001 นโยบาย
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 |
ประกาศ สปน. เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานในสถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (12/10/2565)
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ สปน. พ.ศ. 2565 (28/09/2565)
แผนปฏิบัติราชการ สปน. ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) (23/09/2565)
แผนการตรวจสอบระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 (13/09/2565)
แนวทางปฏิบัติกรณีเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง หรือเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (08/06/2565)
ประกาศ สปน. เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานภายในที่พัก และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 19) (31/05/2565)
ประกาศ สปน. เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานภายในที่พัก และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 18) (12/05/2565)
การปฏิบัติงานภายในที่พัก (Work from Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (วันที่ 18 - 30 กันยายน 2565) (19/04/2565)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม (15/03/2565)
ประกาศ สปน. เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานภายในที่พัก และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 15) (14/03/2565)