ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 17 ลงพื้นที่จังหวัดตาก ประชุมตรวจติดตามการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ของกลุ่ม 5 จังหวัด
วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
วันที่ 3 พ.ค. 61 นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข นางสาววราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุวิทย์ จันทร์หวร แทนผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อประชุมตรวจติดตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัดตาก โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ให้การต้อนรับ การประชุมในครั้งนี้ มีผู้บริหารจากจังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และหัวหน้าส่วนราชการทั้ง 5 จังหวัด เข้าร่วมประชุม เพื่อนำเสนอการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า สาระสำคัญของทั้ง 5 จังหวัด คือ การบูรณาการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเฝ้าระวัง และป้องกันโรคในสัตว์ โดยมีการประสานข้อมูลการประชาสัมพันธ์เชิงรุก สร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า และแนวทางป้องกัน รวมถึงการดูแลสัตว์เลี้ยงที่เป็นพาหะของโรคพิษสุนัขบ้า ไม่ปล่อยให้เป็นปัญหาของสังคม ผ่านสื่อต่าง ๆ ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ทั้ง 5 จังหวัดยังอยู่ในขั้นตอนการจัดทำโครงการสถานที่พักพิงสุนัขจรจัด เพื่อนำมาดูแลอย่างถูกวิธี หากโครงการสำเร็จจะสามารถลดประชากรสุนัขจรจัดได้อย่างมาก เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด