ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินลาด หมู่ที่ ๔ ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราตา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหินลาด หมู่ที่ ๔ ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง บร.ถ.๒๐๖-๐๓ สายบ้านหินลาด หมู่ที่ ๙ ต.หินลาด จากทางแยก ทช.บร.๓๐๒๕ - บ้านฉันเพล หมู่ที่ ๒ ต.เขาดินเหนือ (ช่วงที่ ๒) กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๖๘๑ .๑๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง บร.ถ.๒๐๖-๐๓ สายบ้านหินลาด หมู่ที่ ๙ ต.หินลาด จากทางแยก ทช.บร.๓๐๒๕ - บ้านฉันเพล หมู่ที่ ๒ ต.เขาดินเหนือ (ช่วงที่ ๒) กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๖๘๑ .๑๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง บร.ถ.๒๐๖-๐๓ สายบ้านหินลาด หมู่ที่ ๙ ต.หินลาด จากทางแยก ทช.บร.๓๐๒๕ - บ้านฉันเพล หมู่ที่ ๒ ต.เขาดินเหนือ (ช่วงที่ ๑) กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง บร.ถ.๒๐๖-๐๓ สายบ้านหินลาด หมู่ที่ ๙ ต.หินลาด จากแยก ทช.บร.๓๐๒๕-บ้านฉันเพล หมู่ที่ ๒ ต.เขาดินเหนือ (ช่วงที่ ๒) กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๖๘๑.๑๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง บร.ถ.๒๐๖-๐๓ สายบ้านหินลาด หมู่ที่ ๙ ต.หินลาด จากแยก ทช.บร.๓๐๒๕-บ้านฉันเพล หมู่ที่ ๒ ต.เขาดินเหนือ (ช่วงที่ ๑) กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละหานทราบใหม่ หมู่ที่ ๓ (สายทางสีแยกถึงบ้านนายเจือน ยืนกระมล) ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกหมู่ที่ ๘ เชื่อมหมู่ที่ ๖ (สายทางบ้านนายเสรี ปาสาทัง ถึงบ้านนายเบะ ศรีสุข) ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด(ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล) ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ 206-02 สายบ้านถนนน้อย-อำเภอบ้านกรวด ทช.บร.3065 ถนนน้อนหมู่ที่ 1 กว้าง 6 เมตร วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด