เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประชาสัมพันธ์สสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ (แบบ สขร.๑) วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (แบบ สขร.๑) วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (แบบ สขร.๑) วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (แบบ สขร.๑) วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ (แบบ สขร.๑) วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (แบบ สขร.๑) วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (แบบ สขร.๑) วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (แบบ สขร.๑) วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (แบบ สขร.๑) วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด เรื่อง แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (แบบ สขร.๑) วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ - เดือน มีนาคม ๒๕๖๒) วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (แบบ สขร.๑) วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละหานทรายใหม่ หมู่ที่ ๓ (สาายทางจากสี่แยกถึงบ้านนายเจือน ยืนกระมล) ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ ๘ เชื่อมหมู่ที่ ๖ (สายทางบ้านนายเสรี ปาสาทัง ถึง บ้านนายเบะ ศรีสุข) ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด (ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด) ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมอาคารศูนย์พีฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (แบบ สขร.๑) วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
รายงานผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิดวาตภัยเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (แบบ สขร.๑) วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
รายชื่อประชาชนที่จะได้รับการช่วยเหลือจากเหตุสาธารณภัย (วาตภัย) วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (แบบ สขร.๑) วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ต.หินลาด อ.บ้านกรวดจ.บุรีรัมย์ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ ๒๐๖-๐๒ สายบ้านถนนน้อย - อำเภอบ้านกรวด ทช.บร ๓๐๖๕ - บ้านถนนน้อย หมู่ที่ ๑ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
รายงานสรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (สขร.๑) วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
รายงานการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ (สขร.๑) วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔   ... เชื่อมโยง
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔   ... เชื่อมโยง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒   ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์   ... เชื่อมโยง
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒   ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด