เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
สรุปสถิติเข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายของศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ “การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540” ประจำปี 2562 วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปสถิติผู้ใช้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ประจำปี 2562 วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปสถิติเข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายของศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ “การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540” ประจำปี 2561 วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปสถิติผู้ใช้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ประจำปี 2561 วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปสถิติเข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายของศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ “การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540” ประจำปี 2560 วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปสถิติผู้ใช้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ประจำปี 2560 วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานผลการดําเนินงานและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินสําหรับไตรมาส 2 ปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการรณรงค์ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2561 วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1 (รอบ 6 เดือน) วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันฯ ของบริษัทฯ ประจำปี 2561 (Action Plan) วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด