ประกาศ
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
ประกาศกรทรวงการต่างประเทศ (10/06/2563)
ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศณษฐกิจและสังคม (10/06/2563)
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (26/11/2562)
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน (ลงนาม 3 ฝ่าย คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม, ปลัดกระทรวงคมนาคม และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทฯ) (10/10/2562)
ประกาศบริษัทฯ ที่ 001 2562 เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารบริษัทฯ มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส (10/10/2562)
ประกาศบริษัทฯ ที่ 05 2546 เรื่อง กำหนดวิธีปฏิบัติในการร้องเรียน (10/10/2562)
ประกาศบริษัทฯ ที่ 19 2548 เรื่อง กำหนดวิธีปฏิบัติในการร้องเรียน (10/10/2562)
ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่่าของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๔) (09/10/2562)
ประกาศบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ 030/2561 เรื่อง นโยบายการจัดหาวัสดุของบริษัทฯ (17/09/2561)
ประกาศบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ 021/2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษา (14/08/2561)