มติ คณะรัฐมนตรี
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
โครงการจัดหาเครื่องบิน ปี 2554-2565 (18/09/2562)
ทบทวนมติ ครม. โครงการจัดหาเครื่องบิน 2553-2557 (18/09/2562)
โครงการลงทุนจัดตั้งสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) พ.ศ.2556 (17/09/2562)
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดขอบเขตสภาพการจ้างของ บมจ.การบินไทย พ.ศ.2547 (16/09/2562)
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การผ่อนคลายหลักเกณฑ์และแนวทางการจ่ายผลตอบแทนผู้บริหารสูงสุดตามสัญญาจ้าง พ.ศ.2547 (16/09/2562)
ประมวลมติ ครม. ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (15/09/2562)
ประมวลมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง