ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารวัฒนธรรมภายในสวนสาธารณะเขลางค์นคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนดวงรัตน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนประตูตาล ตั้งแต่ถนนประตูม้า ข้างบ้านเลขที่ ๑๘๗ ถึง ถนนประตูม้า ซอย ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนพหลโยธิน ซอยข้างบ้านเลขที่ ๑๔๐/๑๒๘ ถึงถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนพระบาท ซอย ๖ ตั้งแต่ถนนพระบาท ถึงบ้านเลขที่ ๑๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนปงสนุก ซอยวังคำ ตั้งแต่ถนนปงสนุก ข้างบ้านเลขที่ ๒๒๐/๑ ถึงถนนจามเทวี ข้างบ้านเลขที่ ๒๓๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนวัดม่อนจำศีล ซอย ๒ ตั้งแต่ถนนวัดม่อนจำศีล ถึงบ้านเลขที่ ๒๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศาลาริมน้ำ (ศาลาเฉลิมพระเกียรติ) และสะพานข้ามสระน้ำในสวนสาธารณะเขลางค์นคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา จ้างปรับปรุงสภาพรถดูดโคลนเลน หมายเลขทะเบียน ลป ๘๐-๘๗๗๖ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา ซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างป้้ายประชาสัมพันธ์ LED พร้อมโครงสร้างและอุปกรณ์ จำนวน ๑๒ ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา ซื้อชุดอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนในรูปแบบห้องเรียนอัจฉริยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างบ่อผังกลบมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำถนนบ้านดงไชย ซอย ๕ ซอยหลังวัดดงไชย ถึงข้างบ้านเลขที่ ๒๓๑/๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา เช่ารถบรรทุกเก็บขนมูลฝอย ในเขตเทศบาลนครลำปาง ระยะเวลา ๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยกู่เกิ้ง ตั้งแต่ถนนฉัตรไชย ข้างบ้านเลขที่ ๒๔๖/๙ ถึงถนนมนตรี ข้างบ้านเลขที่ ๔๘/๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนพระเจ้าทันใจ ซอย ๒ ตั้งแต่ข้างบ้านเลขที่ ๓๔ ถึงถนนกำแพงเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนปงสนุก ซอย ๔ ตั้งแต่ถนนปงสนุก ข้างบ้านเลขที่ ๒๓๕/๑ ถึงถนนจามเทวี ซอย ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำถนนพหลโยธิน ซอยข้างบ้านเลขที่ ๑๔๗ (ซอยโรงแรมอินโดจีน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา จ้างอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำถนนสุขสวัสดิ์ ๑ ซอย ๑๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำถนนพหลโยธิน (ซอยข้างร้านเบตงมินิมาร์ท) ซอยข้างบ้านเลขที่ ๒๒๑/๔ ถึงถนนรอบเวียง ข้างบ้านเลขที่ ๕๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำถนนพระบาท ซอย 6 ซอยข้างบ้านเลขที่ี่ 4 ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 17 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนทิพย์ช้าง ตั้งแต่บริเวณถนนราชบุตรถึงถนนบุญวาทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนท่าคราวน้อย ตั้งแต่บริเวณวัดท่าคราวน้อยถึงสามแยกเก๊าจาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนช่างแต้ม (กำแพงเมือง) ตั้งแต่ถนนท่าต้นเกี๋ยง ถึงถนนประตูม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล 1(บ้านแสนเมืองมูล) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล 4(บ้านเชียงราย) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ซอยข้างบ้านเลขที่ ๒๘๕ ถึงบริเวณบ้านเลขที่ ๑๔๒/๓๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา จ้างโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเทศบาล 5(บ้านศรีบุญเรือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนสุเรนทร์ ฝั่งตรงข้ามมูลนิธิลำปางสงเคราะห์ ตั้งแต่ถนนท่าคราวน้อยถึงถนนมนตรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ระยะเวลา ๔ ปี ๖ เดือน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา จ้างเหมาเก็บขนมูลฝอยภายในเขตเทศบาลนครลำปาง ระยะเวลา ๔ ปี ๖ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนพหลโยธินตั้งแต่บริเวณสี่แยกขนส่ง ถึงบริเวณสี่แยกดอนปาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
เดือนธันวาคม 2561 - มกราคม 2562 ไม่มีประกาศประกวดราคา สอบราคา วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 
ประกวดราคา จ้างตกแต่งประดับประดาสถานที่จัดงานด้วยระบบไฟฟ้า แสง สี (งานเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ถนนพระบาท ซอย ๖ ซอยข้างบ้านเลขที่ ๑๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนสุขสวัสดิ์ ๑ ซอย ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำถนนพหลโยธิน ซอย ๓ ซอยสมนึกเพลส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำถนนริมน้ำ ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ ๕๒ ถึงถนนนาก่วม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา จ้างทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ธันวาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒) รวม ๑๐ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา จ้างเหมาเอกชนดูแลบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำถนนศรีหมวดเกล้า ซอยข้างบ้านเลขที่ ๒๙ (ซอยบุญเทียม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำถนนศรีหมวดเกล้า ซอยข้างบ้านเลขที่ ๒๙ (ซอยบุญเทียม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการของเทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา จ้างเหมาเอกชนดูแลบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลนครลำปาง จำนวน ๘ ตำบล สวนสาธารณะ ๗ แห่ง ด้วยวิธีประวกดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา จ้างเหมาดูแลรักษาสวนสาธารณะ ๙ แห่ง และเกาะกลางถนนพหลโยธิน ๒ แห่ง ภายในเขตเทศบาลนครลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาเช่ารถบรรทุกเก็บขนมูลฝอย ในเขตเทศบาลนครลำปาง ระยะเวลา ๕ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา จ้างอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 ปีงบประมาณ 2562 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน ๓๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา ซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมระบบป้องกันภัย ณ บริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จังหวัดลำปาง (ศาลากลางหลังเก่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา ซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมระบบป้องกันภัย ณ บริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จังหวัดลำปาง (ศาลากลางหลังเก่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อทำการซ่อมแซมถนน จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำถนนสุขสวัสดิ์ ๑ ซอย ๒/๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนและทางเท้าถนนวังขวา ซอยข้างบ้านเลขที่ ๒๑๕/๑ ถึง บ้านเลขที่ ๑๓๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนประตูม้าซอย ๑ ตั้งแต่ถนนประตูม้าถึงถนนประตูตาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำถนนท่าต้นเกี๋ยง ซอยข้างบ้านเลขที่ ๑/๑ (ทางเข้าวัดพระธาตุหมื่นครื้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารห้องน้ำ-ส้วม ภายในสวนสาธารณะเขลางค์นคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนและบ่อพัก ถนนนาก่วมเหนือ ซอยข้างบ้านเลขที่ ๑๒๕ ถึงบ้านเลขที่ ๙๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ลิงค์เชื่อมโยง ข่าวประกวดราคาจากเว็บเทศบาลนครลำปาง วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด