สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ของจังหวัดตาก วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ของจังหวัดตาก - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด