สัญญาอื่นๆ
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (ติดต่อหน่วยงานเจ้าของเรื่อง : โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร) วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2559 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (ติดต่อหน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2559 
กระบวนงานบริการตามภารกิจ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มความรู้" ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (ติดต่อหน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการศึกษา) วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (ติดต่อหน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบุรีรัมย์) วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (ติดต่อหน่วยงานเจ้าของเรื่อง : โรงเรียนเทศบาล 3) วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (ติดต่อหน่วยงานเจ้าของเรื่อง : โรงเรียนเทศบาล 1 "บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา) วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559 
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการของผู้รับบริการ (ติดต่อหน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักปลัดเทศบาล) วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการทางการนวดแผนไทย กลุ่มนวดแผนไทยชุมชนเมือง (ติดต่อหน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการทางการแพทย์ของหน่วยบริการปฐมภูมิ ศูนย์บริการสาธารณสุข (หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
สถิติการรับเรื่องร้องเรียนและให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
แผนอัตรากำลัง 3 ปี วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการบริการประชาชน คู่มือสำหรับประชาชน วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สรุปรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด