สัญญาอื่นๆ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และปูผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตข้านหินโคน-สะพานพญาราม ตำบลลำดวน จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ๖ (e-bidding) วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และปูผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตข้านหินโคน-สะพานพญาราม ตำบลลำดวน จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ๖ (e-bidding) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแสลงพัน หมู่ที่ 2 ตำบลลำดวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแสลงพัน หมู่ที่ 2 ตำบลลำดวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหน้าฝายโดนเยียบ้านแซว หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหน้าฝายโดนเยียบ้านแซว หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด