อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง โครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลําปาง (28/05/2562)
อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)