เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4/2562 ระหว่างเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562 วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4/2562 ระหว่างเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3/2562 ระหว่างเดือน เมษายน - มิถุนายน 2562 วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3/2562 ระหว่างเดือน เมษายน - มิถุนายน 2562 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2563 ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2563 วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2563 ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2563 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/2563 ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562 วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/2563 ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และปูทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านหินโคน - สะพานพระยาราม ตำบลลำดวน จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในภาพอาจจะมี ข้อความ 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหน้าฝายโดนเยียบ้านแซว หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในภาพอาจจะมี ข้อความ 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำไฟฟ้าบ้านโนนไทย หมู่ที่ 17 โดยวิธีคัดเลือก ในภาพอาจจะมี ข้อความ 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำไฟฟ้าบ้านแสลงพัน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน เรื่อง เผยแพร่ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือรูปแบบรายการงานก่อสร้าง (ราคากลาง) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของบ้านลำดวน หมู่ที่ 1 จากรอยต่อถนน คสล.เดิม ไปทางบ้านบุ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน เรื่อง เผยแพร่ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือรูปแบบรายการงานก่อสร้าง (ราคากลาง) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของบ้านลำดวน หมู่ที่ 1 จากรอยต่อถนน คสล.เดิม ไปทางบ้านบุ ปริมาณงานผิวถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม. (ตามแบบก่อสร้างและรายละเอียดที่ อบต.ลำดวน กำหนด) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด