สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง โครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลําปาง (28/05/2562)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของเทศบาล (03/05/2562)
คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครลำปาง (03/05/2562)
ประกาศเทศบาลนครลำปาง สถานที่บริการข้อมูลข่าวสาร และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (03/05/2562)
สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)