กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540 วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540 ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ ปี พ.ศ.2540 วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ ปี พ.ศ.2540 ... อ่านต่อ
คำสั่ง วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 แนวทางสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ (สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0206.2/ว 1450 ) ... อ่านต่อ
กฏหมายการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้่องถิ่นทุกประเภท วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 พระราชบัญญัติ เทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ... อ่านต่อ
กฏหมายการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้่องถิ่นทุกประเภท วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ ... อ่านต่อ
กฏหมายการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้่องถิ่นทุกประเภท วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ... อ่านต่อ
กฏหมายการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้่องถิ่นทุกประเภท วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
กฏหมายการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้่องถิ่นทุกประเภท วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ... อ่านต่อ
ข้อบังคับ เทศบาลเมืองน่าน วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ระเบียบเทสบาลเมืองน่านว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของเทสบาล พ.ศ.2551 วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด