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี 
19 แผนโครงการ PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย ณ บ้านซับสำราญ ม.8 ต.สุขสำราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 กรอบแนวทางในการจัดหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในภาพรวม 
2 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓ (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี ที่ น.๓ (พ) ๑๑๙/๒๕๕๘ 
3 คู่มือ แนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ สำหรับหน่วยงานของรัฐ 
4 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนงานการรับฟังเสียงลูกค้าทางสื่อสังคมออนไลน์ 
5 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) งานบริการข้อมูลข่าวสารของ ศูนย์ พ.ร.บ. 
6 คู่มือผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทบ้านที่อยู่อาศัย 
7 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ บันทึกที่ น.3ตค.(บห.)2446/2558 
8 การตรวจสอบอุปกรณ์การใช้ไฟฟ้าและสายดิน 
9 การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 
10 คู่มือความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าในช่วงน้ำท่วม 
11 คู่มือความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าและการปฐมพยาบาลผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูด 
12 คู่มือผู้ใช้ไฟฟ้า สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม 
13 คู่มือมาตรฐาน การไฟฟ้าโปร่งใส กฟอ.ตาคลี 
14 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ บันทึกที่ น.3ตค.(บห.)193/2560 ลว.18 ม.ค.2560 
15 คู่มือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท.PEA.) 
16 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนการงานบริการข้อมูลศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร กฟภ. 
17 คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอใช้ไฟฟ้ำประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชนบท กรณีชำระค่ำธรรมเนียมก่อนกำรตรวจสอบกำรเดินสำยภำยใน (นิติบุคคล) 
18 คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอใช้ไฟฟ้ำประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชนบท กรณีชำระค่ำธรรมเนียมก่อนกำรตรวจสอบกำรเดินสำยภำยใน (บุคคลธรรมดำ) 
19 คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอใช้ไฟฟ้ำประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชนบท กรณีตรวจสอบกำรเดินสำยภำยในก่อนชำระค่ำธรรมเนียม (บุคคลธรรมดำ) 
20 คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอใช้ไฟฟ้ำประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตเมือง กรณีชำระค่ำธรรมเนียมก่อนกำรตรวจสอบกำรเดินสำยภำยใน (นิติบุคคล) 
21 คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอใช้ไฟฟ้ำประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตเมือง กรณีชำระค่ำธรรมเนียมก่อนกำรตรวจสอบกำรเดินสำยภำยใน (นิติบุคคล) 
22 คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอใช้ไฟฟ้ำประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตเมือง กรณีชำระค่ำธรรมเนียมก่อนกำรตรวจสอบกำรเดินสำยภำยใน (บุคคลธรรมดำ) 
23 คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอใช้ไฟฟ้ำประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตเมือง กรณีชำระค่ำธรรมเนียมก่อนกำรตรวจสอบกำรเดินสำยภำยใน (บุคคลธรรมดำ) 
24 คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอใช้ไฟฟ้ำประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตเมือง กรณีตรวจสอบกำรเดินสำยภำยในก่อนชำระค่ำธรรมเนียม (นิติบุคคล) 
25 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ บันทึกที่ น.3ตค.(บห.)101/2561 ลว.9 ม.ค.2561 
26 คู่มือการไฟฟ้าโปร่งใส (13 กระบวนงาน) 
27 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2562 บันทึกที่ น.3ตค.(บห.)101/2561 ลว.9 ม.ค.2561 
28 คู่มือการขอใช้ไฟฟ้าใหม่บนระบบรับคำร้องผ่านอินเตอร์เน็ต 
29 คู่มือการใช้งาน (User Manual) โปรแกรม PEA Smart Plus 
30 คู่มือสำหรับประชาชนภาษาอังกฤษ 
31 ระบบงานบริการลูกค้าอัจฉริยะ (SCS) กรณีคำร้องขอขยายเขต 18 มกราคม 2562 
32 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ บันทึกที่ น.3กฟอ.ตค.(บห.)606/2563 ลว.27 ก.พ.2563 
33 คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอใช้ไฟฟ้ำประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีชำระค่ำธรรมเนียมก่อนกำรตรวจสอบกำรเดินสำยภำยใน (นิติบุคคล) (N) 
34 คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอใช้ไฟฟ้ำประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีชำระค่ำธรรมเนียมก่อนกำรตรวจสอบกำรเดินสำยภำยใน (บุคคลธรรมดำ) (N) 
35 คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอใช้ไฟฟ้ำประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีตรวจสอบกำรเดินสำยภำยในก่อนชำระค่ำธรรมเนียม (นิติบุคคล) (N) 
36 คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอใช้ไฟฟ้ำประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีตรวจสอบกำรเดินสำยภำยในก่อนชำระค่ำธรรมเนียม (บุคคลธรรมดำ) (N) 
37 คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอใช้ไฟฟ้ำประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชุมชน กรณีชำระค่ำธรรมเนียมก่อนกำรตรวจสอบกำรเดินสำยภำยใน (นิติบุคคล) (N) 
38 คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอใช้ไฟฟ้ำประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชุมชน กรณีชำระค่ำธรรมเนียมก่อนกำรตรวจสอบกำรเดินสำยภำยใน (บุคคลธรรมดำ) (N) 
39 คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอใช้ไฟฟ้ำประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชุมชน กรณีตรวจสอบกำรเดินสำยภำยในก่อนชำระค่ำธรรมเนียม (นิติบุคคล) (N) 
40 คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอใช้ไฟฟ้ำประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชุมชน กรณีตรวจสอบกำรเดินสำยภำยในก่อนชำระค่ำธรรมเนียม (บุคคลธรรมดำ) (N) 
41 คู่มือสำหรับประชำชน : กำรจ่ำยคืนหลักประกันกำรใช้ไฟฟ้ำ (กรณียกเลิกกำรใช้ไฟฟ้ำ) (N) 
42 คู่มือสำหรับประชำชน : กำรต่อกลับกำรใช้ไฟฟ้ำนอกเขตชุมชน กรณีถูกงดจ่ำยไฟ (ในและนอกเวลำทำกำร) (N) 
43 คู่มือสำหรับประชำชน : กำรต่อกลับกำรใช้ไฟฟ้ำในเขตชุมชน กรณีถูกงดจ่ำยไฟ (ในและนอกเวลำทำกำร) (N) 
44 คู่มือสำหรับประชำชน : กำรต่อกลับกำรใช้ไฟฟ้ำผู้ใช้ไฟรำยใหญ่ กรณีถูกงดจ่ำยไฟ (N) 
45 คำสั่งคณะทำงานและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ บันทึกที่ น.3กฟอ.ตค.(บห.)27/2564 ลว.4 ม.ค.2564 

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 
2 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ 
3 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ 
4 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ 
5 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ 
6 มติคณะรัฐมนตรี : การดำเนินงานตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
7 มติคณะรัฐมนตรี : การปรับปรุงบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ 
8 มติคณะรัฐมนตรี : การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ (การค้ำประกันเงินกู้ให้กับรัฐวิสาหกิจ การกู้เงินของรัฐวิสาหกิจ เพื่อดำเนินโครงการลงทุนและการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ 
9 มติคณะรัฐมนตรี : การรายงานผลการดำเนินการประเด็นเรื่องสำคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒ กันายน ๒๕๕๗) (การปรับโครงสร้างและการบริการจัดการด้านพลังงาน) 
10 มติคณะรัฐมนตรี : ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเภทเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
11 มติคณะรัฐมนตรี : ขอความเห็นชอบปรับปรุงสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
12 มติคณะรัฐมนตรี : ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา โดยไม่ถือเป็นวันลา 
13 มติคณะรัฐมนตรี : โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล 
14 มติคณะรัฐมนตรี : โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
15 มติคณะรัฐมนตรี : มาตราเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เพิ่มเติม (แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ) 
16 มติคณะรัฐมนตรี : การปรับค่าจ้างชดเชยให้ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างแรกบรรจุของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ 
17 มติคณะรัฐมนตรี : การรายงานการจ่ายเงินลงทุนที่มีงบประมาณตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป 
18 มติคณะรัฐมนตรี : ขอความเห็นความให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกู้เงินระยะสั้นประเภทกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) 
19 มติคณะรัฐมนตรี : ขอปรับเพิ่มเงินลงทุน (Cost Overrun) โครงการพัฒนาระบบส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ ๘ ส่วนที่ ๑ 
20 มติคณะรัฐมนตรี : ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle-EV Car) การแต่งตั้งประธานกรรมการบริหารและผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจต่างๆ 
21 มติคณะรัฐมนตรี : ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (มาตราการประหยัดพลังงานและแนวทางการใช้พลังงานทดแทนต่างๆ เช่น ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
22 มติคณะรัฐมนตรี : โครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำจากขนาดเล็กของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ประตูระบายน้ำและอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน 
23 มติคณะรัฐมนตรี : แต่งตั้งผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว) 
24 มติคณะรัฐมนตรี : มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๑) แนวทางการดำเนินการกับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) อัตราการรับซื้อไฟฟ้าพิเศษจากขยะอุตสาหกรรมฯ 
25 มติคณะรัฐมนตรี : รายงานผลการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ประจำปี ๒๕๕๘ ไตรมาส ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๗) 
26 มติคณะรัฐมนตรี : รายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (การวางระบบการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ การปฏิรูปการกำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (SFIs) การสร้างความโปร่งใสในการลงทุนของรัฐวิสาหกิจฯ 
27 มติคณะรัฐมนตรี : รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานครั้งที่ ๓๒ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ เวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
28 มติคณะรัฐมนตรี : รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆของรัฐเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
29 มติคณะรัฐมนตรี: รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบกลางและเงินงบประมาณเหลือจ่าย 
30 มติคณะรัฐมนตรี:การแต่งตั้งประธานกรรมการใน๕ะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นายถวิล เปลี่ยนศรี) 
31 มิตคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนำภูมิภาค การประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ 
32 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 
33 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 
34 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 
35 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ 
36 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ 
37 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ 
38 มติคณะรัฐมนตรี : การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
39 มติคณะรัฐมนตรี : การสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม 
40 มติคณะรัฐมนตรี : ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศ เพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับงานที่ทำเป็นโครงการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เพิ่มเติม) 
41 มติคณะรัฐมนตรี : ขอรับการสนับสนุนงบประมาณราจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อชำระหนี้ค่าขยายเขตไฟฟ้าที่ยังค้างชำระให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
42 มติคณะรัฐมนตรี : ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (การปรับโครงสร้างพลังาน ให้รัฐวิสาหกิจ จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action plan) 
43 มติคณะรัฐมนตรี : ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่มีผลกระทบต่อประชาชน การปรับปรุงแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 
44 มติคณะรัฐมนตรี : ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (แผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านพลังงานระยะยาว การผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในแต่ละพื้นที่ การพิจารณาแนวทางการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 
45 มติคณะรัฐมนตรี : ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน การบริหารจัดการพลังงาน) 
46 มติคณะรัฐมนตรี : ข้อสั่งการหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (แนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน การประชุมโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากเอกชนรายใหญ่ (Imdependent Power Producer : IPP) 
47 มติคณะรัฐมนตรี : พลังงานไทย 
48 มติคณะรัฐมนตรี : ร่างแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยโครงการบูรณาการการด้านไฟฟ้าระหว่างลาว ไทย มาเลเซียและสิงคโปร์ 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งคอนสื่อสาร 
2 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้รายปีฟีดเดอร์1 
3 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้รายปีฟีดเดอร์3 
4 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้รายปีฟีดเดอร์4 
5 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้รายปีฟีดเดอร์5 
6 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้รายปีฟีดเดอร์6 
7 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้รายปีฟีดเดอร์7 
8 ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงาน กฟอ.ตาคลี ประจำปี 2559 
9 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัด-ต่อกลับมิเตอร์ กฟอ.ตาคลี และ กฟฟ.ในสังกัด ประจำปี 2560 
10 ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงาน กฟอ.ตาคลี ประจำปี 2560 
11 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัด-ต่อกลับมิเตอร์ กฟอ.ตาคลี และ กฟฟ.ในสังกัด ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม) 
12 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตัด-ต่อกลับมิเตอร์ กฟอ.ตาคลี และ กฟฟ.ในสังกัด ประจำปี 2562 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(e-bidding) 
13 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปี 2562 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(e-bidding) 
14 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้ ประจำปี 2562 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(e-bidding) 
15 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตัด-ต่อกลับมิเตอร์ กฟอ.ตาคลี และ กฟฟ.ในสังกัด ประจำปี 2563 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(e-bidding) 
16 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปี 2563 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(e-bidding) 
17 ประกาศประกวดราคาการจ้างงานตกแต่งภายในและครุภัณฑ์ศูนย์บริการลูกค้า PEA Front Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(e-bidding) 
18 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาแจ้งเตือนค่ากระแสไฟฟ้า กฟอ.ตาคลี และ กฟฟ.ในสังกัด ประจำปี 2564 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(e-bidding) 
19 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปี 2564 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(e-bidding) 
20 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาค่าแรงปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณบ้านหลักแปด (จุด2) ต.หัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(e-bidding) 
21 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาค่าแรงปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณบ้านหลักแปด (จุด1) ต.หัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(e-bidding) 
22 ประกาศประกวดจัดซื้อจัดจ้างคอนสื่อสารและอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้ง กฟอ.ตาคลี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(e-bidding) 
23 ประกาศประกวดจัดซื้อจัดจ้างคอนสื่อสารและอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(e-bidding) 
24 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปี 2565 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(e-bidding) 
25 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาแจ้งเตือนค่ากระแสไฟฟ้า กฟอ.ตาคลี และ กฟฟ.ในสังกัด ประจำปี 2565 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(e-bidding) 
26 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมางดจ่ายค่ากระแสไฟฟ้า มิเตอร์แรงต่ำชนิด 1 เฟส กฟอ.ตาคลี และ กฟฟ.ในสังกัด ประจำปี 2565 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(e-bidding) 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตกลงราคา 
2เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่มีสอบราคา 
3 เดือน กันยายน ๒๕๕๘ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตกลงราคา 
4เดือน กันยายน ๒๕๕๘ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่มีสอบราคา 
5เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตกลงราคา 
6เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่มีสอบราคา 
7 เดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตกลงราคา 
8เดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่มีสอบราคา 
9 เดือน ธันวาคม ๒๕๕๘ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตกลงราคา 
10 เดือน ธันวาคม ๒๕๕๘ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา 
11 เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตกลงราคา 
12เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่มีสอบราคา 
13 เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตกลงราคา 
14เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่มีสอบราคา 
15 เดือน มกราคม ๒๕๕๘ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตกลงราคา 
16เดือน มกราคม ๒๕๕๘ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่มีสอบราคา 
17 เดือน มกราคม ๒๕๕๙ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตกลงราคา 
18 เดือน มกราคม ๒๕๕๙ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา 
19 เดือน มิถุนายน ๒๕๕๘ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตกลงราคา 
20เดือน มิถุนายน ๒๕๕๘ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่มีสอบราคา 
21 เดือน มีนาคม ๒๕๕๘ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตกลงราคา 
22 เดือน มีนาคม ๒๕๕๘ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา 
23 เดือน เมษายน ๒๕๕๘ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตกลงราคา 
24เดือน เมษายน ๒๕๕๘ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่มีสอบราคา 
25 เดือน สิงหาคม ๒๕๕๘ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตกลงราคา 
26เดือน สิงหาคม ๒๕๕๘ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่มีสอบราคา 
27 เดือน กุมภาพันธ์ 2559 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตกลงราคา 
28เดือน กุมภาพันธ์ 2559 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่มีสอบราคา 
29 เดือน มีนาคม 2559 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตกลงราคา 
30เดือน มีนาคม ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่มีสอบราคา 
31 เดือน เมษายน 2559 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตกลงราคา 
32เดือน เมษายน 2559 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่มีสอบราคา 
33 เดือน พฤษภาคม 2559 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตกลงราคา 
34เดือน พฤษภาคม 2559 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่มีสอบราคา 
35 เดือน มิถุนายน 2559 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตกลงราคา 
36เดือน มิถุนายน 2559 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่มีสอบราคา 
37 เดือน กรกฎาคม 2559 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตกลงราคา 
38เดือน กรกฎาคม 2559 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่มีสอบราคา 
39 เดือน สิงหาคม 2559 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตกลงราคา 
40เดือน สิงหาคม 2559 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่มีสอบราคา 
41 เดือน กันายน 2559 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตกลงราคา 
42เดือน กันายน 2559 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่มีสอบราคา 
43 เดือน ตุลาคม 2559 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตกลงราคา 
44เดือน ตุลาคม 2559 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่มีสอบราคา 
45 เดือน พฤศจิกายน 2559 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตกลงราคา 
46เดือน พฤศจิกายน 2559 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่มีสอบราคา 
47เดือน ธันวาคม 2559 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่มีสอบราคา 
48 ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตกลงราคา 
49 เดือน มกราคม 2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
50 ประจำเดือน มกราคม 2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟย.ช่องแค 
51 ประจำเดือน มกราคม 2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟย.หัวหวาย 
52 เดือน กุมภาพันธ์ 2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
53 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟย.ช่องแค 
54 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟย.หัวหวาย 
55 ประจำเดือน มีนาคม 2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
56 ประจำเดือน มีนาคม 2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟย.ช่องแค 
57 ประจำเดือน มีนาคม 2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟย.หัวหวาย 
58 ประจำเดือน เมษายน 2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
59 ประจำเดือน เมษายน 2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟย.ช่องแค 
60 ประจำเดือน เมษายน 2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟย.ช่องแค 
61 ประจำเดือน เมษายน 2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟย.หัวหวาย 
62 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
63 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟย.ช่องแค 
64 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟย.หัวหวาย 
65 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
66 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟย.ช่องแค 
67 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟย.หัวหวาย 
68 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
69 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟย.ช่องแค 
70 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟย.หัวหวาย 
71 ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
72ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟย.ช่องแค 
73 ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟย.ช่องแค 
74 ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟย.หัวหวาย 
75 ประจำเดือน กันยายน 2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
76 ประจำเดือน กันยายน 2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟย.ช่องแค 
77 ประจำเดือน กันยายน 2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟย.หัวหวาย 
78 ประจำเดือน ตุลาคม 2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟย.ช่องแค 
79 ประจำเดือน ตุลาคม 2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟย.หัวหวาย 
80 ประจำเดือน ตุลาคม 2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟอ.ตาคลี 
81 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟย.ช่องแค 
82 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟย.หัวหวาย 
83 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟอ.ตาคลี 
84 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟย.ช่องแค 
85 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟย.หัวหวาย 
86 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟอ.ตาคลี 
87 ประจำเดือน มกราคม 2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟอ.ตาคลี 
88 ประจำเดือน มกราคม 2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟย.ช่องแค 
89 ประจำเดือน มกราคม 2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟย.หัวหวาย 
90 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟย.ต.ช่องแค 
91 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟย.ต.หัวหวาย 
92 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟอ.ตาคลี 
93 ประจำเดือน มีนาคม 2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟย.หัวหวาย 
94 ประจำเดือน มีนาคม 2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟอ.ตาคลี 
95 ประจำเดือน มีนาคม 2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟย.ช่องแค 
96 ประจำเดือน เมษายน 2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟย.ช่องแค 
97 ประจำเดือน เมษายน 2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟย.หัวหวาย 
98 ประจำเดือน เมษายน 2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟอ.ตาคลี 
99 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟย.ต.ช่องแค 
100 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟย.ต.หัวหวาย 
101 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟอ.ตาคลี 
102 ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟย.ช่องแค 
103 ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟย.หัวหวาย 
104 ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟอ.ตาคลี 
105 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟย.ช่องแค 
106 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟย.หัวหวาย 
107 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟอ.ตาคลี 
108 ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟย.ต.ช่องแค 
109 ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟย.ต.หัวหวาย 
110 ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟอ.ตาคลี 
111 ประจำเดือน กันยายน 2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟย.ต.ช่องแค 
112 ประจำเดือน กันยายน 2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟย.ต.หัวหวาย 
113 ประจำเดือน กันยายน 2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟอ.ตาคลี 
114 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟย.ต.ช่องแค 
115 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟย.ต.หัวหวาย 
116 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟอ.ตาคลี 
117 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟย.ต.ช่องแค 
118 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟย.ต.หัวหวาย 
119 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟอ.ตาคลี 
120 ประจำเดือน ธันวาคม 2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟย.ต.ช่องแค 
121 ประจำเดือน ธันวาคม 2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟย.ต.หัวหวาย 
122 ประจำเดือน ธันวาคม 2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟอ.ตาคลี 
123 ประจำเดือน มกราคม 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟอ.ตาคลี 
124 ประจำเดือน มกราคม 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟย.ต.ช่องแค 
125 ประจำเดือน มกราคม 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟย.ต.หัวหวาย 
126 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟอ.ตาคลี 
127 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟอ.ตาคลี วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท 
128 ประจำเดือน มกราคม 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟอ.ตาคลี วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท 
129 ประจำเดือน มีนาคม 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟอ.ตาคลี 
130 ประจำเดือน มีนาคม 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟอ.ตาคลี วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท 
131 ประจำเดือน เมษายน 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟอ.ตาคลี 
132 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟอ.ตาคลี 
133 ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟอ.ตาคลี 
134 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟอ.ตาคลี 
135 ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟอ.ตาคลี 
136 ประจำเดือน กันยายน 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟอ.ตาคลี 
137 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟอ.ตาคลี 
138 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟอ.ตาคลี 
139 ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟอ.ตาคลี 
140 ประจำเดือน มกราคม 2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟอ.ตาคลี 
141 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟอ.ตาคลี 
142 ประจำเดือน มีนาคม 2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟอ.ตาคลี 
143 ประจำเดือน เมษายน 2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟอ.ตาคลี 
144 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟอ.ตาคลี 
145 ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟอ.ตาคลี 
146 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟอ.ตาคลี 
147 ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟอ.ตาคลี 
148 ประจำเดือน กันยายน 2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟอ.ตาคลี 
149 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟอ.ตาคลี 
150 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟอ.ตาคลี 
151 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟอ.ตาคลี 
152 ประจำเดือน มกราคม 2564 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟอ.ตาคลี 
153 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟอ.ตาคลี 
154 ประจำเดือน มีนาคม 2564 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟอ.ตาคลี 
155 ประจำเดือน เมษายน 2564 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟอ.ตาคลี 
156 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟอ.ตาคลี 
157 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟอ.ตาคลี 
158 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟอ.ตาคลี 
159 ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟอ.ตาคลี 
160 ประจำเดือน กันยายน 2564 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟอ.ตาคลี 
161 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟอ.ตาคลี 
162 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟอ.ตาคลี 
163 ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟอ.ตาคลี 

สัญญาอื่นๆ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ประจำปี 2558 
2 สัญญาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กฟอ.ตาคลี ประจำปี 2559 
3 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน กฟย.ต.ช่องแค ประจำปี 2559 
4 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน กฟอ.ตาคลี ประจำปี 2559 
5 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ (ตัดต่อกลับมิเตอร์ค้างชำระ) กฟอ.ตาคลี ประจำปี 2559 
6 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ (ติดตั้ง-สับเปลี่ยน-ย้าย-เพิ่ม/ลดขนาด ตัดต่อกลับมิเตอร์ค้างชำระ) กฟย.ต.ช่องแค ประจำปี 2559 
7 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ (ติดตั้ง-สับเปลี่ยน-ย้าย-เพิ่ม/ลดขนาด) กฟอ.ตาคลี ประจำปี 2559 
8สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายเฉพาะคราว 
9สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายเฉพาะคราว 
10สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายเฉพาะคราว 
11สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายเฉพาะคราว 
12 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน กฟย.ต.ช่องแค ประจำปี 2560 
13 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน กฟอ.ตาคลี ประจำปี 2560 (นางจิฬารัตน์ เอี่ยมสุวรรณ) 
14 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน กฟอ.ตาคลี ประจำปี 2560 (น.ส.สมจิตร ปัญจะ) 
15 สัญญาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กฟอ.ตาคลี ประจำปี 2560 
16 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ (ตัดต่อกลับมิเตอร์ค้างชำระ) กฟย.ต.ช่องแค ประจำปี 2560 
17 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ (ตัดต่อกลับมิเตอร์ค้างชำระ) กฟอ.ตาคลี ประจำปี 2560 (บริษัท รักษาความปลอดภัย สาม อี.ซี.จำกัด) 
18 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ (ติดตั้ง-สับเปลี่ยน-ย้าย-เพิ่ม/ลดขนาด) กฟย.ช่องแค ประจำปี 2560 
19 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ (ติดตั้ง-สับเปลี่ยน-ย้าย-เพิ่ม/ลดขนาด) กฟอ.ตาคลี ประจำปี 2560 
20 สัญญาจ้างเหมาตัด-ต่อกลับมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี ประจำปี 2559 
21 สัญญาจ้างเหมาติดตั้ง,สับเปลี่ยน,รื้อถอน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี ประจำปี 2559 
22 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยช่องแค ประจำปี 2559 
23 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยหัวหวายประจำปี 2559 
24 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี ประจำปี 2559 
25 สัญญาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี ประจำปี 2559 
26 สัญญาจ้างเหมาสอบราคาจัดซื้อ/จัดจ้างติดตั้งคอนสื่อสาร 
27 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้เฉพาะคราวฟีดเดอร์1 ประจำปี 2559 จากรหัส TKB1B-01 ถึงปลายสายรวมไลน์แยกทั้งหมด 
28 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้เฉพาะคราวฟีดเดอร์3 ประจำปี 2559 จากรหัส TKB3B-01 ถึงปลายสายรวมไลน์แยกทั้งหมด (นางปราณี พุ่มระย้า) 
29 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้เฉพาะคราวฟีดเดอร์3 ประจำปี 2559 จากรหัส TKB3B-01 ถึงปลายสายรวมไลน์แยกทั้งหมด (นายวีระ พวงสิน) 
30 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้เฉพาะคราวฟีดเดอร์4 ประจำปี 2559 จากรหัส TKB4B-01 ถึงปลายสายรวมไลน์แยกทั้งหมด 
31 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้เฉพาะคราวฟีดเดอร์5 ประจำปี 2559 จากรหัส TKB5B-01 ถึงปลายสายรวมไลน์แยกทั้งหมด 
32 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้เฉพาะคราวฟีดเดอร์6 ประจำปี 2559 จากรหัส TKB6B-01 ถึงปลายสายรวมไลน์แยกทั้งหมด 
33 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้เฉพาะคราวฟีดเดอร์7 ประจำปี 2559 จากรหัส TKB7B-01 ถึงปลายสายรวมไลน์แยกทั้งหมด 
34 สัญญาจ้างเหมาตัด-ต่อกลับ,ติดตั้ง,สับเปลี่ยน,รื้อถอน,ตัด-ต่อกลับมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลช่องแค ประจำปี 2559 
35 สัญญาจ้างเหมาตัด-ต่อกลับมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลช่องแค ประจำปี 2560 (นางปราณี พุ่มระย้า) 
36 สัญญาจ้างเหมาตัด-ต่อกลับมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี ประจำปี 2560 (โซน A) ร้านณราทิพย์บริการ 
37 สัญญาจ้างเหมาตัด-ต่อกลับมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี ประจำปี 2560 (โซน B) บริษัท รักษาความปลอดภัย สาม อี.ซี. จำกัด 
38 สัญญาจ้างเหมาติดตั้ง,สับเปลี่ยน,รื้อถอน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลช่องแค ประจำปี 2560 
39 สัญญาจ้างเหมาติดตั้ง,สับเปลี่ยน,รื้อถอน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี ประจำปี 2560 
40 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลช่องแค ประจำปี 2560 
41 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี ประจำปี 2560 (น.ส.สมจิตร ปัญจะ) 
42 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี ประจำปี 2560 (นางจิฬารัตน์ เอี่ยมสุวรรณ์) 
43 สัญญาจ้างเหมาปรับปรุง Front Office กฟอ.ตาคลี (ชั้น 1) 
44 สัญญาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานและรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิม กฟส.อ.ตากฟ้า 
45 สัญญาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี ประจำปี 2560 
46 สัญญาจ้างเหมาสร้างห้องน้ำชาย-หญิง กฟส.อ.ตากฟ้า 
47 สัญญาจ้างเหมาตัด-ต่อกลับมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลหัวหวาย ประจำปี 2560 (ร้านณราทิพย์บริการ) 
48 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลหัวหวาย ประจำปี 2560 
49 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้เฉพาะคราวฟีดเดอร์1 ประจำปี 2560 
50 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้เฉพาะคราวฟีดเดอร์2 ประจำปี 2560 
51 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้เฉพาะคราวฟีดเดอร์3 ประจำปี 2560 
52 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้เฉพาะคราวฟีดเดอร์4 ประจำปี 2560 
53 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้เฉพาะคราวฟีดเดอร์5 ประจำปี 2560 
54 ใบสั่งจ้างเหมาติดตั้งประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ 
55 สัญญาจ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลง ประจำปี 2560 
56 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้เฉพาะคราวฟีดเดอร์7 ประจำปี 2560 
57 สัญญาจ้างเหมาตัด-ต่อกลับมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี โซน A (เพิ่ม) ประจำปี 2560 (ร้านณราทิพย์บริการ) 
58 สัญญาจ้างเหมาตัด-ต่อกลับมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี โซน B (เพิ่ม) ประจำปี 2560 (บริษัท รักษาความปลอดภัย สาม อี.ซี จำกัด) 
59 สัญญาจ้างเหมาตัด-ต่อกลับมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาสาขาย่อยช่องแค (เพิ่ม) ประจำปี 2560 (นางปราณี พุ่มระย้า) 
60 สัญญาจ้างเหมาตัด-ต่อกลับมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาสาขาย่อยหัวหวาย (เพิ่ม) ประจำปี 2560 (ร้านณราทิพย์บริการ) 
61 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้เฉพาะคราวฟีดเดอร์ 1 ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 2) 
62 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้เฉพาะคราวฟีดเดอร์ 3 ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 2) 
63 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้เฉพาะคราวฟีดเดอร์ 4 TKB4R-02 ถึง TKB4S-13 ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 2) 
64 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้เฉพาะคราวฟีดเดอร์ 4 TKB4R-02 ถึง TKB4S-21 ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 2) 
