ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E1/2560 วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานเทศบาล และบริเวณโดยรอบ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
เรียกประมูลราคาเข้าดำเนินการกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคา และราคากลางเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ แต่ละปี วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ตามประกาศสอบราคาเลขที่ 10/2559 วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง ตามประกาศสอบราคาเลขที่ 9/2559 วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศีกษา จำนวน 2 รายการ ตามประกาศสอบราคาเลขที่ 8/2559 วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์กระบะบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ป 4 ประตู วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
แก้ไขประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
แก้ไขประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพักฯ เลขที่ 6/2559 วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เลขที่ 5/2559 วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เลขที่ 4/2559 วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เลขที่ 3/2559 วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
เรียกประมูลให้เช่าทรัพย์สินของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (ร้านจำหน่ายสินค้า สถานีขนส่งผู้โดยสารฯ) วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
เรียกประมูลราคาเข้าดำเนินการกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
เรียกประมูลให้เช่าทรัพย์สินของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (ห้องน้ำ-ห้องสุขา ตลาดไนท์บาซาร์เทศบาลเมืองบุรีรัมย์) วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
เรียกประมูลให้เช่าทรัพย์สินของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (ห้องน้ำ-ห้องสุขา ตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์) วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร" วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 "บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา" วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจรหน้าโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ด้านทิศใต้ และถนนข้ามทางรถไฟหน้าโรงพยาบาลบุรีรัมย์ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างที่จอดรถผู้มาติดต่องานราชการ ฯ ประกาศสอบราคาเลขที่ 1/2559 วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด