ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (05/08/2565)
โปรดอ่านที่นี่ !! รายชื่อหน่วยงานที่ใช้งานระบบ INFOCENTER บนเครื่องแม่ข่ายของ สขร. และแจ้งลิงค์ (URL) สำหรับเข้าสู่ระบบ พร้อมคำแนะนำในการใช้งาน - ปรับปรุงล่าสุด : 5 ส.ค. 65 (06/01/2565)
คู่มือวิธีการใช้งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ (Infocenter) (23/09/2564)
รายชื่อหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2564 (08/09/2564)
รายชื่อหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2563 (01/10/2563)
ขั้นตอนการสมัครขอใช้งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ (Web Template)
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เปลี่ยนรหัสทันที เมื่อเข้าสู่ระบบครั้งแรก