006 คำสั่ง
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 43/2558 เรื่อง โอนสำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ไปเป็นของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมทรัพยากรน้ำ 2556 (25/11/2558)