���������������������������������������������������������������������������������������������������������
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (โดดเด่น ปี 2564,2565)
สำนักงานสถิติแห่งชาติ (โดดเด่นปี 2565)
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (โดดเด่นปี 2565)
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฃในพระบรมราชูปถัมภ์ (โดดเด่นปี 2565)
สำนักงาน กสทช. (โดดเด่นปี 2565)
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (โดดเด่น ปี 2561)
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (โดดเด่น ปี 2561)
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (โดดเด่น ปี 2561)
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (โดดเด่น ปี 2561,2562,2565)
กรมการค้าต่างประเทศ (โดดเด่น ปี 2560,2561,2562,2563,2564,2565)
กรมการจัดหางาน (โดดเด่น ปี 2561)
กรมอนามัย (โดดเด่น ปี 2561,2562,2563,2564,2565)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ (โดดเด่น ปี 2561)
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (โดดเด่น ปี 2561)
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (โดดเด่น ปี 2561)
กรมควบคุมโรค (โดดเด่น ปี 2562,2564)
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (โดดเด่น ปี 2562,2563,2564,2565)
การประปานครหลวง (โดดเด่น ปี 2562,2563,2564,2565)
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (โดดเด่น ปี 2563,2564)
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (โดดเด่น ปี 2563,2565)
กรมสุขภาพจิต (โดดเด่น ปี 2563,2564,2565)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (โดดเด่น ปี 2563,2565)
การไฟฟ้านครหลวง (โดดเด่น ปี 2563,2564)
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (โดดเด่น ปี 2564,2565)
กรมประชาสัมพันธ์ (โดดเด่น ปี 2560)
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (โดดเด่น ปี 2560)
กรมควบคุมมลพิษ (โดดเด่น ปี 2560)
สำนักงานสถิติแห่งชาติ (โดดเด่น ปี 2560)
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (โดดเด่น ปี 2560)
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๑ ขอนแก่น (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ปี พ.ศ. 2558)
กรมสุขภาพจิต (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานกิจการยุติธรรม (ปี พ.ศ. 2558)
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (ปี พ.ศ. 2558)
กรมคุมประพฤติ (ปี พ.ศ. 2558)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (ปี พ.ศ. 2558)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี (ปี พ.ศ. 2558)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี (ปี พ.ศ. 2558)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตง จังหวัดยะลา (ปี พ.ศ. 2558)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ปี พ.ศ. 2558)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี (ปี พ.ศ. 2558)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (ปี พ.ศ. 2558)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (ปี พ.ศ. 2558)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต จังหวัดปทุมธานี (ปี พ.ศ. 2558)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง (ปี พ.ศ. 2558)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ (ปี พ.ศ. 2558)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี (ปี พ.ศ. 2558)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว (ปี พ.ศ. 2558)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา (ปี พ.ศ. 2558)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ปี พ.ศ. 2558)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี (ปี พ.ศ. 2558)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี ๒ (บางกะดี) จังหวัดปทุมธานี (ปี พ.ศ. 2558)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี (ปี พ.ศ. 2558)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย (ปี พ.ศ. 2558)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓ (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี (ปี พ.ศ. 2558)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓ (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม (ปี พ.ศ. 2558)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก (ปี พ.ศ. 2558)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช (ปี พ.ศ. 2558)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี (ปี พ.ศ. 2558)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี (ปี พ.ศ. 2558)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี (ปี พ.ศ. 2558)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี (ปี พ.ศ. 2558)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ปี พ.ศ. 2558)
การไฟฟ้านครหลวง (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานสถิติแห่งชาติ (ปี พ.ศ. 2558)
กรมทรัพยากรน้ำ (ปี พ.ศ. 2558)
กรมควบคุมมลพิษ (ปี พ.ศ. 2558)
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานคลังเขต ๔ อุดรธานี (ปี พ.ศ. 2558)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงาน กสทช. (ปี พ.ศ. 2557)
กรมประชาสัมพันธ์ (ปี พ.ศ. 2557)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ปี พ.ศ. 2557)
กรมควบคุมโรค (ปี พ.ศ. 2557)
กรมอนามัย (ปี พ.ศ. 2557)
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ปี พ.ศ. 2557)
กรมการจัดหางาน (ปี พ.ศ. 2557)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓ (ภาคใต้) จังหวัดยะลา (ปี พ.ศ. 2557)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓ จังหวัดนครราชสีมา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) (ปี พ.ศ. 2557)
กรมโยธาธิการและผังเมือง (ปี พ.ศ. 2557)
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ (ปี พ.ศ. 2557)
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ปี พ.ศ. 2557)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปี พ.ศ. 2556)
สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน (ปี พ.ศ. 2556)
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปี พ.ศ. 2556)
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปี พ.ศ. 2556)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ปี พ.ศ. 2556)
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ปี พ.ศ. 2556)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ปี พ.ศ. 2556)
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ปี พ.ศ. 2556)
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม (ปี พ.ศ. 2556)
กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปี พ.ศ. 2555)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย (ปี พ.ศ. 2555)
กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ปี พ.ศ. 2555)
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กระทรวงคมนาคม (ปี พ.ศ. 2555)
กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม (ปี พ.ศ. 2555)
กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (ปี พ.ศ. 2555)
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (ปี พ.ศ. 2555)
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (ปี พ.ศ. 2555)
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (ปี พ.ศ. 2555)
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปี พ.ศ. 2555)
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม (ปี พ.ศ. 2555)
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม (ปี พ.ศ. 2555)
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (ปี พ.ศ. 2555)
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โดดเด่นปี 2565)
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร (โดดเด่นปี 2565)
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ (โดดเด่นปี 2565)
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม (โดดเด่นปี 2565)
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน (โดดเด่นปี 2565)
สำนักงานคลังจังหวัดเลย (โดดเด่นปี 2565)
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ (โดดเด่นปี 2565)
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี (โดดเด่นปี 2565)
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย (โดดเด่นปี 2565)
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู (โดดเด่นปี 2565)
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง (โดดเด่นปี 2565)
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ (โดดเด่นปี 2565)
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง (โดดเด่น ปี 2564,2565)
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร (โดดเด่น ปี 2564,2565)
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล (โดดเด่น ปี 2564,2565)
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม (โดดเด่น ปี 2564,2565)
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย (โดดเด่น ปี 2564)
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ (โดดเด่นปี 2565)
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี (โดดเด่นปี 2565)
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท (โดดเด่นปี 2565)
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย (โดดเด่นปี 2565)
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี (โดดเด่นปี 2565)
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร (โดดเด่น ปี 2564)
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม (โดดเด่น ปี 2564)
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร (โดดเด่น ปี 2564,2565)
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด (โดดเด่น ปี 2564,2565)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี (โดดเด่น ปี 2560)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี (โดดเด่น ปี 2560)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม (โดดเด่น ปี 2560)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี (โดดเด่น ปี 2560)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี (โดดเด่น ปี 2560)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร (โดดเด่น ปี 2560)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์ (โดดเด่น ปี 2561)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร (โดดเด่น ปี 2561)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ (โดดเด่น ปี 2561)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ (โดดเด่น ปี 2561)
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี (โดดเด่น ปี 2562)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น (โดดเด่น ปี 2560)
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น (โดดเด่น ปี 2563,2564)
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก (โดดเด่น ปี 2562,2563,2564,2565)
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา (โดดเด่น ปี 2563,2565)
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ (โดดเด่น ปี 2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต (โดดเด่น ปี 2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา (โดดเด่น ปี 2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ (โดดเด่น ปี 2563)
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี (โดดเด่น ปี 2564,2565)
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร (โดดเด่น ปี 2564,2565)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช (โดดเด่น ปี 2560)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช (โดดเด่น ปี 2560)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี (โดดเด่น ปี 2560)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง (โดดเด่น ปี 2560)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต (โดดเด่น ปี 2560)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงา (โดดเด่น ปี 2560)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ (โดดเด่น ปี 2560)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓ (ภาคใต้) จังหวัดยะลา (โดดเด่น ปี 2560)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา (โดดเด่น ปี 2560)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี (โดดเด่น ปี 2560)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา (โดดเด่น ปี 2560)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก (โดดเด่น ปี 2561)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่ (โดดเด่น ปี 2561)
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี (โดดเด่น ปี 2560)
สำนักงานจังหวัดหนองคาย (โดดเด่น ปี 2560)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ (โดดเด่น ปี 2560)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย (โดดเด่น ปี 2560)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก (โดดเด่น ปี 2560)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย (โดดเด่น ปี 2560,2565)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร (โดดเด่น ปี 2560)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี (โดดเด่น ปี 2560)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท (โดดเด่น ปี 2560)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี (โดดเด่น ปี 2560)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร (โดดเด่น ปี 2560)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี (โดดเด่น ปี 2560)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ (โดดเด่น ปี 2560)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี (โดดเด่น ปี 2560)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ (โดดเด่น ปี 2560)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ (โดดเด่น ปี 2560)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โดดเด่น ปี 2560)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โดดเด่น ปี 2560)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี (โดดเด่น ปี 2560)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง (โดดเด่น ปี 2560)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี (โดดเด่น ปี 2560)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก (โดดเด่น ปี 2560)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี (โดดเด่น ปี 2560)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว (โดดเด่น ปี 2560)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี (โดดเด่น ปี 2560)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง (โดดเด่น ปี 2560)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี (โดดเด่น ปี 2560)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด (โดดเด่น ปี 2560)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓ (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม (โดดเด่น ปี 2560)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร (โดดเด่น ปี 2560)
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานจังหวัดหนองคาย (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์ (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง (ปี พ.ศ. 2558)
ที่ว่าการอำเภอจังหาร (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม (ปี พ.ศ. 2558)
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานจังหวัดพังงา (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ปี พ.ศ. 2558)
วิทยาลัยการอาชีพสตึก (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานจังหวัดนครปฐม (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานคลังจังหวัดตาก (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี (ปี พ.ศ. 2558)
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี (ปี พ.ศ. 2556)
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์ (ปี พ.ศ. 2556)
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง (ปี พ.ศ. 2556)
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง (ปี พ.ศ. 2556)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย (ปี พ.ศ. 2556)
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี (ปี พ.ศ. 2556)
โรงพยาบาลสระบุรี (ปี พ.ศ. 2556)
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว (ปี พ.ศ. 2556)
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา (ปี พ.ศ. 2556)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร (ปี พ.ศ. 2556)
สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร (ปี พ.ศ. 2556)
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย (ปี พ.ศ. 2556)
สำนักงานจังหวัดลำปาง (ปี พ.ศ. 2556)
สำนักงานจังหวัดยโสธร (ปี พ.ศ. 2556)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปี พ.ศ. 2556)
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม (ปี พ.ศ. 2556)
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม (ปี พ.ศ. 2556)
สำนักงานจังหวัดแพร่ (ปี พ.ศ. 2556)
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร (ปี พ.ศ. 2556)
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ปี พ.ศ. 2556)
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี (ปี พ.ศ. 2556)
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี (ปี พ.ศ. 2556)
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี (ปี พ.ศ. 2556)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ปี พ.ศ. 2556)
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช (ปี พ.ศ. 2556)
สำนักงานจังหวัดตราด (ปี พ.ศ. 2556)
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย (ปี พ.ศ. 2556)
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ (ปี พ.ศ. 2556)
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร (ปี พ.ศ. 2556)
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี (ปี พ.ศ. 2557)
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด (ปี พ.ศ. 2557)
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร (ปี พ.ศ. 2557)
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี (ปี พ.ศ. 2557)
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง (ปี พ.ศ. 2557)
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู (ปี พ.ศ. 2557)
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย (ปี พ.ศ. 2557)
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี (ปี พ.ศ. 2557)
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี (ปี พ.ศ. 2557)
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี (ปี พ.ศ. 2557)
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร (ปี พ.ศ. 2557)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม (ปี พ.ศ. 2557)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร (ปี พ.ศ. 2557)
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร (ปี พ.ศ. 2557)
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร (ปี พ.ศ. 2557)
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร (ปี พ.ศ. 2557)
สำนักงานคลังจังหวัดเลย (ปี พ.ศ. 2557)
สำนักงานจังหวัดลำพูน (ปี พ.ศ. 2557)
สำนักงานจังหวัดลพบุรี (ปี พ.ศ. 2557)
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี (ปี พ.ศ. 2557)
สำนักงานจังหวัดราชบุรี (ปี พ.ศ. 2557)
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง (ปี พ.ศ. 2557)
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด (ปี พ.ศ. 2557)
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดยะลา (ปี พ.ศ. 2557)
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา (ปี พ.ศ. 2557)
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร (ปี พ.ศ. 2557)
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร (ปี พ.ศ. 2557)
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร (ปี พ.ศ. 2557)
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร (ปี พ.ศ. 2557)
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม (ปี พ.ศ. 2557)
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม (ปี พ.ศ. 2557)
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม (ปี พ.ศ. 2557)
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม (ปี พ.ศ. 2557)
แขวงการทางมหาสารคาม (ปี พ.ศ. 2557)
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต (ปี พ.ศ. 2557)
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร (ปี พ.ศ. 2557)
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ปี พ.ศ. 2557)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี (ปี พ.ศ. 2557)
สำนักงานจังหวัดปัตตานี (ปี พ.ศ. 2557)
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ปี พ.ศ. 2557)
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ (ปี พ.ศ. 2557)
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม (ปี พ.ศ. 2557)
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก (ปี พ.ศ. 2557)
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท (ปี พ.ศ. 2557)
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท (ปี พ.ศ. 2557)
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาทชัยนาท (ปี พ.ศ. 2557)
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท (ปี พ.ศ. 2557)
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น (ปี พ.ศ. 2557)
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น (ปี พ.ศ. 2557)
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ (ปี พ.ศ. 2557)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ปี พ.ศ. 2555)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ (ปี พ.ศ. 2555)
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ปี พ.ศ. 2555)
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ (ปี พ.ศ. 2555)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (ปี พ.ศ. 2555)
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม (ปี พ.ศ. 2555)
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด (ปี พ.ศ. 2555)
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี (ปี พ.ศ. 2555)
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี (ปี พ.ศ. 2555)
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร (ปี พ.ศ. 2555)
สำนักงานจังหวัดยะลา (ปี พ.ศ. 2555)
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม (ปี พ.ศ. 2555)
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม (ปี พ.ศ. 2555)
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ปี พ.ศ. 2555)
สำนักงานจังหวัดชุมพร (ปี พ.ศ. 2555)
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ (ปี พ.ศ. 2555)
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ (ปี พ.ศ. 2555)
สำนักงานจังหวัดสกลนคร (ปี พ.ศ. 2555)
โรงพยาบาลสุรินทร์ (ปี พ.ศ. 2554)
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ (ปี พ.ศ. 2554)
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี (ปี พ.ศ. 2554)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร (ปี พ.ศ. 2554)
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ปี พ.ศ. 2554)
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช (ปี พ.ศ. 2554)
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี (ปี พ.ศ. 2554)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร (ปี พ.ศ. 2554)
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน (ปี พ.ศ. 2554)
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา (ปี พ.ศ. 2554)
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา (ปี พ.ศ. 2554)
สำนักงานจังหวัดชลบุรี (ปี พ.ศ. 2554)
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ (ปี พ.ศ. 2554)
สำนักงานจังหวัดสระบุรี (ปี พ.ศ. 2554)
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี (ปี พ.ศ. 2555)