ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2557
(1 ราย)
1 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
พ.ศ. 2559
(37 ราย)
34 (92%) 3 (8%) 0 (0%)
พ.ศ. 2560
(3 ราย)
3 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
พ.ศ. 2561
(15 ราย)
14 (93%) 1 (7%) 0 (0%)
พ.ศ. 2562
(12 ราย)
8 (67%) 4 (33%) 0 (0%)
พ.ศ. 2563
(0 ราย)
0 (%) 0 (%) 0 (%)