ข่าวประชาสัมพันธ์
บทความความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมุลข่าวสารต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (โดย สำนักงานคณะกรรมการข้อมุลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี) เชื่อมโยง ...
คณะกรรมการข้อมูลข่่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กำหนดแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 หมวดที่ 3 ว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคล
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานฯ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ เข้าร่วมสัมมนา ในวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เชื่อมโยง ...
สิทธิรับรู้ข่าวสารของประชาชน ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559
อ่านต่อ ...
ประมวลมติ ครม. ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด