ประกาศประกวดราคา สอบราคา
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จำนวน 3 โครงการ (8ก.ย.64) วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จำนวน 3 โครงการ (14ก.ค.64) วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จำนวน 1 โครงการ (14มิ.ย.64) วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2563 ทางอินเตอร์เน็ต (21พ.ค.64) วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จำนวน 9 โครงการ (10มี.ค.64) วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จำนวน 2 โครงการ (25ก.พ.64) วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จำนวน 3 โครงการ (30ธ.ค.63) วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จำนวน 1 โครงการ (30ธ.ค.63) วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จำนวน 3 โครงการ (21ธ.ค.63) วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จำนวน 2 โครงการ (18ธ.ค.63) วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ส่งสำเนาแผนจัดหาพัสดุ(ผด.2)และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจ้ดจ้าง(ผด.5)ประจำปี2564ทางอินเตอร์เน็ต (11พ.ย.63) วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขอส่งสำเนาแผนจัดหาพัสดุ(ผด.2)และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(ผด.5)ประจำปี2564 ทางอินเตอร์เน็ต (11พ.ย.63) วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ส่งประกาศสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทางอินเตอร์เน็ต (29ต.ค.63) วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จำนวน 8 โครงการ (12ต.ค.63) วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จำนวน 4 โครงการ (12ต.ค.63) วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ส่งประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทางอินเตอร์เน็ต (8ต.ค.63) วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จำนวน 12 โครงการ (21ส.ค.63) วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จำนวน 1 โครงการ (23ก.ค.63) วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (20ก.ค.63) วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ... อ่านต่อ
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จำนวน 3 โครงการ (30มิ.ย.63) วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 8 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (20พ.ค.63) วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จำนวน 13 โครงการ (10เม.ย.63) วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (จำนวน 2 โครงการ)(21ก.พ.63) วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
อนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จำนวน 7 โครงการ (27ม.ค.63) วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขอส่งสำเนาแผนจัดหาพัสดุ(ผด.2)และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(ผด.5)ประจำปี 2563 ทางอินเตอร์เน็ต (5พ.ย.62) วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (19ต.ค.62) วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 สำนักปลัด เทศบาลตำบลโพนทอง จะดำเนินการจัดจ้างงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้อมยามเทศกิจ ภายในบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลโพนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 (เงินนอกงบประมาณ) รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล ตั้งไว้ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ... อ่านต่อ
ส่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด , กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทางอินเตอร์เน็ต (10ก.ย.62) วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (2ก.ย.62) วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จำนวน 3 โครงการ (19ส.ค.62) วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ขอส่งรายละเอียด ประกาศ ประกวดราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด , กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ทางอินเตอร์เน็ต (21ส.ค.62) วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชกการ จำนวน 4 โครงการ (19ส.ค.62) วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (2ส.ค.62) วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 กองการศึกษา เทศบาลตำบลโพนทอง จะดำเนินการจัดจ้างงานโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่3 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมหลังอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล ตั้งไว้ 500,000บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ... อ่านต่อ
ส่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโพนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ทางอินเตอร์เน็ต (31ก.ค.62) วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (31ก.ค.62) วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 กองการศึกษา เทศบาลตำบลโพนทอง จะดำเนินการจัดจ้างงานโครงการก่อเสาธงภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโพนทอง หมู่ที่3 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยดำเนินการจัดทำฐานคสล. ติดตั้งเสาธงชาติแป๊บอาบสังกะสี สูง 12.00 เมตร พร้อมธงชาติ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล ตั้งไว้ 100,000บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ... อ่านต่อ
ขอส่งรายละเอียด ประกาศ ประกวดราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด , กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ขนิดเครือข่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ทางอินเตอร์เน็ต (19ก.ค.62) วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ขอส่งรายละเอียด ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโพนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ทางอินเตอร์เน็ต (9ก.ค.62) วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ขอส่งรายละเอียด ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างมิใช่งานก่อสร้าง ทางอินเตอร์เน็ต (9ก.ค.62) วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายละเอียด ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างทางอินเตอร์เน็ต (4ก.ค.62) วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จำนวน 4 โครงการ (22เม.ย.62) วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (11เม.ย.62) วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562 กองการศึกษา เทศบาลตำบลโพนทอง จะดำเนินการจัดจ้างงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ จำนวน 5 ห้อง รวมพื้นที่ห้องน้ำ ห้องส้วมที่ปรับปรุง จำนวน 27 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล ตั้งไว้ 161,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ... อ่านต่อ
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (11เม.ย.62) วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562 กองการศึกษา เทศบาลตำบลโพนทอง จะดำเนินการจัดจ้างงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเดื่อ หมู่ที่4 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด อาคารเรียนจำนวน 2 หลัง พร้อมติดพัดลมติดผนังขนาด 16 นิ้ว จำนวน 2 ตัว พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล ตั้งไว้ 106,000 บาท (หนึ่งแสนหกพันบาทถ้วน) ... อ่านต่อ
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (11เม.ย.62) วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562 กองการศึกษา เทศบาลตำบลโพนทอง จะดำเนินการจัดจ้างงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในโรงเรียนอนุบาลตำบลโพนทองหมู่ที่ 3 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล ตั้งไว้ 169,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ... อ่านต่อ
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (9เม.ย.62) วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562 กองการศึกษา เทศบาลตำบลโพนทอง จะดำเนินการจัดจ้างงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอกนกเป็ด ขนาด 36 ตารางเมตร พร้อมติดพัดลมติดผนังขนาด 16 นิ้ว จำนวน 2 ตัว ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล ตั้งไว้ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ... อ่านต่อ
การจัดซื้อจัดจ้างรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (20มี.ค.62) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จำนวน 16 โครงการ (14ก.พ.62) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ขอนำส่งร่างขอบเขตงาน(Term of Reference : TOR)จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย(ฉบับแก้ไข) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ) ทางอินเตอร์เน็ต (6ก.พ.61) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จำนวน 13 โครงการ (10ม.ค.62) วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จำนวน 9 โครงการ (24ธ.ค.61) วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การเปิดเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (14ธ.ค.61) วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จำนวน 9 โครงการ (12ธ.ค.61) วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ขอส่งรายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ทางอินเตอร์เน็ต (11ธ.ค.61) วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การเปิดเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (21พ.ย.61) วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (20พ.ย.61) วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จำนวน 6 โครงการ (11 ต.ค.61) วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การเปิดเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (5 ต.ค.61) วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง 8 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (10 ส.ค.61) วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (4 ก.ค.61) วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จำนวน 10 โครงการ 25 พ.ค.61 วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ทางอินเตอร์เน็ต 3 พ.ค.61 วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ 28 ก.พ.61 วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จำนวน 4 โครงการ 26 มี.ค.61 วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 20 มี.ค.61 วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ทางอินเตอร์เน็ต 14 มี.ค.61 วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จำนวน 3 โครงการ 7 ก.พ.61 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จำนวน 11 โครงการ 29 ธ.ค.60 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จำนวน 9 โครงการ 31 ต.ค.60 วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ 22 ส.ค.60 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ 15 ส.ค.60 วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จำนวน 5 โครงการ 7 ส.ค.60 วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จำนวน 14 โครงการ 7 ส.ค.60 วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จำนวน 3 โครงการ 1 ส.ค.60 วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จำนวน 6 โครงการ 28 มิ.ย.60 วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ขอส่งสำเนาประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 8 รายการ 28 มิ.ย.60 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง โครงการถมดิน ปรับพื้นที่ บริเวณก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโพนทองภายในชุมชนบ้านโนนสวรรค์ หมู่ 3 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ดทางอินเตอร์เน็ต 6 มิ.ย.60 วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ 7 เม.ษ.60 ด้วยเทศบาลตำบลโพนทองจะดำเนินการจัดจ้างงานก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
การอนุมัติโครงการและภาพถ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 โครงการลงลูกรังบ้านเกษตร ซอยร่วมพัฒนาสุดซอย หมู่ 11 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2559 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
การอนุมัติโครงการและภาพถ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำบ้านแวงเหนือ จากบ้านนายอุไร คชมิตรถึงบ้านเกษตรมนูญ หมู่ 1 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2559 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
การอนุมัติโครงการและภาพถ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยข้างวัดทางไปเมรุ หมู่ 7 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2559 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
การอนุมัติโครงการและภาพถ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากบ้านโคกพัฒนาถึงบ้านขมิ้น ต่อจากจุดเดิม หมู่ 10 ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2559 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
การอนุมัติโครงการและภาพถ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 โครงการก่อสร้างร่องระบายบ้านเดื่อ คุ้มทรามวัยโสภาต่อจากจุดเดิม หมู่ 4 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2559 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
การอนุมัติโครงการและภาพถ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำบ้านหนองนกเป็ดใต้ จากหน้าบ้านนางสุพรมถึงสี่แยกบ้านนางฐาปณีย์ หมู่ 2 ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2559 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
การอนุมัติโครงการและภาพถ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำบ้านคำแข้ จากบ้านนางสังเวียนถึงวัดอินทาวาส หมู่ 6 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2559 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
การอนุมัติโครงการและภาพถ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำบ้านหนองนกเป็ดพัฒนา จากหน้าบ้านนายสุพงศ์ถึงบ้านนางพิษณุ ต่อจากจุดเดิม หมู่ 16 ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
การอนุมัติโครงการและภาพถ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำบ้านขมิ้น จากบ้านนางลำพองถึงบ้านนางรุจิรา หมู่ 8 ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
การอนุมัติโครงการและภาพถ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำบ้านคำแวง จากบ้านนายอุดรถึงบ้านวิเชียร หมู่ 7 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
การอนุมัติโครงการและภาพถ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัวอยู่บ้านโนนสวรรค์ จากบ้านนายจีระถึงบ้านนางบุญชู คำสิงห์ชัย หมู่ 3 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2559 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ 9 ม.ค.60 วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560 ด้วยเทศบาลตำบลโพนทองจะดำเนินการจัดจ้างงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ งานพัสดุ กองช่าง ขอส่งรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้ ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายและสัญญาจ้าง ปี 2559 วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลโพนทอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 26 ธ.ค.59 วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
การเปิดเผยประกาศเรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด 30พ.ย.59 วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 21พ.ย.59 วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ด้วย งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลโพนทอง ขอแจ้งข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จำนวนเงิน 2,300,000 บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) ดังนั้นเพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540 งานพัสดุ กองคลัง จึงขอความอนุเคราะห์ ให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักปลัดฯ ประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน) ทางอินเตอร์เน็ต รายละเอียดตามที่แนบท้ายมาพร้อมนี้ ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง งานปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ภายในตลาดสดเทศบาลตำบลโพนทองทางอินเตอร์เน็ต 13 ก.ย.59 วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559 ด้วยกองสาธารณสุขฯ ขอแจ้งข้อมูลข่าวสารการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคางานปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ภายในตลาดสดเทศบาลตำบลโพนทองตามแบบแปลนเทศบาล จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทางอินเตอร์เน็ต 29 ส.ค.59 วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559 ด้วยงานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลโพนทอง ขอแจ้งข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จำนวนเงิน 2,300,000 บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้าง 3 รายการ 5 ก.ค.59 วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ รายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง 3 โครงการ 16 มิ.ย.59 วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลโพนทองเรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 28 เม.ษ.59 วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลโพนทองเรื่องขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด 11 ก.พ.59 วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลโพนทอง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด 8 ก.พ.59 วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ 10 ก.ค.58 วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง 1 โครงการ 18 พ.ย.57 วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ขอแจ้งข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีสอบราคาจ้าง จำนวน 6 โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลและแบบมาตรฐานส่วนท้องถิ่น 17 มิ.ย.58 วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
การสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันแก่เด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์ ปีงบประมาณ 2559 วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด