ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) วินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น : โดย งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วินัยและการรักษาวินัย อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) การบังคับทางปกครองตามกฎหมายใหม่ โดย งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
หลักเกณฑ์ใหม่ในการบังคับทางปกครอง อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
สรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สรุปข้อร้องเรียนของคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน สรุปข้อหารือของคณะอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563
สรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สรุปข้อร้องเรียนของคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน สรุปข้อหารือของคณะอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2563
สรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สรุปข้อร้องเรียนของคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน สรุปข้้อหารือของคณะอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด