แผนงาน โครงการ งบประมาณ มาตรา 9 (3)
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ (08/06/2565)
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (08/06/2565)
การแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (20/01/2565)
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (20/01/2565)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (17/09/2564)
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (14/02/2563)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (21/11/2562)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (25/09/2562)
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 (13/06/2562)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (11/06/2562)