กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมรับฟังความรู้ความเข้าใจออนไลน์เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต และต่อต้านการทุจริตในองค์กร” วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด