ข่าวประชาสัมพันธ์
สัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปี 2560
วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561
วันนี้ (13 กันยายน 2561) 1P/นฤวร และ 1P/สุปิยะดา ได้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปี 2560 อ่านต่อ ...
การประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ..
วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561
เมื่อวานนี้ (11 กันยายน ) 1P/นฤวร และ 1P/สุปิยะดา ได้เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ...และร่างพระราชบัญญัติสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... อ่านต่อ ...
เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตร Orientation
วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
1P/คุณอมรรัตน์นิลประดับ และ คุณนฤวร รมยะนันทน์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตร Orientation จ านวน 75 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อบรมได้เข้าใจและเห็นความส าคัญของการเปิดเผยขอ มูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ณ ห้องออดิทอเรียม อาคาร 2 ชั้น 8 ส านักงานหลักสี่ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 อ่านต่อ ...
เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตร Professinal Supervisory Skills
วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
1P/คุณอมรรัตน์ นิลประดับ และ คุณนฤวร รมยะนันทน์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตร Professinal Supervisory Skills จ านวน 38 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อบรมได้เข้าใจและเห็น ความส าคัญของการเปิดเผยขเอมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พศ.2540 ณ ห้อง 1208 อาคาร 1 ชั้น 2 ส านักงานหลักสี่ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 อ่านต่อ ...
เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตร Orientation
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
1P/คุณอมรรัตน์ นิลประดับ และ คุณนฤวร รมยะนันทน์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตร Orientation จ านวน 55 คน โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจและเห็นความส าคัญของการ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ณ ห้อง 2708 อาคาร 2 ชั้น 7 ส านักงานหลักสี่ วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด