ข่าวประชาสัมพันธ์
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลนครลำปาง
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
นายสมภพ สุวรรณปัญญา เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง นายสุนทร จวงพลงาม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมคณะกรรมการและคณะทำงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลนครลำปาง ครั้งที่ 3 เพื่อรับทราบสถานการณ์ปัญหายาเสพติด มอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนแนะแนวทางการดำเนินงานฯ ให้กับคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลฯ ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครลำปาง
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
เชื่อมโยง ...
E-Newsletter จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ สรุปข่าวเทศบาลนครลำปาง ปีที่ 3 ฉบับที่ 23 ประจำเดือนเมษายน 2561
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครลำปาง ได้คัดเลือกข่าวสารที่มีความสำคัญ เหมาะสมที่จะนำเสนอให้ประชาชน และผู้สนใจได้รับทราบถึงภาพรวมการทำงานในแต่ละเดือนของเทศบาลนครลำปาง แล้วผลิตและนำเสนอในรูปแบบของ “จดหมายข่าวอิเล็คทรอนิกส์ E-Newsletter” เชื่อมโยง ...
ศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนปฏิบัติการระดับท้องถิ่น (LA21)
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง นายประสงค์ เรือนสอน รองปลัดเทศบาล ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำบุคลากรในสังกัดฯ และผู้นำ 43 ชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง เข้าศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนปฏิบัติการระดับท้องถิ่น (LA21) ในการสร้างสังคมสีเขียวของเทศบาลนครลำปาง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โดยมี นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับในช่วงเช้าของวันอังคารที่ 8 พฤษภาคมนี้ เชื่อมโยง ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครลำปาง
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด