- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
คำสั่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 166/2560 เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ (03/10/2560)
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และผู้ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ (24/10/2559)
คำแนะนำการนำเข้าข้อมูล มาตรา 9 (4) - คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน (14/02/2557)