สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)
ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559 วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด เรื่อง การบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปา วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ.2559 วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นจอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด