สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง โครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลําปาง วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครลำปาง วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของเทศบาล วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลนครลำปาง สถานที่บริการข้อมูลข่าวสาร และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)  
เทศบาลนครลำปาง
246 ถนนฉัตรไชบ ตำบสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100

โทรศัพท์/Tel. 054 237 237
โทรสาร/Fax. 054 237 212
Homepage http://www.lampangcity.go.th
... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด