ข่าวประชาสัมพันธ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA สัมภาษณ์ศูนย์ข้อมูล
วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563
ดร.วัชระวินท์ คำเชียว จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA สัมภาษณ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ บริษัท การบินไทย จำกัด คูณภาพการบริการของการบินไทย และคูณภาพบริหารของการบินไทย เพื่อไปประกอบทำวิทยานิพนธ์หลักสูตร อ่านต่อ ...
โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง การทบทวนและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 1P/นฤวร รมยะนันทน์ และ 1P/ศุภัคชญา อัธยาพร เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บริษัท การบินไทย มหาชน (จำกัด) ได้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเรื่อง การทบทวนและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ซึ่งจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อ่านต่อ ...
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เข้าเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ตามโครงการเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงคมนาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และเพื่อเป็นการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ ในการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาในการปฏิบัติงานด้านข้อมูลข่าวสารฯ ทั้งนี้ เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์และเครือข่ายที่เข้มแข็งระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานในสังกัด อ่านต่อ ...
การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล“ Data Privacy Mode”
วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 DD/ สุเมธ ดำรงชัยธรรม เป็นประธานเปิดงานเสวนา การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล “ Data Privacy Mode” โดยมี 1D/ ลัศนันท์ ลีลามณี กล่าวรายงานถึงหลักการและวัตถุประสงค์ว่า การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นับเป็นภารกิจที่สำคัญ และเป็นหน้าที่ตามกฎหมายขององค์กรและพนักงานทุกคนในองค์กร จึงต้องตระหนักและปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งภายในงานมีวิทยารับเชิญจาก คุณสุรางคณา วายุภาพ ผอ.สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และ ดร.สิทธินัย จันทรานนท์ ผอ.สังกัดสำนักงานรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการบริหารงานกฎหมายและบริหารทั่วไป (A1-HC) มาร่วมเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับ การรับมือและเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับหลักปฏิบัติต่างๆ ตาม พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล 2562 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ให้กับเพื่อนๆ พนักงานการบินไทย และบริษัทย่อย อาทิ บริษัท Thai smile บริษัท Wingspan ฯลฯ โดยได้มีผู้เข้าร่วมฟังเสวนาดังกล่าวกว่า 400 คน อ่านต่อ ...
การรับฟังเพื่อแสดงความคิดเห็นและรับทราบ (ร่าง) มาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ พ.ศ. ...
วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562
1P/ คุณอมรรัตน์ นิลประดับ และ คุณนฤวร รมยะนันทน์ได้เข้าร่วมรับฟังเพื่อแสดงความคิดเห็นและรับทราบ (ร่าง) มาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ พ.ศ. ... พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารงานและจัดทำบริการสาธารณะในรูปแบบและช่องดิจิทัลมีความสอดคล้องกันและเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมมาภิบาลเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการให้บริการและการเข้าถึงของประชาชนเพื่อเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสารสาธารณะที่หน่วยงานของรัฐจัดทำและครอบครองในรูปแบบช่องทางดิจิทัลให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก (สพร.) ซึ่งมีหน้าที่ให้คำแนะนำติดตามและประเมินผล ได้จัดทำ (ร่าง) มาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ พ.ศ. ... ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 ชั้น 4 โรมแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด