ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.ตาก จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ในพื้นที่สระน้ำสาธารณะ
วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565
วันที่ 7 มิ.ย. 65 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณสระตาจ๊วย หมู่ 4 ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2565 และกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน โดยมี นางสาวจิราพันธ์ ใจรักษ์ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดตาก นายก อบต.น้ำรึม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 300,010 ตัว ลงในแหล่งสาธารณะ และร่วมกันปลูกต้นประดู่ บริเวณรอบสระน้ำ ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ อีกด้วย //ภาพ ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก เชื่อมโยง ...
จ.ตาก ร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน
วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565
วันที่ 7 มิ.ย. 65 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมสายประทีป ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ปลัดจังหวัดตาก หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการติดตามและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ Video Conference โดยที่ประชุม ได้รับทราบการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ,การพยากรณ์ , การบริหารจัดการน้ำ และการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย รวมถึงรับฟังคำแนะนำจากองคมนตรีด้วย //ภาพ ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก เชื่อมโยง ...
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 2/2565
วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565
วันที่ 8 มิ.ย. 65 เวลา 10.00 น. ที่สุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสุโขทัย นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม เนื่องด้วยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ได้กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (กรอ.กลุ่มจังหวัด) แบบสัญจรขึ้นที่จังหวัดสุโขทัย เพื่อหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ และประเด็นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือตอนล่าง 1 และติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตร , ภาวะเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม , ภาคการท่องเที่ยว , การพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการบนฐานนิเวศประวัตศาสตร์ วัฒนธรรม และมรดกโลกของจังหวัดสุโขทัย รวมถึงประเด็นปัญหาความต้องการร่วมของภาคเอกชนในการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ด้วย นอกจากนี้ในช่วงบ่าย คณะฯ มีกำหนดลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลการพัฒนาและยกระดับศักยภาพด้านเศรษฐกิจ และขีดความสามารถในการแข่งขันการท่องเที่ยวบนฐานนิเวศ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และมรดกโลก ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง อีกด้วย...// //ภาพ ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก เชื่อมโยง ...
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน ระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับสหประชาชาติประจำประเทศไทย
วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565
วันที่ 6 มิ.ย. 65 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุม ESCAP Hall ชั้น 2 ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ร่วมพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ (Statement of Commitment to Sustainable Thailand) ระหว่างกระทรวงมหาดไทย กับสหประชาชาติประจำประเทศไทย โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด ได้ร่วมลงนามในประกาศแสดงเจตจำนงที่จะพัฒนาขีดความสามารถ และความตระหนักด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในจังหวัด ผ่านการร่วมมือกับสหประชาชาติ และพันธมิตรต่างๆ.. //ภาพ ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก เชื่อมโยง ...
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบข้าวสาร 1,500 กิโลกรัม เพื่อช่วยเหลือ บรรเทาความเดือนร้อน และช่วยลดค่าใช้จ่าย ให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษตาก
วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565
วันที่ 3 พ.ค. 65 ที่ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก และนางเยาวเรศ ทิฐธรรม เกษตรจังหวัดตาก ร่วมมอบข้าวสารจากการสนับสนุนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตาก จำนวน 1,000 กิโลกรัม และจากกลุ่มข้าวอินทรีย์ตลุกกลางทุ่ง และวิสาหกิจชุมชนเกษตรผ่านศึก ม.2 จำนวน 500 กิโลกรัม รวมทั้งสิ้น 1,500 กิโลกรัม ส่งมอบให้แก่ ศูนย์การศึกษาพิเศษตาก เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อน และช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับหน่วยงาน ต่อไป //ภาพ ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด