ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
จดหมายข่าว ฉบับที่ ๙ ปนะจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ (07/07/2565)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (04/07/2565)
การรับโอนพนักงานส่วนตำบล (23/06/2565)
จดหมายข่าว ฉบับที่ ๘ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ (13/06/2565)
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ (09/06/2565)
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ (08/06/2565)
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (08/06/2565)
จดหมายข่าว ฉบับที่ ๗ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ (11/05/2565)
ประกาศการรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด (25/04/2565)
จดหมายข่าว ฉบับที่ ๖ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ (08/04/2565)