โปรดเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการ
  • ผลการพิจารณาจัดซื้อ/จ้าง
  • ผลการพิจารณาสอบราคาฯ
  • ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
  • รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์
  • เรื่องที่อนุมัติ/อนุญาต
  • สถิติผู้ขอใช้ไฟฟ้า (สถานะบริการประชาชน)
  • - ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -