ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
������������������������������������������ ���.���������������

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2562
(9 ราย)
7 (78%) 2 (22%) 0 (0%)
พ.ศ. 2563
(17 ราย)
10 (59%) 6 (35%) 1 (6%)
พ.ศ. 2564
(14 ราย)
12 (86%) 2 (14%) 0 (0%)
พ.ศ. 2565
(3 ราย)
0 (0%) 3 (100%) 0 (0%)