ข้อบังคับ
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ข้อกำหนดบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง พ.ศ. 2561
ข้อบังคับของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)