ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563
สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบฯ โดย 1. เลือกปีงบประมาณที่ท่านทำการทดสอบ 2. ค้นหาชื่อหรือนามสกุล โดยไม่ต้องใส่คำนำหน้า 3. กดปุ่มค้นหา อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
รายชื่อหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2560 - 2562
วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เชื่อมโยง ...
ขั้นตอนการสมัครขอใช้งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ (Web Template)

อ่านต่อ ...
โปรดอ่านที่นี่ !! รายชื่อหน่วยงานที่ใช้งานระบบ INFOCENTER บนเครื่องแม่ข่ายของ สขร. และแจ้งลิงค์ (URL) สำหรับเข้าสู่ระบบ พร้อมคำแนะนำในการใช้งาน - ปรับปรุงล่าสุด : 1 มี.ค. 64

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2557 ได้จัดเตรียมระบบข้อมูล และเปิดให้ผู้ที่ได้แจ้งความจำนงในการใช้ระบบ INFOCENTER บนเครื่องแม่ข่ายของ สขร. สามารถเข้าสู่ระบบและนำเข้าข้อมูล เพื่อเผยแพร่ข้อมูลได้แล้ว โปรดกดลิงค์ที่ อ่านต่อ ... เพื่อดูรายชื่อ และ URL เพื่อเข้าสู่ระบบสำหรับหน่วยงานของท่าน โดยกดปุ่ม [Ctrl] และ [F] ป้อนชื่อหน่วยงาน เพื่อค้นหาในไฟล์รายชื่อได้อย่างรวดเร็ว อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด