โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง โครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลําปาง วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด