ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
เอกสารประชาสัมพันธ์เลือกตั้งท้องถิ่น
วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563
เอกสารประชาสัมพันธ์เลือกตั้งท้องถิ่น อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน
วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด