ประกาศประกวดราคา สอบราคา
เดือนตุลาคม – พฤษภาคม 2561 ไม่มีประกาศประกวดราคา สอบราคา วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
เดือนตุลาคม 2559 – มกราคม 2560 ไม่มีประกาศประกวดราคา สอบราคา วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 
เดือนมีนาคม – มิถุนายน 2560 ไม่มีประกาศประกวดราคา สอบราคา วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 
ประกาศ สปน. เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2560 วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ สปน. เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2560 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ สปน. เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2560 วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ สปน. เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ โดยแยกเป็น 3 กลุ่ม ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ สปน. เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับวิกฤตกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด