ข่าวประชาสัมพันธ์
ทดสอบระะบบวันที่ ื๑๔ มกราคม ๒๕๕๙
วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559
เชื่อมโยง ...
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการทางวิชาการ
วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2557
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนานโยบายและการจัดการภาครัฐ" จำนวน 2 หลักสูตร ดำเนินการระหว่างเดือน พ.ค. - ส.ค. 57 ณ โรงแรมในกรุงเทพและจังหวัดเชียงใหม่ ค่าลงทะเบียน หลักสูตรละ 9,950 บาท ต่อคน ดังนี้ 1. หลักสูตรที่ 1 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณภาครัฐ 2. หลักสูตรที่ 2 การประเมินผลและความคุ้มค่าของแผนและโครงการ - เห็นควรติดประกาศประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน
... อ่านทั้งหมด