ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
เทศบาลเมืองน่าน จ.น่าน

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2561
(1 ราย)
1 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
พ.ศ. 2562
(43 ราย)
26 (60%) 15 (35%) 2 (5%)
พ.ศ. 2563
(13 ราย)
10 (77%) 3 (23%) 0 (0%)