65 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้เฉพาะคราวฟีดเดอร์ 5 ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 2) 
66สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้เฉพาะคราวฟีดเดอร์ 7 ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 2) 
67สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้เฉพาะคราวฟีดเดอร์ 7 ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 2) 
68สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้เฉพาะคราวฟีดเดอร์ 4 TKB4R-02 ถึง TKB4S-13 ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 2) 
69สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้เฉพาะคราวฟีดเดอร์ 4 TKB4R-02 ถึง TKB4S-13 ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 2) 
70 สัญญาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี ประจำปี 2561 (บริษัท รักษาความปลอดภัย ตระกูลทองลุญเจริญ) 
71 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี ประจำปี 2561 (น.ส.สมจิตร ปัญจะ) 
72 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี ประจำปี 2561 (นางจิฬารัตน์ เอี่ยมสุวรรณ์) 
73สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลช่องแค ประจำปี 2561 
74สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลหัวหวาย ประจำปี 2561 
75 สัญญาจ้างเหมาตัด-ต่อกลับมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี โซน B ประจำปี 2561 (บริษัท รักษาความปลอดภัย สาม อี.ซี.จำกัด) 
76 สัญญาจ้างเหมาตัด-ต่อกลับมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาสาขาย่อยช่องแค ประจำปี 2561 (นางปราณี พุ่มระย้า) 
77 สัญญาจ้างเหมาติดตั้ง,สับเปลี่ยน,รื้อถอน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี ประจำปี 2561 
78 สัญญาจ้างเหมาติดตั้ง,สับเปลี่ยน,รื้อถอน,ตัด-ต่อกลับมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลช่องแค ประจำปี 2561 
79 สัญญาจ้างเหมาตัด-ต่อกลับมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี โซน A และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลหัวหวาย ประจำปี 2561 (ร้านณราทิพย์บริการ ) 
80 สัญญาจ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลง ประจำปี 2561 
81 สัญญาจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านหนองสีซอ ต.หนองหม้อ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 
82 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้เฉพาะคราวฟีดเดอร์ 1 และ 2 ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 1) 
83 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้เฉพาะคราวฟีดเดอร์ 3 ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 1) 
84 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้เฉพาะคราวฟีดเดอร์ 4 TKB4R-02 ถึง TKB4S-13 ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 1) 
85 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้เฉพาะคราวฟีดเดอร์ 5 TKB5B-01 ถึง TKB4S-21 ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 1) 
86สัญญาจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านหนองมะค่า ต.ห้วยหอม อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 
87 สัญญาจ้างเหมาสำรวจสายสื่อสารโทรคมนาคม และนำเข้าข้อมูลสายสื่อสารโทรคมนาคมลงในระบบบริหารจัดการทรัพยากรสื่อสารโทรคมนาคม (TAMS) 
88 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้เฉพาะคราวฟีดเดอร์ 2 กฟส.อ.ตากฟ้า ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2) 
89 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้เฉพาะคราวฟีดเดอร์ 5 กฟส.อ.ตากฟ้า ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2) 
90 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้เฉพาะคราวฟีดเดอร์ 1 และ 2 ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2) 
91 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้เฉพาะคราวฟีดเดอร์ 3 ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2) 
92 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้เฉพาะคราวฟีดเดอร์ 4 TKB4R-02 ถึง TKB4S-13 ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2) 
93 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้เฉพาะคราวฟีดเดอร์ 5 TKB5B-01 ถึง TKB4S-21 ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2) 
94 สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านหลังอำเภอ หมู่ 1 ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 
95 สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างขยาย/ปรับปรุงระบบจำหน่ายฟาร์มไก่บ้านหนองสอง หมู่ 10 ต.หัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 
96 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบล ช่องแค ประจำปี 2562 
97 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลหัวหวาย ประจำปี 2562 
98 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี ประจำปี 2562 (นางจิฬารัตน์ เอี่ยมสุวรรณ์) 
99 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี ประจำปี 2562 (นางสาวรุจิษยา ศรีสุวรรณ์) 
100 สัญญาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี ประจำปี 2562 (บริษัท รักษาความปลอดภัย ตระกูลทองลุญเจริญ) 
101 สัญญาจ้างเหมาติดตั้ง,สับเปลี่ยน,รื้อถอน,ตัด-ต่อกลับมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลช่องแค ประจำปี 2562 
102 สัญญาจ้างเหมาติดตั้ง,สับเปลี่ยน,รื้อถอน,ตัด-ต่อกลับมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี ประจำปี 2562 
103 สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้พิการ กฟอ.ตาคลี 
104 สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างขยาย/ปรับปรุงระบบบ้านโคกกระดี่ หมู่ 6 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 
105 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้เฉพาะคราวฟีดเดอร์ 2 ,3 และ 7 ประจำปี 2562 
106 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้เฉพาะคราวฟีดเดอร์ 4 และ 5 ประจำปี 2562 
107 สัญญาจ้างเหมาปรับปรุงผิวลานจอดรถหน้าอาคารพร้อมตีเส้นจราจรและทำสัญลักษณ์ความปลอด กฟอ.ตาคลี 
108 สัญญาจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยาย/ปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณสถานีตาคลี2-สามแยกบ้านหม่ ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 
109 สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างขยาย/ปรับปรุงระบบบ้านหนองขาม หมู่ 10 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 
110 สัญญาจ้างเหมาค่าแรงตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี 
111 สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถ กฟส.อ.ตากฟ้า 
112 สัญญาจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยาย/ปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณบ้านสระหลวง-บ้านโพนทอง ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 
113 สัญญาจ้างเหมาสำรวจสายสื่อสารโทรคมนาคม และนำเข้าข้อมูลสายสื่อสารโทรคมนาคมลงในระบบบริหารจัดการทรัพยากรสื่อสารโทรคมนาคม (TAMS) 
114 สัญญาจ้างเหมางดจ่ายไฟ (ตัด-ต่อกลับมิเตอร์) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี ,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลช่องแค, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลหัวหวาย ประจำปี 2563 
115 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี ประจำปี 2563 (นางจิฬารัตน์ เอี่ยมสุวรรณ์) 
116 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี ประจำปี 2563 (นางสาวรุจิษยา ศรีสุวรรณ์) 
117 สัญญาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี ประจำปี 2563 (บริษัท รักษาความปลอดภัย สาม อี.ซี. จำกัด) 
118 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบล หัวหวาย ประจำปี 2563 
119 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบล ช่องแค ประจำปี 2563 
120 สัญญาจ้างเหมาติดตั้ง,สับเปลี่ยน,รื้อถอนและสับเปลี่ยนตามวระ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลช่องแค ประจำปี 2563 
121 สัญญาจ้างเหมาติดตั้ง,สับเปลี่ยน,รื้อถอนและสับเปลี่ยนตามวระ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี ประจำปี 2563 
122 งานจ้างบุคคลภายนอกจ้างเหมาบุคคลภายนอกสำรองข้อมูลเฟสมิเตอร์สำหรับงาน Data Cleansing พื้นที่รับผิดชอบ กฟย.ต.ช่องแค ประจำปี 2563  
123 งานจ้างบุคคลภายนอกจ้างเหมาบุคคลภายนอกสำรองข้อมูลเฟสมิเตอร์สำหรับงาน Data Cleansing พื้นที่รับผิดชอบ กฟย.ต.หัวหวาย ประจำปี 2563  
124 งานจ้างบุคคลภายนอกจ้างเหมาบุคคลภายนอกสำรองข้อมูลเฟสมิเตอร์สำหรับงาน Data Cleansing พื้นที่รับผิดชอบ กฟอ.ตาคลี ประจำปี 2563  
125 งานจ้างเหมาจัดซื้อจัดจ้างคอนสื่อสารพร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ประกอบ ประจำปี 2563 
126 สัญญาจ้างเหมาค่าแรงตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี ประจำปี 2563 
127 งานจ้างเหมาเทคอนกรีตหุ้มโคนเสาตอม่อเดี่ยว F4 โรงเรียนโค้งบ้านใหม่สามัคคี ถึง โรงเรียนอุดมธัญญา 4 จุด (จำนวน 48 ต้น)  
128 งานจ้างเหมาเทคอนกรีตหุ้มโคนเสาตอม่อเดี่ยว F3 สามยแกหัวหววาย ถึง สะพานเบี่ยง (หน้ากองบิน 4) 
129 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้เฉพาะคราว ฟีดเดอร์ 2 ,3 และ 7 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 (นายนิมิตร คงดี) 
130 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้เฉพาะคราว ฟีดเดอร์ 4 และ 5 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563(นางปราณี พุ่มระย้า) 
131 จ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณสำนักงานขนส่งตาคลี-บ้านหนองพิกุล(จุดที่3) ต.หนองพิกุล อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 
132 จ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่าย บ้านหนองหม้อจุดที่ 3 ต.หนองหม้อ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 
133 จ้างเทคอนกรีตหุ้มโคนเสาตอม่อเดี่ยว F๑ (จุดที่๑)บริเวณลาบเป็ดป่าสัก ถึง จุดแบ่งเขตตาคลี-หัวหวาย และ(จุดที่๒)บริเวณสถานีอนามัยบ้านหัวหวายถึงแยกบ้านม่วงน้อย ต.หัวหวาย  
134 จ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณบ้านเขาน้อย-บ่อหลวง ต.เขาชายธง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 
135 งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณซอยรางน้ำ ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ (น.3/ตค./จ.21/2563 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563) 
136 จ้างเทคอนกรีตหุ้มโคนเสาตอม่อเดี่ยว F4 จำนวน 4 จุด1บริเวณทางเข้าร้านอาหารครัวไพลิน-หน้า อบต.หัวหวาย2บริเวณหน้า อบต.หัวหวาย-สมาคมชาวไร่อ้อย ต.หัวหวาย 3บริเวณบ้านไร่ศรัทธาราษฎร์-บ้านแคทราย ต.หัวหวาย4บริเวณบ้านแคทราย-บ้านหลักสิบเก้า 
137 จ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณบ้านโคกกร่าง(อบต.สร้อยทอง) ต.พรหมนิมิตร อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ (น.3/ตค./จ.28/2563 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563) 
138 จ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่าย บ้านหนองหญ้ารังกา ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ (น.3/ตค./จ.29/2563 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563) 
139 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย สำนักงานขนส่งตาคลี-บ้านหนองพิกุล(จุดที่2) (น.3/ตค./จ.30/2563 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563) 
140 จ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่าย บ้านหนองหม้อจุดที่ 1 ต.หนองหม้อ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ (น.3/ตค./จ.32/2563 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563) 
141 จ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่าย บ้านหนองหม้อจุดที่ 2 ต.หนองหม้อ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ (น.3/ตค./จ.31/2563 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563) 
142 จ้างเหมาปรับปรุงสับเปลี่ยนเคเบิลสเปเซอร์ TKB04R-02 ต.หัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ (น.3/ตค./จ.33/2563 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563) 
143 จ้างเหมาก่อสร้างระบบจำหน่าย บ้านแคทราย หมู่ 10 ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ (น.3/ตค./จ.34/2563 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563) 
144 จ้างเทคอนกรีตหุ้มโคนเสาตอม่อเดี่ยว F4 บริเวณหน้ากองบิน 4 ถึงสามแยกหัวหวาย จำนวน 60 ต้น (น.3/ตค./จ.36/2563 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563) 
145 สัญญาจ้างเหมาสำรวจสายสื่อสารโทรคมนาคม และนำเข้าข้อมูลสายสื่อสารโทรคมนาคมลงในระบบบริหารจัดการทรัพยากรสื่อสารโทรคมนาคม (TAMS) (น.3/ตค./จ.35/2563 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563) 
146 จ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่าย บ้านหนองคูน้อย หมู่ 2 ต.ลาดทิพรส อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ (น.3/ตค./จ.37/2563 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563) 
147 งานจ้างตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ศูนย์บริการลูกค้า PEA Front Office กฟอ.ตาคลี (น.3/ตค./จ.38/2563 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563) 
148 จ้างบุคคลภายนอกรับจ้างแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าผ่านโปรแกรมระบบหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า INSx กฟอ.ตาคลี และ กฟฟ.ในสังกัด (น.3/ตค./จ.39/2563 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563) 
149 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้เฉพาะคราว ฟีดเดอร์ 1 ,4 และ 5 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2/2563 (นายนิมิตร คงดี) 
150 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้เฉพาะคราว ฟีดเดอร์ 2 ,3 และ 7 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2/2563 (นางปราณี พุ่มระย้า) 
151 จ้างบุคคลภายนอกรับจ้างแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าผ่านโปรแกรมระบบหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า INSx กฟอ.ตาคลี และ กฟฟ.ในสังกัด ประจำปี 2564 (น.3/ตค./จ.02/2564 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564) 
152 สัญญาจ้างเหมาติดตั้ง,สับเปลี่ยน,รื้อถอน,ตัด-ต่อกลับมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลช่องแค ประจำปี 2564 สัญญาเลขที่ น.3/ตค./จ.08/2564 ลงวันที่ 4 ม.ค.2564 
153 สัญญาจ้างเหมาติดตั้ง,สับเปลี่ยน,รื้อถอน,ตัด-ต่อกลับมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี ประจำปี 2564 สัญญาเลขที่ น.3/ตค./จ.07/2564 ลงวันที่ 4 ม.ค.2564 
154 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย ตำบลช่องแค ประจำปี 2564 สัญญาเลขที่ น.3/ตค./จ.05/2564 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 
155 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย ตำบลหัวหวาย ประจำปี 2564 สัญญาเลขที่ น.3/ตค./จ.06/2564 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 
156 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี ประจำปี 2564 สัญญาเลขที่ น.3/ตค./จ.03/2564 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 (นางจิฬารัตน์ เอี่ยมสุวรรณ์) 
157 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี ประจำปี 2564 สัญญาเลขที่ น.3/ตค./จ.04/2564 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 (นางสาวรุจิษยา ศรีสุวรรณ์) 
158 สัญญาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี ประจำปี 2564 สัญญาเลขที่ น.3/ตค./จ.01/2564 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 (บริษัท รักษาความปลอดภัย อุตรดิตถ์ซีเคียวริตี้การ์ด จำกัด) 
159 จ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่าย บ้านลาดทิพรส ต.ลาดทิพรส อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ (น.3/ตค./จ.09/2564 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564) 
160 จ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่าย หมู่ 1 บ้านหัวงก จุด1 ต.อุดมธัญญา อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ (น.3/ตค./จ.10/2564 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564) 
161 สัญญาซื้อขายหม้อแปลงขนาด 30 เควีเอ 1 เฟส 22-0.48/0.24 KV.SC จำนวน 17 เครื่อง (เลขที่ น.3/ตค.ซ.01/2564 ลว.24 มี.ค.2564) 
162 สัญญาซื้อขายหม้อแปลงขนาด 2000 เควีเอ (TR,๒๐๐๐KVA,3P, 22-๐,4/๐.23KV,DYN11,SC) จำนวน 2 เครื่อง (เลขที่ น.3/ตค.ซ.02/2564 ลว.20 เม.ย.2564) 
163 งานจ้างเหมาค่าแรงปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณบ้านหลักแปด (จุด1) ต.หัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ (น.3/ตค./จ.12/2564 ลว.11 พ.ค.2564) 
164 งานจ้างเหมาก่อสร้างรากฐานหม้อแปลงบริเวณสะพานอินทร์บุรี-ตากฟ้า ต.พรหมนิมิต อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ (น.3กฟอ.ตค.(ปบ.)1384/2564 ลว.12 พ.ค.2564) 
165 งานจ้างเหมาค่าแรงติดตั้งหม้อแปลงหม้อแปลงเส้นอินทร์บุรี-ตากฟ้า อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ (น.3/ตค./จ.13/2564 ลว.11 พ.ค.2564) 
166 งานจ้างเหมาค่าแรงปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณบ้านหลักแปด (จุด2) ต.หัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ (น.3/ตค./จ.14/2564 ลว.19 พ.ค.2564) 
167 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้เฉพาะคราว ฟีดเดอร์ 1 ,4 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 เลขที่ น.3/ตค./15/2564 ลว.19 พ.ค.2564 (นายนิมิตร คงดี) 
168 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้เฉพาะคราวฟีดเดอร์ 2,5 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 เลขที่ น.3/ตค./16/2564 ลว.19 พ.ค.2564 (นายพชร พวงสิน) 
169 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้เฉพาะคราวฟีดเดอร์ 6,7 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 เลขที่ น.3/ตค./17/2564 ลว.19 พ.ค.2564 (นางปราณี พุ่มระย้า) 
170 งานจ้างเหมาค่าแรงปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณสะพานอินทร์บุรี-ตากฟ้า ต.พรหมนิมิต อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ (น.3/ตค./จ.18/2564 ลว.14 มิ.ย.2564) 
171 งานจ้างเหมาค่าแรงปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณบ้านหนองเบียน-บ้านหนองตาก้อน จุด 2 ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ (น.3/ตค./จ.19/2564 ลว.14 ก.ค.2564) 
172 งานจ้างเหมาจัดซื้อจัดจ้างคอนสื่อสารและอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้ง (น.3/ตค./จ.21/2564 ลว.19 ก.ค.2564) 
173 งานจ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงพื้นที่ กฟอ.ตาคลี ประจำปี 2564 (น.3/ตค./จ.20/2564 ลว.20 ก.ค.2564) 
174 งานจ้างเหมาค่าแรงปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณบ้านหนองเบียน-บ้านหนองตาก้อน จุด 3 ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ (น.3/ตค./จ.22/2564 ลว.14 ก.ค.2564) 
175 จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณ บ้านหนองพิกุล - วัดทรัพย์น้อย จุด.1 ต.หนองพิกุล อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ (น.3/ตค./จ.23/2564 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564) 
176 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายไลน์ทางเข้า โรงงานน้ำตาลเกษตรไทย ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ (น.3/ตค./จ.24/2564 ลงวันที่ 24สิงหาคม 2564) 
177 จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณ บ้านหนองพิกุล - วัดทรัพย์น้อย จุด.2 ต.หนองพิกุล อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ (น.3/ตค./จ.25/2564 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2564) 
178 จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย บริเวณ บ้านหนองโพเหนือ ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ (น.3/ตค./จ.26/2564 ลงวันที่ 7กันายน 2564) 
179 จ้างเหมางานตกตแต่งภายในอาคารสำนักงาน กฟย.ต.หัวหวาย แห่งใหม่ (น.3/ตค./จ.27/2564 ลงวันที่ 14 กันยายน 2564) 
180 จ้างเหมาย้ายอาคารสำเร็จรูปถอดประกอบได้ ติดตั้งใช้งาน กฟย.ต.หัวหวาย (น.3 ตค./จ.28/2564 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564 
181 จ้างเหมาก่อสร้างค่าแรงก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย บริเวณ บ้านคลองเจ็ด-เขาแก้ว หมู่ 8 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ (น.3/ตค./จ.30/2564 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564) 
182 จ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณบ้านห้วยดุก หมู่ 3 ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ (น.3/ตค./จ.29/2564 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564) 
183 จ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณหนองใหญ่ หมู่ 9 ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ (น.3/ตค./จ.31/2564 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2564) 
184 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้เฉพาะคราว ฟีดเดอร์ 1 ,4 ,5 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/2564 เลขที่ น.3/ตค./33/2564 ลว.9 พ.ย.2564 (นายนิมิตร คงดี) 
185 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้เฉพาะคราว ฟีดเดอร์ 2 ,6 ,7 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/2564 เลขที่ น.3/ตค./32/2564 ลว.9 พ.ย.2564 (นางปราณี พุ่มระย้า) 
186 งานจ้างเหมาจัดซื้อจัดจ้างคอนสื่อสารและอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้ง (น.3/ตค./จ.34/2564 ลว.27 ธ.ค.2564) 
187 จ้างบุคคลภายนอกรับจ้างแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าผ่านโปรแกรมระบบหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า INSx กฟอ.ตาคลี และ กฟฟ.ในสังกัด ประจำปี 2565 (น.3/ตค./จ.01/2565 ลงวันที่ 3 มกราคม 2565) 
188 สัญญาจ้างเหมางดจ่ายไฟ (ตัด-ต่อกลับมิเตอร์) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี ประจำปี 2565 (น.3/ตค./จ.02/2565 ลว.3 ม.ค.2565) 
189 สัญญาจ้างเหมางดจ่ายไฟ (ตัด-ต่อกลับมิเตอร์)การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลช่องแค, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลหัวหวาย ประจำปี 2565 (น.3/ตค./จ.03/2565 ลว.3 ม.ค.2565) 
190 สัญญาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี ประจำปี 2565 สัญญาเลขที่ น.3/ตค./จ.35/2564 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสดีเอ็ม ซีเคียวริตี้การ์ด จำกัด) 
191 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลช่องแค ประจำปี 2565 สัญญาเลขที่ น.3/ตค./จ.06/2565 ลงวันที่ 3 มกราคม 2565 (นางปราณี พุ่มระย้า) 
192สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลหัวหวาย ประจำปี 2565 สัญญาเลขที่ น.3/ตค./จ.07/2565 ลงวันที่ 3 มกราคม 2565 (นางสวรรยา ประยูรศักดิ์ศิริ) 
193 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี ประจำปี 2565 สัญญาเลขที่ น.3/ตค./จ.04/2565 ลงวันที่ 3 มกราคม 2565 (นางจิฬารัตน์ เอี่ยมสุวรรณ์) 
194 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี ประจำปี 2565 สัญญาเลขที่ น.3/ตค./จ.05/2565 ลงวันที่ 3 มกราคม 2565 (น.ส.รจิษยา ศรีสุวรรณ) 
195 สัญญาจ้างเหมาติดตั้ง,สับเปลี่ยน,รื้อถอน,ตัด-ต่อกลับมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลช่องแค ประจำปี 2565 สัญญาเลขที่ น.3/ตค./จ.09/2565 ลงวันที่ 3 ม.ค.2565 
196 สัญญาจ้างเหมาติดตั้ง,สับเปลี่ยน,รื้อถอน,ตัด-ต่อกลับมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี สัญญาเลขที่ น.3/ตค./จ.08/2565 ลงวันที่ 3 ม.ค.2565