ประกาศประกวดราคา สอบราคา
เดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2560 สำนักงานจังหวัดไม่มีประกาศประกวดราคา/สอบราคา วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
ประกาศสอบราคา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารศาลากลางจังหวัดและจ้างเหมาดูแลสวนภายในศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เดือนกรกฎาคม 2560 สำนักงานจังหวัดนครปฐมไม่มีประกาศประกวดราคา/สอบราคา วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
เดือนมิถุนายน 2560 สำนักงานจังหวัดนครปฐมไม่มีประกาศประกวดราคา/สอบราคา วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
เดือนพฤษภาคม 2560 สำนักงานจังหวัดนครปฐมไม่มีประกาศประกวดราคา/สอบราคา วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจังหวัด จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 580,700 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เดือนมีนาคม 2560 สำนักงานจังหวัดนครปฐมไม่มีประกาศประกวดราคา/สอบราคา วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560 
เดือนกุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานจังหวัดนครปฐมไม่มีประกาศประกวดราคา/ประกาศ สอบราคา วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560 
เดือนมกราคม 2560 สำนักงานจังหวัดนครปฐมไม่มีประกาศประกวดราคา/สอบราคา วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารศาลากลางจังหวัดและจ้างเหมาดูแลสวนภายในศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วและปรับปรุงต่อเติมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 9 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2559 ราคากลางของงานก่อสร้าง เป็นเงิน 806,000 บาท (แปดแสนหกพันบาทถ้วน) ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - กรกฎาคม 2559 สำนักงานจังหวัดนครปฐมไม่มีประกาศประกวดราคา/สอบราคา) วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
... อ่านทั้งหมด