- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 |
ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E1/2560 (22/11/2559)
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานเทศบาล และบริเวณโดยรอบ (09/11/2559)
เรียกประมูลราคาเข้าดำเนินการกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (25/10/2559)
ประกาศประกวดราคา และราคากลางเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ แต่ละปี (21/09/2559)
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (13/09/2559)
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (07/09/2559)
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (07/09/2559)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ตามประกาศสอบราคาเลขที่ 10/2559 (30/08/2559)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศีกษา จำนวน 2 รายการ ตามประกาศสอบราคาเลขที่ 8/2559 (30/08/2559)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง ตามประกาศสอบราคาเลขที่ 9/2559 (30/08/2559)